Zdrowie

Zdrowie

2012.12.17 13:30 , aktualizacja: 2013.01.09 09:36

Autor: Na podst. mat. Departamentu Zdrowia oprac. A.Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Mimo trudności finansowych, wynikających z niekorzystnego dla województwa mazowieckiego algorytmu naliczania subwencji wyrównawczej, czyli tzw. janosikowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2012 r. kontynuował działania ukierunkowane na ochronę zdrowia oraz podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców regionu w zakresie promocji zdrowia.

 

2012 był rokiem, w którym województwo mazowieckie oficjalnie przyjęło dwa wieloletnie programy zdrowotne, wskazujące na kierunki rozwoju regionu w zakresie kształtowania polityki ochrony i promocji zdrowia psychicznego, a także przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-2017.

 

Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

  • W ramach realizacji programu, w IV kwartale 2012 r. wdrożony został projekt pn. „Rozpoznawanie  i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny”, opracowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Inicjatywa adresowana była do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych,a jej zasadniczym celem była edukacja młodzieży, ich rodziców i kadry pedagogicznej z zakresu zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono środki w wysokości 24 750 zł.
  • Zaangażowanie województwa w realizację zadań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego zaowocowało opublikowaniem przewodnika, poświęconego dostępnym formom i zakresom pomocy dla mieszkańców województwa mazowieckiego, cierpiących na zaburzenia psychiczne. Publikacja zawiera informacje o podmiotach leczniczych udzielających świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, miejscach uzyskania pomocy społecznej, a także możliwościach aktywizacji zawodowej. Informacje o dostępnej pomocy zostały wykazane indywidualnie dla każdego powiatu w województwie mazowieckim. Cieszy się ona szczególnym uznaniem wśród powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych i miejskich ośrodków społecznych; została też pozytywnie zaopiniowana przez Rzecznika Praw Pacjenta.
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działań promujących ochronę zdrowia psychicznego przyłączył się do, realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia, kampanii „Co czwarty z nas”. Przedsięwzięcie dofinansowano kwotą 3250 zł.
  • W związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, który obchodzony był 10 października, wśród mieszkańców województwa rozdystrybuowane zostały ulotki edukacyjne poświęcone wybranym zaburzeniom psychicznym.

 

Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-2017

W 2012 r. kontynuowany był program „Szkoła Promocji Zdrowia”, którego głównym zamierzeniem jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, a także postępowanie wobec środowiska oraz innych ludzi.
Na jego realizację Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 452 621 zł.

 

W maju zorganizowano olimpiadę wiedzy pod hasłem „Bez tytoniu w dorosłe życie, której celem było  zmierzenie się młodzieży z problematyką palenia tytoniu. Uczestnicy  musieli wykazać się  nie tylko dużym zasobem wiadomości teoretycznych, ale też praktycznych z zakresu m.in. udzielania pierwszej pomocy, aktywnością fizyczną i umiejętnościami manualnymi. Gospodarzem imprezy był Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.

 

EURO 2012

Realizacja aktywnych działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki zakażeń wirusem HIV była kluczowym zadaniem województwa mazowieckiego w trakcie trwania EURO 2012. W strefach kibica rozdawane były ulotki zawierające opracowane w kilku językach informacje o skutkach posiadania i zażywania narkotyków oraz o ryzyku zakażenia wirusem HIV.

 

Konferencje tematyczne

Województwo mazowieckie przygotowało szereg konferencji i spotkań, poświęconych ochronie zdrowia mieszkańców regionu. Na ich realizację oraz druk tematycznych materiałów edukacyjnych przeznaczono 76 432 tys. zł. Na szczególną uwagę zasługują:

  • konferencja edukacyjna poświęcona projektowi pn. „Modelowy program zdrowotny dotyczący  profilaktyki wtórnej pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Przykład kompleksowego rozwiązania dla jednostek samorządu terytorialnego”, zorganizowana przez urząd marszałkowski, we współpracy ze Stowarzyszeniem CEESTAHC, Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych oraz Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich.
    To pierwszy tego typu elastyczny, długofalowy i kompleksowy projekt dedykowany samorządom do realizacji w zakresie wtórnej profilaktyki pacjentów po zawałach. Na przestrzeni ostatnich lat w województwie mazowieckim umieralność z powodu chorób układu krążenia zmniejszyła się w porównaniu do innych regionów, jednak statystyki są nadal alarmujące. W szczególności dotyczą one zawałów. Modelowy Program Profilaktyki Wtórnej po Ostrych Zespołach Wieńcowych ma poprawić sytuację. Program zakłada edukację 3 grup docelowych: lekarzy POZ, pielęgniarek z oddziałów kardiologicznych, pacjentów według określonych założeń programowych przygotowanych dla każdej z grup. W fazie realizacji przeszkolony personel będzie pełnił rolę edukatorów pacjentów po zawale, hospitalizowanych w oddziałach kardiologicznych, włączonych w program.
  • konferencja poświęcona sytuacji ludzi starszych w Polsce i województwie mazowieckim, zorganizowana pod hasłem Aktywne i zdrowe starzenie się”. Głównym jej celem było promowanie społecznej oraz zawodowej aktywności osób starszych. W świadomości społecznej starość łączy się z niedołężnością oraz chorobą, ale jak wynika z różnego rodzaju badań, większość osób zaawansowanych wiekowo, mimo swoich kłopotów ze zdrowiem, funkcjonuje całkiem normalnie. Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby ludzi, a także możliwości i sposoby ich zaspakajania. Jedną z nich jest aktywność, która pozwala utrzymać sprawność intelektualną, fizyczną i samodzielność. Wzmacnia wiarę w sens życia, pobudza zaradność, rozwija zainteresowania. Pozytywnie wpływa na relacje z ludźmi, pozwala nawiązywać bliższe znajomości w środowisku lokalnym.

Liczba wyświetleń: 517

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.