Lobbing

Działalność lobbingowa

2015.01.26 12:05 , aktualizacja: 2021.02.19 13:14

Autor: Departament Organizacji, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu województwa w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

 

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

Kwestie związane załatwianiem spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały w Zasadach prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ustanowionych Zarządzeniem nr 17/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 22 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Wystąpienia podmiotów, o których mowa powyżej mogą mieć w szczególności formę:

  1. Wniosku o dokonanie zmian obowiązujących aktów prawa miejscowego, zawierającego propozycję rozwiązań prawnych wraz z symulacją skutków ich wdrożenia oraz opinię prawną na temat przyjętych w tym aktach rozwiązaniach,
  2. Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu prawa miejscowego, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanego dalej "zgłoszeniem", według wzoru zgłoszenia,
  3. Wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie prawa miejscowego.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 8570