Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

2014.12.19 14:05 , aktualizacja: 2015.04.08 15:31

Autor: Departament Geodezji i Kartografii, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Rok 2014 to kontynuacja głównych zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie zapewnienia danych i dostępu do mechanizmów informatycznych, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju Mazowsza.

 

Baza Danych Obiektów Topograficznych

 

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została włączona, opracowywana na przełomie 2012 r. oraz 2013 r., jednolita, ciągła przestrzennie Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z obszaru całego województwa mazowieckiego. Zawiera ona aktualne informacje o pokryciu terenu (ze szczegółowością w skali 1:10 000) i jest jednym z podstawowych źródeł danych referencyjnych dla regionalnych i Krajowego Systemu Informacji Geograficznej. Wspomaga funkcjonowanie administracji publicznej, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz tworzenie tematycznych baz danych przestrzennych. Prace nad BDOT trwają. W 2014 r. opracowano 20 arkuszy aktualnych map topograficznych w skali 1:10 000, które zostaną włączone do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Efektem współpracy z Głównym Geodetą Kraju jest np. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych oraz koordynacja zadań realizowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zgodnie z planem prac urządzeniowo-rolnych przeanalizowano zmiany w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych gmin województwa mazowieckiego, monitorowano też zmiany w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w wybranym obszarze województwa mazowieckiego.

 

Trwają prace nad udoskonalaniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)

 

MSIP zapewnia powszechny dostęp do informacji, które są w nim utrzymywane, aktualizowane oraz publikowane w serwisie internetowym www.wrotamazowsza.pl. Dzięki serwisowi użytkownicy mogą wyświetlić dane wektorowe i rastrowe w postaci warstwowej, mają też możliwość nawigacji,  przybliżania, oddalania oraz pomiaru odległości, powierzchni i położenia. Możliwe jest również nawiązywanie połączeń z serwerami zewnętrznymi oferującymi usługi WMS.

Obecnie dostępnych jest ponad 450 warstw informacyjnych interaktywnej mapy pogrupowanych w 27 kategorii tematycznych, które ciągle są poszerzane i aktualizowane. W tym roku dodane zostały m.in. informacje o bibliotekach publicznych na Mazowszu, instytucjach pomocy i integracji społecznej, bezpieczeństwie na drogach za lata 2012 i 2013, lokalizacji kolektorów ściekowych oraz zaktualizowane zostały warstwy tematyczne z grupy sieć drogowa.

 

MODUŁ REJESTR PLANÓW (RP)

 

W ramach Projektu Bazy Wiedzy powstał Moduł Rejestr Planów (Moduł RP) przeznaczony do gromadzenia, zarządzania, analizowania i udostępniania (tworzenia wypisów i wyrysów) dokumentów planistycznych poziomu gminnego:

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
 • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (SUiKZPG).

Moduł RP, składający się z Aplikacji Rejestr Planów (Aplikacji RP) i zintegrowanej z nią Bazy Danych, został wdrożony u 285 gminnych partnerów projektu BW. Przeprowadzono także instruktaże przystanowiskowe dla wszystkich partnerów uczestniczących w zamówieniu – przeszkolono około 600 osób. W ramach zamówienia zostało przetworzonych około 4500 dokumentów tekstowych – uchwał i załączników dokumentów planistycznych oraz około 11500 arkuszy map do jednolitej postaci cyfrowej i zasilono nimi wg właściwości gminne Bazy Danych. Dane przestrzenne są opublikowane na lokalnych Geoserwerach i podczytywane do Aplikacji RP za pomocą usług WMS/WFS. Obecnie adresy tych usług nie są dostępne poza urzędem gminy, jednakże w kolejnych pracach planowane jest opublikowanie wszystkich dokumentów planistycznych.

 

Aplikacja GUGiK-EMUiA

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, opracował i udostępnia gminom (w tym również Partnerom Projektu BW) Aplikację GUGiK-EMUiA do prowadzenia w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Pomiędzy bazą danych tej aplikacji a wykazami/rejestrami/bazami prowadzonymi przez gminy występują jednak różnice wynikające m.in. z aktualności danych w bazie danych obiektów topograficznych oraz z zakresu informacyjnego dokumentów administracyjnych.

Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego (SWM), jako Lider Projektu Bazy Wiedzy, przygotował i zlecił zamówienie publiczne dla 185 gmin na cyfryzację bazy danych Aplikacji EMUiA (Ewidencji Miejscowości i Adresów w oparciu o rejestry/wykazy ulic i punktów adresowych prowadzone przez gminy). Zamówienie zapewnia partnerom BW właściwą realizację zadań gmin wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Udział zadeklarowało 182 partnerów BW.

Zamówienie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w marcu 2015 r. Pobrano dotąd dane źródłowe ze 150 gmin, z tego 75 lokalnych baz danych jest obecnie kontrolowana.

 

WĘZŁY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ – MODUŁ SDI

 

SWM przygotowuje zamówienie na wdrożenie lokalnych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Węzły IIP będą tworzyć regionalną infrastrukturę informacji przestrzennej – Mazowiecki System Informacji, który ma opierać się na założeniach:

 • pojedynczy węzeł IIP tworzy infrastruktura techniczno-informacyjna każdego samorządu terytorialnego, zintegrowana z modułem zarządzania elektroniczną administracją,
 • za zawartość informacyjną (kompletność i aktualność) oraz sprawność techniczną węzła IIP odpowiada właściwy samorząd terytorialny,
 • informacja przestrzenna udostępniana jest w węźle za pomocą standardowych usług sieciowych,
 • regionalna IIP – Mazowiecki System Informacji Przestrzennej to sieć autonomicznych węzłów IIP (GPW).

To oznacza, że partnerzy BW poziomu gminnego i powiatowego będą udostępniać na portalu mapowym dane przestrzenne bezpośrednio z przestrzennej aktualnej bazy danych. Deklarację uczestnictwa w zamówieniu złożyło 226 gmin i 24 powiaty województwa mazowieckiego.

Moduł SDI w gminie umożliwia m.in. określenie lokalizacji parków miejskich, żłobków, przedszkoli i szkół, targowisk i hal targowych, cmentarzy, gminnych punktów odbioru śmieci, wysypisk śmieci, utwardzania nawierzchni dróg gminnych lub planowanych robót drogowych, tras środków transportu zbiorowego, lokalizacji obiektów sportowych tj. boiska, baseny, ale też lokalizacji wałów przeciwpowodziowych i posterunków policji, straży miejskiej i innych obiektów związanych z bezpieczeństwem publicznym.

 

NEREUS i projekt „THE ISSUE”

 

W tym roku Stowarzyszenie Nereus zakończyło realizację projektu „THE ISSUE – Traffic. Health. Environment. Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies”. Jego efektem jest partnerstwo regionalnych klastrów badawczych, rozpowszechnianie najlepszych praktyk i koordynowanie działań w zakresie nowych technologii. Projekt zapewnił bardziej zrównoważoną gospodarkę transportową w miastach i na obszarach wiejskich w regionach europejskich. Był realizowany w ramach Programu Regiony Wiedzy (Regions of Knowledge), finansowanego z Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej. 

Rezultatem projektu THE ISSUE jest powstanie RSIG (Regional Special Interest Group) działającego w zakresie inteligentnego transportu. Właśnie w ramach RSIG od 10 września br. działa FIRM, czyli Forum Inicjatyw Regionalnych Mazowsza – transport, zdrowie, środowisko.

Utworzenie FIRM ma służyć współpracy przy rozwoju inteligentnych systemów transportowych, transportu intermodalnego i ekologicznego z uwzględnieniem wpływu na zdrowie i środowisko regionu. Warto podkreślić, że dzięki działalności FIRM zwiększy się możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy na badania i rozwój, co bezpośrednio przyczyni się do wsparcia podmiotów z Mazowsza zaangażowanych w tego typu nowe przedsięwzięcia, m.in. jednostek badawczych, jednostek samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia biznesu, parków technologicznych, instytucji rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Pozyskanie, aktualizacja i dostosowanie danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego do obowiązujących przepisów prawa

 

Rok 2014 to kontynuacja kluczowego projektu województwa mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”[1]. Przez ostatnie 12 miesięcy oddano wiele konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego. Wykonano je dla powiatów: przasnyskiego, łosickiego, płockiego, grójeckiego, kozienickiego, otwockiego, siedleckiego, radomskiego, przysuskiego, gostynińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, wyszkowskiego, żuromińskiego, miasta Radom, białobrzeskiego, garwolińskiego, grodziskiego, grójeckiego, płońskiego, przysuskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, legionowskiego, łosickiego, ostrowskiego, otwockiego, płockiego, przasnyskiego, sierpeckiego, szydłowieckiego, żuromińskiego, miasta Siedlce i miasta Płocka, białobrzeskiego, garwolińskiego, grójeckiego, nowodworskiego, ostrowskiego, otwockiego, płockiego, przasnyskiego, pułtuskiego, radomski, sierpeckiego. Prace były podzielone na kilka tur, ich łączna kwota to 46,1 mln zł.

W tym roku zawarto również umowy na realizację prac dla 5 powiatów (tzw. IV tura konwersji): warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego, sokołowskiego, żyrardowskiego i mińskiego. Łączna wartość podpisanych umów dla tej tury przekroczyła kwotę 5,7 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2015 r. Obecnie aktualizowana jest również pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja przetargowa na „Konwersję danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego” – VIII tura dla 5 powiatów: kozienickiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego i sokołowskiego. Oszacowana kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to blisko 3 mln zł. Planowany termin zakończenia prac to 31 lipca 2015 r.

W ramach zadania „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych, kontrola opracowanych danych”:

 • zakończono realizację 2 umów na kontrolę i monitoring konwersji danych PZGiK szczebla powiatowego II tura o wartości blisko 2,5 mln zł;
 • wyłoniono wykonawcę i rozpoczęły się prace związane z kontrolą i monitoringiem IV tury konwersji. Wartość podpisanej umowy to 194 tys. zł;
 • wszczęto postępowanie na kontrolę i monitoring realizacji umów na konwersję danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego V tura. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to 275000 zł brutto.

 

Wzmocnienie infrastruktury informatycznej powiatów, gmin i województwa

 

W 315 jednostkach samorządów terytorialnych województwa wdrożono[2] tzw. rdzeń Systemu e-Urząd, który jest podstawą funkcjonowania elektronicznej administracji w województwie. Jego rolą jest zwiększenie dostępności jednostek samorządu terytorialnego dla mieszkańców i przedsiębiorców. Jego najważniejszymi komponentami są: system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), zainstalowany w 250 jst oraz towarzyszący mu portal internetowy, który zapewnia internetową komunikację pomiędzy mieszkańcami a urzędami. W przyjętej koncepcji architektury systemu, wojewódzki portal wrotamazowsza.pl pełni rolę tzw. front-office, czyli części systemu, za pośrednictwem której interesanci będą mogli kontaktować się z wybranym urzędem drogą elektroniczną oraz otrzymywać zwrotnie odpowiedź urzędu (decyzję) na złożone elektronicznie wniosek czy pismo.

W ramach prac opracowano 42 formularze elektroniczne, a także 207 opisów usług. Na portalu wrotamazowsza.pl znajdują się elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich partnerów projektu. Każda jest zintegrowana z odpowiadającym system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Portal wrotamazowsza.pl zapewniając dwustronny kontakt i wymianę dokumentów na linii interesant–urząd, zapewnia również obsługę doręczeń (urzędowe potwierdzenie nadania, urzędowe potwierdzenie odbioru) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uzupełnieniem procesu rozbudowy systemów elektronicznej administracji jest opracowanie, dostarczenie i wdrożenie w terminie do 27 czerwca 2015 r., u 295 partnerów projektu (259 gmin i 36 powiatów) Systemów Dziedzinowych (SD), wspomagających realizację poszczególnych obszarów merytorycznych. : 

 

Infrastruktura informacji przestrzennej

Zarządzanie infrastrukturą dostarczoną w ramach projektów kluczowych EA i BW[3] – czyli urządzenia węzła regionalnego oraz infrastruktury w 324 jst to jedno z największych wdrożeń wykorzystujące w tak dużej skali narzędzia wirtualizacyjne i systemy operacyjne. Konieczne jest ciągłe nadzorowanie dostępności i poprawnej pracy każdego z elementów składowych. Pomóc ma w tym przygotowane zamówienie publiczne na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji Projektów EA i BW.

 

[1] W ramach zadania: „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB”

[2] Prace wykonano w ramach realizacji projektu kluczowego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

[3] Projekt BW – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,

Projekt EA – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

 • Powiaty objęte pracami...
 • Wdrożenia systemu...
 • Mapa - Mazowiecki System...
 • Wizualizacja wybranych...

Liczba wyświetleń: 2478

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.