Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Widok na przeszklone drzwi frontowe, nad wejsciem wiszą flagi UE, Polski i Mazowsza Główną siedzibą Urzędu...

 

Deklaracja dostępności strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwana dalej „udc”). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-06-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z udc z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie udc.

Wyłączenia

 • część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie udc,
 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie udc, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności,
 • większość tabel jest zbudowana prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu mogą te tabele odczytywać niepoprawnie,
 • na stronie mogą być opublikowane dokumenty, które podlegają wyłączeniu na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b udc (wyłączenie spod regulacji ustawy treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony). W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: . Dołożymy starań, by udostępnić potrzebną treść,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-19
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na koordynatorów ds. dostępności wyznaczone zostały:

Pani Agata Kowalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno-Gospodarczych w zakresie dostępności architektonicznej – w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt:

 • e-mail:
 • telefon: 22 59 79 143

Pani Anna Obłoza – Kierownik Biura ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej – w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt:

 • e-mail:
 • telefon: 22 59 79 664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie dogodnej formy zapewnienia dostępności, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, to realizacja zgłoszenia powinna nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • e-mail:
 • telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Obecnie urząd nie ma tłumacza migowego ani tłumacza PJM online. Urząd jest w trakcie procedowania nad zamówieniem usługi tłumacza PJM.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

Urząd zapewnia możliwość wstępu do wszystkich swoich siedzib i znajdujących się w nich pomieszczeń osobom w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

 

Dostępność architektoniczna

Obecnie przy wejściu do każdej siedziby urzędu wykonywany jest pomiar temperatury ciała oraz wymagane jest przebywanie w maseczce ochronnej.

Główną siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest budynek usytuowany w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, wejście A.

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, wejście A

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od strony ul. Kłopotowskiego. Na parterze znajduje się punkt informacyjny, punkt kancelaryjny w którym można złożyć dokumenty oraz ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek wyposażony jest w trzy windy w których funkcjonują komunikaty głosowe, a przyciski z numerami pięter oznaczone są alfabetem Braille’a. W budynku znajduje się klatka schodowa. Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy wejściu A znajdują się dwa miejsca postojowe wyznaczone dla klientów urzędu. Przy wejściu B (ok. 30 m od wejścia A) wyznaczone jest miejsce przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, wejście B

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od strony ul. Kłopotowskiego. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek wyposażony jest w windę w której funkcjonują komunikaty głosowe, a przyciski z numerami pięter oznaczone są alfabetem Braille’a. W budynku znajduje się klatka schodowa. Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy wejściu A (ok. 30 m od wejścia B) znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla klientów urzędu. Przy wejściu B wyznaczone jest miejsce przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę, w której przyciski są oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Sierakowskiego, Park Praski

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia prowadzą schody. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony dziedzińca (to wejście jest wyposażone w platformę do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością). Na parterze budynku znajduje się Kancelaria Ogólna oraz ochrona.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Sierakowskiego, Park Praski

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windy.

W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie pierwszego i ostatniego schodka są oznaczone kontrastowo. Na piętrach jest różnica poziomów. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 

al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Park Praski, Dworzec Wileński

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Przy wejściu do budynku istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windy, w których nie ma komunikatów głosowych. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są zmiany poziomów oraz uskoki. Część korytarzy jest dostosowana jest do osób z niepełnosprawnością. Pozostałe korytarze są zbyt wąskie. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Budynek wyposażony jest w schodołazy. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Park Praski, Dworzec Wileński

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku jest ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

W budynku nie ma wind. W budynku jest klatka schodowa wyposażona w podnośnik dla osób poruszających się na wózkach. Na piętrach są różnice poziomów oraz uskoki. Szerokość korytarzy jest dostosowana do poruszania się na wózkach. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Budynek jest wyposażony w podjazd przy wejściu oraz w podnośnik znajdujący się przy klatce schodowej. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się punkt kancelaryjny w którym można złożyć dokumenty i ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w dwie windy, w których nie ma komunikatów głosowych. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są różnice poziomów oraz uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Budynek jest wyposażony w podjazd oraz podnośnik dla osób poruszających się na wózkach. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w dwie windy dojeżdżające na każde piętro. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są różnice poziomów oraz uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze budynku przy windach.

 

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Kijowska, Dworzec Wschodni Kijowska

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia budynku prowadzą schody. Przy wejściu nie ma podjazdu ani ramp lub dźwigów osobowych. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

W budynku nie ma wind. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie skrajnych schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są zmiany poziomów oraz uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się. na wózkach. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Mycielskiego, Przeworska

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Zaraz za wejściem znajdują się schody (krawędzie pierwszego i ostatniego schodka są oznaczone kontrastowo). Przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest trzypiętrowy, ale komórka urzędu funkcjonuje tylko na parterze. W budynku nie ma windy, ale jest klatka schodowa. Krawędzie pierwszego i ostatniego schodka są oznaczone kontrastowo. Na parterze nie ma różnicy poziomów i uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. Na parterze jest toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Chrobrego 29, 02-479 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: PKP Włochy, Ryżowa

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

W Budynku Archiwum Zakładowego jest całodobowa ochrona. Do budynku prowadzą kilkustopniowe schody, które nie są wyposażone w podjazdy lub inne urządzenia umożliwiające dostanie się do budynku np. osobie na wózku lub ułatwiające wejście innym osobom z niepełnosprawnością.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest dwukondygnacyjny. Z portierni na 1 piętro można się dostać schodami. W archiwum jest winda, która umożliwia przemieszczanie się między parterem a 1 piętrem, jednak ze względu na niewielki uskok aby dostać się do windy z parteru, trzeba pokonać kilka schodów w dół. Winda podaje komunikaty głosowe, przyciski „0” i „1” są oznaczone alfabetem Braille’a. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Szerokość korytarzy w budynku zapewnia możliwość poruszania się nimi osób na wózkach. W budynku archiwum zakładowego nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku archiwum zakładowego nie występują platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie. Budynek jest wyposażony jedynie w oddzielny rozkładany podjazd, który służy do przewożenia przy jego pomocy dokumentów na wózkach ręcznych z rampy do magazynów archiwalnych.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Na ogrodzonym terenie przy budynku archiwum swobodnie mieści się do 5-6 samochodów, miejsca parkingowe nie są jednak oznaczone, nie ma też wyodrębnionego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Od ul. Husarskiej, przyległej do archiwum, jest kilka ogólnodostępnych miejsc do parkowania wzdłuż chodnika.

pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Metro Ratusz Arsenał, Plac Bankowy

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście C znajduje się po stronie zachodniej dziedzińca. Jest głównym wejściem do kompleksu budynków. Znajduje się przy placu Bankowym 3/5, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane, jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, pochylnia). Po prawej stronie przy drzwiach wejściowych jest „przycisk przywołujący” dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko ochrony stanowi jednocześnie punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zlokalizowany jest po prawej stronie, w bezpośredniej bliskości od wejścia. Pracownik ochrony jest zobowiązany do przywołania na prośbę interesanta pracownika merytorycznego.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

W przestrzeni holu bezpośrednio po wejściu do obiektu znajduje się przeszkoda w postaci bramki detekcyjnej. Na poziomie parteru znajduje się system kontroli dostępu do obiektu. Pracownik ochrony jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę osób wchodzących i wychodzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Brak pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Delegatura w Ciechanowie, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: 17 Stycznia/Warszawska, Plac Jana Pawła II

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Delegatura mieści się na pierwszym piętrze. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z wejścia do Urzędu Miasta. Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są różnice poziomów i uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (w części wynajmowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy).

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu znajduje się także ogólnodostępny płatny parking.

Delegatura w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Ostrołęka Hallera

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz platforma dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze znajduje się informacja oraz ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windy, w których przyciski z numerami pięter są oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach nie ma różnic poziomów ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze przy windach.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Bezpośrednio przy budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Delegatura w Piasecznie, ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Lamina.

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę w której są komunikaty głosowe, a przyciski z numerami pięter są oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. Na parterze, przy recepcji oraz na trzecim piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Bezpośrednio przy wejściu do budynku są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu budynku jest ogólnodostępny parking.

Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Obrońców Warszawy, Tumska,  Plac Obrońców Warszawy

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście od ulicy Kolegialnej: jest ochrona, są schody prowadzące do wejścia oraz podjazd. Wejście od ulicy Sienkiewicza: (budynek przychodni Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy) jest ochrona, są schody prowadzące do wejścia oraz 2 podjazdy.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Płocku zlokalizowana jest na parterze. Korytarze w budynku są przystosowane do poruszania się osób na wózkach. Dodatkowo w budynku dostępna jest winda bez komunikatów głosowych. Krawędzie schodów prowadzące do budynku nie są oznaczone kontrastowo. W budynku są 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, które mieszczą się na parterze, zlokalizowane w pobliżu wejścia do Urzędu.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku od strony ul. Kolegialnej oraz od ul. Sienkiewicza są podjazdy. Brak informacji głosowych.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Od ul. Sienkiewicza jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Od ul. Kolegialnej są ogólnodostępne miejsca parkingowe. Dodatkowo jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Delegatura w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Kościuszki, 1905 r., Narutowicza.

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku znajduje się w podwórku zaraz za budynkiem bursy szkolnej. Do wejścia prowadzą kilkustopniowe schody wyposażone w podjazd. W budynku jest całodobowa portiernia.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest czteropoziomowy. Z portierni na 1 piętro można dostać się schodami. W budynku jest winda, która umożliwia przemieszczanie się między parterem a wszystkimi piętrami. Winda nie podaje komunikatów głosowych, przyciski nie są oznaczone alfabetem Braille’a. Krawędzie schodów są oznaczone są kontrastowo taśmą antypoślizgową. Szerokość korytarzy w budynku zapewnia możliwość poruszania się nimi na wózkach. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością znajduje się na trzecim piętrze na wprost drzwi wejściowych.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy budynku  wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W pobliżu nie ma parkingu ogólnodostępnego.

Delegatura w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: przystanek Siedlce Kino, przystanek Siedlce Kazimierzowska Starowiejska, Siedlce Amfiteatr

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Na parterze znajduje się punkt informacyjny oraz ochrona budynku. Punkt kancelaryjny, w którym można złożyć dokumenty, znajduje się na 2 piętrze w budynku NoveKino Siedlce.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę, w której są przyciski z numerami pięter oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrze znajdują się oznaczone kontrastowo zmiany poziomów oraz oznaczone kontrastowo uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Na piętrze, na którym mieści się delegatura, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz zjazd przeznaczony dla wózków.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przy wejściu do budynku znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Przy budynku ul. Wiszniewskiego znajduje się ogólnodostępny duży parking miejski.

Delegatura w Wołominie, ul. Miła 3, 05-200 Wołomin

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Legionów, PKP Wołomin

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od ul. Miłej. W budynku nie ma ochrony oraz punktu informacyjnego. Delegatura znajduje się na 2 piętrze. W budynku jest winda oraz schody

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę, w której nie funkcjonują komunikaty głosowe. Przyciski z numerami pięter nie są oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku znajduje się klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Korytarz jest dostosowany do poruszania się na wózkach. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Parking znajduje się za budynkiem. Jest jedenaście miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

Delegatura w Żyrardowie, ul. 1 maja 17, 96-300 Żyrardów

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Polskiej Organizacji Wojskowej, Okrzei – Wyspiańskiego, PKP Żyrardów

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Delegatura w Żyrardowie mieści się na parterze (niski parter, równy z poziomem gruntu) w budynku mieszkalno-usługowym. By dotrzeć do delegatury należy wejść na teren posesji z ulicy 1 Maja – przez bramę wjazdową, następnie w połowie budynku znajduje się bezpośrednie wejście do Delegatury Urzędu. Brak schodów oraz innych barier architektonicznych.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku jest winda, ale nie ma konieczności korzystania z niej, ponieważ Delegatura znajduje się na parterze budynku, wejście równe z poziomem gruntu. Na piętrach nie ma różnic poziomów ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w głównym korytarzu przy sekretariacie.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

 

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Bezpośrednio przy wejściu do budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu nie ma miejsc parkingowych ogólnodostępnych.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 72 kB, Liczba pobrań: 287, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 72 kB, Liczba pobrań: 141
Rozmiar: 0 kB, Liczba pobrań: 44

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.