Zdrowie

Polityka społeczna i zdrowotna

2013.12.23 11:55 , aktualizacja: 2014.01.07 15:17

Autor: Agnieszka Bogucka, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna stanowią ważne narzędzia w podnoszeniu świadomości i poprawie stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz tworzeniu postaw prozdrowotnych. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera lokalne inicjatywy i stwarza warunki ułatwiające dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu.

 

Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012–2017 

 

 • „Szkoła Promocji Zdrowia”

Na terenie Mazowsza funkcjonuje sześć takich szkół – działają one przy placówkach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Są to: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Łącznie programem jest objętych 747 uczniów.

Na realizację programu przeznaczono kwotę ponad 435 tys. zł.

 

 • „Program prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie otyłości”

 

Program, adresowany do mieszkańców województwa mazowieckiego, był formą odpowiedzi na wezwania ekspertów UE i WHO o konieczności zwalczania i zapobiegania otyłości, której występowanie przybiera rozmiary epidemii i która jest najważniejszą przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, nowotwory). Racjonalna redukcja masy ciała jest najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed tymi chorobami. Z kolei najlepszą i najbezpieczniejszą drogą uzyskania efektu odchudzającego jest zmiana sposobu żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Dlatego też program ten obejmował spotkania z dietetykiem, psychologiem oraz zajęcia z rehabilitantem, a jego celem była zmiana nawyków w każdej z tych dziedzin życia. Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Mazowieckiego to 130 tys. zł. 

 

 

 • „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”

Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej opracował projekt pilotażowego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Projekt programu dotyczy istotnego problemu zdrowotnego, jakim jest profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. Planowane działania z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych są zgodne z celem strategicznym nr 1 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015, tj. zmniejszeniem zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu. Miernikiem efektywności programu jest odsetek pacjentów, u których wystąpił drugi zawał mięśnia sercowego. Program jest realizowany od września tego roku przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu i Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Na realizację programu przekazano 345 tys. zł.

 

 • „Jedz witaminy – wracaj do zdrowia”

 

Kampania pod hasłem „Jedz witaminy – wracaj do zdrowia” organizowana jest w szpitalach posiadających oddziały dziecięce, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kampania zakłada wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. Dzieci przybywające w oddziałach dziecięcych szpitali otrzymują owoce oraz książeczki edukacyjne pt. „Jedz witaminy i wracaj do zdrowia”. Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 4,2 tys. zł.

 

 

Mazowiecki Program Zdrowia Psychicznego 

 

 • „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”

 

Projekt ten został dofinansowany już po raz dziewiąty.Program realizowany jest przezMazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy. Łączne nakłady przeznaczone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację ww. programu wynoszą ponad 1 mln zł.

 

 • „Psycho-Kreacje”

 

Projekt realizowany był w hostelu, w jednym z oddziałów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu. Stawiał na wspieranie młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o jej twórczy i artystyczny potencjał. Był nakierowany na pobudzanie kreatywności młodych ludzi z poważnymi problemami zdrowia psychicznego aktualnie korzystających z rehabilitacji socjopsychiatrycznej w hostelu. Zaplanowane w projekcie działania służyć miały wzmacnianiu poczucia własnej wartości jego uczestników oraz rozwijaniu kompetencji psychospołecznych, a przez to były znaczącym czynnikiem leczącym w procesie rehabilitacji socjopsychiatrycznej. Szeroka akcja promocyjna zakładała przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodych osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promowanie metod pracy opartych na zasobach. Efektem projektu „Psycho-Kreacje” było wydanie publikacji „Czarne Perły. Nasze psychoetiudy” oraz wystawienie spektaklu teatralnego. Młodzież (pod kierunkiem terapeutów) przygotowała własne teksty opisujące przeżycia związane z chorobą psychiczną oraz stworzyła oprawę graficzną publikacji. W ramach pracy nad spektaklem zaadaptowano scenariusz (autorstwa  K. Chołoniewskiej), przygotowano scenografię oraz wyreżyserowano przedstawienie. Metoda spotkała się z dużym zainteresowaniem specjalistów jako narzędzie służące popularyzacji wiedzy na temat zdrowia psychicznego młodych ludzi. Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł projekt kwotą 38 tys. zł.

 

 • Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży

 

Kontynuacja Programu edukacyjno-konsultacyjnego, adresowanego do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, którego głównym założeniem jest edukacja młodzieży, ich rodziców i kadry pedagogicznej z zakresu zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego. Dotacja z budżetu województwa wyniosła ponad12 tys. zł.

Zaangażowanie województwa w realizację zadań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego zaowocowało również opublikowaniem kolejnej edycji przewodnika, poświęconego dostępnym formom i zakresom pomocy dla mieszkańców województwa mazowieckiego, cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Publikacja zawiera informacje o podmiotach leczniczych udzielających świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, miejscach uzyskania pomocy społecznej, a także możliwościach aktywizacji zawodowej. Informacje o dostępnej pomocy zostały wykazane indywidualnie dla każdego powiatu w województwie mazowieckim. Cieszy się ona szczególnym uznaniem wśród powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych i miejskich ośrodków społecznych; została też pozytywnie zaopiniowana przez Rzecznika Praw Pacjenta. Środki przeznaczone na druk „Przewodnika – opieka psychiatryczna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu” wyniosły ponad 7,6 tys. zł.

 

 

Pozostałe działania realizowane przez mazowiecki samorząd w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej:

 

 • wspieranie działalności Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku (na funkcjonowanie ośrodka w tym roku zaplanowano środki w wysokości blisko 8 mln zł),
 •  
 • zapewnienie odbywania stażu podyplomowego  w podmiotach leczniczych na terenie województwa mazowieckiego wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1082), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011, Nr 174, poz. 1039) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. Nr 69, poz. 815 z późn. zm.)

 

Na zapewnienie odbywania stażu podyplomowego absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz szkół pielęgniarskich i szkół położnych mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 r. zaangażowano 28 945 122,25 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i są przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia. Pozwoliło to sfinansować odbycie stażu przez 1336 absolwentów,

 

 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

 

Jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, obejmującym swym działaniem teren województwa mazowieckiego. Na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 125 poz. 1317, z późn. zm.) województwo mazowieckie zawiera umowę z MWOMP dotyczącą organizacji i realizacji zadań województwa z zakresu  medycyny pracy. Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 3 700 800 zł.

 

W ramach organizacji i realizacji tego zadania MWOMP zobowiązany jest do:

 • przeprowadzania badań kandydatów do szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W ciągu 10-ciu miesięcy zbadanych zostało 41 247 kandydatów do szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich (2 759 765 zł),
 • wraz z postępem cywilizacyjnym rośnie liczba pacjentów wymagających leczenia w poradniach i pracowniach rehabilitacyjnych (725 050 zł),
 • na organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki (735 zł),
 • z budżetu województwa finansowane jest również prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej (215 250 zł).

  

Inwestycje

 

Inwestycje, modernizacje i restrukturyzacje, których celem jest stworzenie silnych i nowoczesnych placówek służby zdrowia – to podstawowe wyzwania, jakie stawia przed sobą Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

Największe inwestycje:

 

 

 • Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z dostawą kompleksowego wyposażenia dla SZPZOZ im. Bogdanowicza w Warszawie została rozpoczęta we wrześniu 2011 r., a zakończenie prac budowlanych i wyposażenie pomieszczeń w sprzęt medyczny nastąpiło w październiku 2013 r. – ponad 71 mln zł,
 • modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – ponad 1,5 mln zł,
 • termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami oraz budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie – ponad 3 mln zł,
 • wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i kogenerację oraz termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie – ponad 1,5 mln zł oraz ponad 3,6 mln zł z RPO WM 2007–2013,
 • adaptacja sali gimnastycznej na Pracownię Analizy Chodu oraz modernizacja obiektów szpitalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego 27 realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/Warszawy – ponad 800 tys. zł,
 • rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – blisko 2,5 mln zł,
 • budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – ponad 2,3 mln zł oraz prawie 4 mln zł z RPO WM 2007–2013,
 • prace modernizacyjne polegające na dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – prawie 650 tys. zł.
 • Fot. arch. UMWM Nowa lokalizacja Bloku...
 • Fot. arch. UMWM Nowa lokalizacja Bloku...
 • Fot. arch. UMWM Modernizacja wraz z...
 • Fot. arch. UMWM Modernizacja wraz z...
 • Fot. arch. UMWM Wdrożenie rozwiązań...
 • Fot. arch. UMWM Wdrożenie rozwiązań...
 • Fot. arch. UMWM Termomodernizacja budynku C...
 • Fot. arch. UMWM Termomodernizacja budynku C...
 • Fot. arch. UMWM Adaptacja sali...
 • Fot. arch. UMWM Adaptacja sali...

Liczba wyświetleń: 1509

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.