Organizacje pozarządowe

Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

2011.12.27 15:20 , aktualizacja: 2012.01.02 14:39

Autor: na podst. mat. z Biura Dialogu Obywatelskiego UMWM oprac. Elwira Kasprzak, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Posiedzenie Mazowieckiej...
 • Konkursyy Mazowieckie Barwy...
 • Sam zdecyduj
 • Spotkanie NGO w Warszawie
 • Spotkanie NGO w Ciechanowie
 • Spotkanie NGO w Płocku
 • Spotkanie NGO w Radomiu

U podstaw każdej dobrej współpracy leży umiejętna wymiana informacji. Również na płaszczyźnie administracja – organizacje pozarządowe odgrywa ona fundamentalną rolę. Obowiązkiem Samorządu Województwa Mazowieckiego jest przekazywanie informacji organizacjom pozarządowym, ale stowarzyszenia i fundacje powinny pamiętać, że równie ważny jest przepływ informacji w drugą stronę.

 

Kierunek: partycypacja obywatelska

Służy temu, powołana w grudniu 2010 r., Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP). Jej skład tworzą: po trzech przedstawicieli Sejmiku i Marszałka Województwa Mazowieckiego, reprezentant Wojewody Mazowieckiego oraz dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGOs – ang. non-governmental organizations), prowadzących działalność na terenie województwa, w tym przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej. Członkowie MRDPP zajmują się wszystkimi zagadnieniami, które mają przełożenie na funkcjonowanie mazowieckich organizacji non-profit. Najważniejszą sprawą, jaką zajmowała się Rada w 2011 r. było konsultowanie projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.” oraz zaopiniowanie założeń współpracy finansowej z trzecim sektorem w 2012 r. Członkowie MRDPP wypowiedzieli się także na temat projektów aktów normatywnych, ważnych ze względu na współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, w tym przygotowywanego „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016”. Rada wyznacza także przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji opiniujących oferty składane w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych. Ten sposób formowania ich składu pozwala realizować zasadę przejrzystości działań administracji i podejmowanych przez nią decyzji (w tym przypadku przede wszystkim finansowych).

 

Pełnomocnik a współpraca z NGOs

Bezpośrednim impulsem do powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi było maksymalne usprawnienie przepływu informacji pomiędzy MRDPP a samorządem, a co za tym idzie – sprawna realizacja zadań. Pełnomocnik reprezentuje marszałka województwa i odpowiedzialny jest za efektywną koordynację zadań wynikających z potrzeb, praw i obowiązków organizacji non-profit, a będących w gestii samorządu. Funkcję tę od końca lutego 2011 r. pełni Tamara Borkowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Osoba z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania i realizowaniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zintensyfikowana praca pełnomocnika ma przełożenie na szerszy udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań administracji samorządowej. W pierwszym i w drugim półroczu 2011 r. organizowane były cykle spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami mazowieckich organizacji pozarządowych.

 

Wojewódzka Grupa Wymiany Doświadczeń

Stworzona z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów województw (kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego) Grupa Wymiany Doświadczeń skoncentrowała się na konkretnych zagadnieniach dotyczących wzajemnej współpracy. W okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r., przy zaangażowaniu instytucji zewnętrznych, brała udział w pracach nad projektem „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”. Jest to zestawienie najlepszych praktyk pozwalających osiągnąć skuteczne współdziałanie. Członkowie Grupy stworzyli także narzędzie badawcze „Ocena jakości współpracy organizacji pozarządowych z administracją samorządową”. Służy ono zebraniu opinii NGOs na temat poziomu wspólnych działań z samorządem oraz pozwala zidentyfikować to, co utrudnia tę współpracę.

 

Kampania z 1% w roli głównej

Po raz trzeci Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki poprowadzili kampanię informacyjną, pomagającą zachęcać mieszkańców naszego regionu do przekazywania 1% podatku dla organizacji non-profit. Podatnicy składający zeznania podatkowe za 2010 r. w urzędach skarbowych na Mazowszu przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę 91 750 752,68 zł (22,92 proc. globalnej kwoty przekazanej przez podatników w całym kraju), co stanowi, w porównaniu do roku ubiegłego, kwotę wyższą o około 6,5 mln zł.

 

Konkursy promują wolontariat na Mazowszu

„Barwy Wolontariatu” i „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” to nazwy konkursów, których pomysłodawcą oraz organizatorem na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie etapy wojewódzkie tych konkursów organizowane były przez Urząd Marszałkowski. Do współpracy włączył się również Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Konkursy odbyły się pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

W pierwszym pn. „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” wyróżnieni zostali pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Pozwolił on popularyzować i wyjaśniać znaczenie wolontariatu, propagować inicjatywy podnoszące jego prestiż, a także poszerzać wśród mieszkańców Mazowsza wiedzę o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy. Ponadto intencją organizacji konkursów było zachęcenie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontarystycznej.

 

O tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom ubiegać się mogły natomiast organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty realizujące program wolontariatu pracowniczego. Formuła konkursu pozwoliła promować wzorowe zasady organizowania współpracy z wolontariuszami, zachęcać organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne z terenu Mazowsza do podejmowania działań zmierzających do właściwej i odpowiedzialnej pracy z wolontariuszami. 19 października 2011 r. odbyło się posiedzenie kapituły, która dokonała wyboru laureatów obu konkursów. Wyniki opublikowane zostały na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl . Tam też zamieszczane są informacje na temat realizowanych na terenie województwa mazowieckiego ciekawych inicjatyw z udziałem wolontariuszy.

 

 

Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pożytku publicznego w 2011 r. w liczbach

1. Liczba ogłoszonych konkursów – 15, w tym:

 • w obszarze kultury fizycznej i ratownictwa wodnego – 1,
 • w obszarze turystyki – 2,
 • w obszarze kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego – 1,
 • w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej – 11.

2. Rozdysponowane kwoty na dotacje, z podziałem na obszary:

 • w obszarze kultury fizycznej i ratownictwa wodnego – 8 060 000 zł,
 • w obszarze turystyki – 691 843 zł,
 • w obszarze kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego – 1 300 000 zł,
 • w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej – 7 948 862,9 zł.

Liczba wyświetleń: 2545

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.