Petycje

Zasady rozpatrywania

2015.09.02 11:55 , aktualizacja: 2021.01.28 15:28

Autor: Anna Obłoza, Departament Organizacji, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego zarządzeniem Nr 484/18 z 7 lutego 2018r. wprowadził Zasady rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Zasady opisują tryb rozpatrywania petycji, wskazując również zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych urzędu przy załatwianiu przedmiotowych spraw. Wprowadzone zostają w związku z wejściem w życie 6 września 2015 r. nowej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

 

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie/Marszałek Województwa Mazowieckiego/Zarząd Województwa Mazowieckiego.[1]

 

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa

tel. (22) 5979-100, email: ,

ePUAP: /umwm/esp;

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w celu rozpatrzenia petycji,
  2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
  3. nie zostaną opublikowane na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego, chyba że wyrazi Pani/Pan na to zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach;
  4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu
do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia
ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych wymaganych przepisami ustawy o petycjach może skutkować pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia.

 

Dane osobowe (podane w związku z petycją) mogą być przekazane administratorowi przez reprezentanta,
w zakresie w jakim został przez Panią/Pana upoważniony do działania.

 

 

[1] W zależności od tego, który organ jest właściwy do rozpatrzenia petycji.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 15 kB, Liczba pobrań: 734

Liczba wyświetleń: 6640

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.