Środowisko

Środowisko

2011.12.28 14:50 , aktualizacja: 2012.02.20 14:29

Autor: na podst. mat. z Departamentów Środowiska i Opłat Środowiskowych oprac. Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Troska o środowisko naturalne to troska o naszą wspólną przyszłość. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego przykłada ogromną wagę do promowania ekologii w regionie, a także do zapobiegania skutkom negatywnych oddziaływań na środowisko.

 

Przede wszystkim edukacja…

Jednym z priorytetów Samorządu Województwa Mazowieckiego jest uświadamianie społeczeństwu jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu ekologia, dlatego propaguje on i dofinansowuje przedsięwzięcia, których głównym zadaniem jest aktywizacja i wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, wspiera działalność pozarządowych organizacji ekologicznych, a także organizuje konkursy. Ważnymi odbiorcami tych działań są najmłodsi – to od nich zależy nasza przyszłość. Z myślą o nich samorząd podejmuje szereg działań mających na celu uwrażliwienie na sprawy ekologii i zachęcenie do aktywnego działania na rzecz ochrony przyrody. W maju 2011 roku odbył się „III Konkurs ekologiczny dla przedszkolaków”, a we wrześniu została ogłoszona kolejna, IX już edycja Konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego pod hasłem „Przyroda sama się nie ochroni”. Dzieci i młodzież współzawodniczyły  w zbiórkach makulatury i wzięły udział w Dniach Recyklingu. Najważniejszym świętem w ekologicznym kalendarzu regionu jest  Dzień Ziemi. W 2011 roku Departament Środowiska wspólnie z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi zorganizował stoisko promujące Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zakupiono węzę pszczelarską oraz puzzle o tematyce ekologicznej. W trakcie obchodów zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach i konkursach ekologicznych oraz plastycznych.

 

Zainicjowano akcję „Baterie i akumulatorki”. Ideą przedsięwzięcia było uwrażliwienie młodzieży na kwestię szkodliwości zużytych baterii, które, wyrzucane do kosza wraz z innymi odpadami negatywnie wpływają na środowisko.

 

W działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska wpisuje się również cykl seminariów szkoleniowych pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu województwa mazowieckiego – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, sposoby przeprowadzenia inwentaryzacji, sprawozdawczość oraz możliwości pozyskiwania środków z WFOŚiGW w Warszawie”, w których w 2011 roku wzięło udział ok. 160 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

 

Razem na rzecz środowiska…

W 2011 roku samorząd województwa zaangażowany jest m.in. w projekty „TTOS – Mazowsze – Wypracowanie Metod Transferu Technologii w dziedzinie Ochrony Środowiska w regionie Mazowsza”  mający na celu wsparcie procesów transferu technologii w dziedzinie ochrony i inżynierii środowiska, a także Sieć ENEA-MA (European Network of Environmental Authorities - Managing Authorities) utworzoną aby wspomóc integrację ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach polityki regionalnej - programów operacyjnych realizowanych przez kraje członkowskie oraz kraje kandydujące do akcesji. 12 kwietnia 2011 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał do istnienia Mazowiecką Radę Przyrody, czyli zespół opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego, w zakresie strategicznych działań na rzecz ochrony przyrody w regionie. Rada składa się z przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego, administracji rządowej, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, a jej działalność ułatwi stworzenie konstruktywnych podstaw do podejmowania decyzji związanych z administrowaniem formami ochrony przyrody na terenie województwa mazowieckiego oraz do tworzenia kompleksowego systemu obszarów chronionych w powiązaniu z założeniami planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Naprawiamy szkody…

Zawarto „Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie w sprawie współpracy w zakresie prac porządkowych i gospodarczych służących ochronie terenów leśnych województwa mazowieckiego oraz edukacji i podnoszeniu świadomości ekologicznej skazanych", które realizowane będą w ramach statutowej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz w ramach Porozumienia w sprawie współpracy w ramach Programu „Czyste Lasy na Mazowszu”. Porozumienie zostało podpisane 18 sierpnia 2011 roku, a  współpraca pomoże w utrzymaniu czystych i pięknych mazowieckich lasów. Program będzie prowadzony w latach 2011-2014. Na ten cel w budżecie województwa mazowieckiego zarezerwowano ponad 105 tys. zł.

 

W związku z tym, iż podejmowane przez PP Porty Lotnicze działania i zastosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne, ograniczające oddziaływanie akustyczne lotniska, nie spowodowały dotrzymania standardów jakości środowiska w zakresie dopuszczalnego poziomu dźwięku zarówno w porze dziennej jak i nocnej, a oddziaływanie akustyczne lotniska na środowisko nadal znacznie wykracza poza teren, do którego PP Porty Lotnicze posiada tytuł prawny, dlatego 20 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 76/11 utworzył nowy obszar ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Przyroda to nasz kapitał…

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym dla Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w którego skład wchodzą parki krajobrazowe : Mazowiecki, Nadbużański, Kozienicki, Chojnowski i Brudzeński. W 2011 roku na terenie Zespołu zrealizowano szereg zadań związanych bezpośrednio z ochroną przyrody, w tym:

 • Czynna ochrona nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka (monitoring zasiedlenia schronów, szacowanie liczebności oraz oznaczanie gatunków; 6 kontroli w leśnictwie Czarci Dół, 7 kontroli w leśnictwie Torfy, 2 badania nocne za pomocą sieci chiropterologicznej i detektora ultradźwięków, 1 badanie zimowe);
 • Czynna ochrona gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka (zapewnianie odpowiednich warunków siedliskowych: budowa schronień, kontrola bazy pokarmowej);
 • Poznanie stanu sów i ich ochrona na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka (szacowanie liczebności, zapewnianie odpowiednich warunków bytowania: rozwieszanie budek i koszy);
 • Kontrola zasiedlenia zbiorników wodnych przez raka szlachetnego (Astacus astacus) w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego;
 • Działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka;
 • Monitoring śmiertelności gatunków objętych ochroną w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych.

 

Parki krajobrazowe wchodzące w skład Zespołu realizowały również szereg działań edukacyjnych z zakresu ekologii, m.in. udzielały pomocy dyplomantom różnych uczelni przy zdobywaniu materiałów do pisania prac badawczych, współpracowały z uczelniami wyższymi w celu zapoznania studentów z działalnością parku i realizacji projektów czynnej ochrony przyrody, prowadziły zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży i czynnie uczestniczyły w imprezach okolicznościowych o tematyce ekologicznej, takich jak „Sprzątania Świata” czy piknik „Mazowsze. Weekend dwa kroki stąd!”.

 

 

W 2011 roku Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych uzyskał także dofinansowanie w kwocie ponad 190 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 11 zadań z zakresu ochrony środowiska. 

 

Lp.

Nazwa zadania

Planowana kwota dotacji

Całkowity koszt zadania

Mazowiecki Park Krajobrazowy

     1.     

Czynna ochrona traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na terenie Mazowieckiego
i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

8 000,00 zł

10 000,00 zł

     2.     

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

20 000,00 zł

22 500,00 zł

     3.     

Modernizacja punktu widokowego
i tablic edukacyjnych na ścieżce dydaktycznej „Łabędzim Szlakiem”

20 000,00 zł

30 000,00 zł

     4.     

Wyposażenie sali wystawowej
w siedzibie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

10 000,00 zł

14 500,00 zł

Nadbużański Park Krajobrazowy

     5.     

„Pomagamy płazom przetrwać wiosenną wędrówkę do zbiorników wodnych – akcja edukacyjno-ochroniarska na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”

12 000,00 zł

14 100,00 zł

Chojnowski Park Krajobrazowy

     6.     

Konkurs pn. "Mazowieckie Lasy - Skarbem Przyrody"

10 000,00 zł

12 163 zł,

Brudzeński Park Krajobrazowy

     7.     

Konkurs  pt. „Mazowieckie Lasy – Skarbem Przyrody”

20 000,000 zł

22 735,48 zł

     8.     

„Pielęgnacja pomników przyrody
na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”

36 000,00 zł

44 891,20 zł

Kozienicki Park Krajobrazowy

     9.     

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2011 roku – monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego”

23 000,00 zł

26 380,00 zł

   10.     

„Organizacja akcji – dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2011 roku”

15 000,00 zł

19 700,00 zł

   11.     

„Organizacja wojewódzkiego etapu X edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego – Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

16 500,00 zł

33 000,00 zł

 

Jesteśmy skuteczni!

W wyniku działań prowadzonych przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie informowania i edukowania społeczeństwa o opłatach środowiskowych oraz sprawdzania podmiotów, jak wywiązują się z opłat, nastąpił wzrost środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych na rzecz jednostek zajmujących się dofinansowaniem zadań i inwestycji proekologicznych na terenie województwa mazowieckiego.

 

 

 • Dzień Ziemi 2011...
 • Dzień Ziemi 2011...
 • Dzień Ziemi 2011...
 • Dzień Ziemi 2011...
 • Dzień Ziemi 2011...
 • Dzień Ziemi 2011...
 • Dzień Otwarty w Mazowieckim...
 • Dzień Otwarty w Mazowieckim...
 • Dzień Otwarty w Mazowieckim...
 • Dzień Otwarty w Mazowieckim...
 • Dzień Otwarty w Mazowieckim...
 • Dzień Otwarty w Mazowieckim...
 • „Mazowsze. Weekend dwa...
 • „Mazowsze. Weekend dwa...
 • „Mazowsze. Weekend dwa...

Liczba wyświetleń: 2033

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.