Geodezja i kartografia

Nowe mechanizmy a zrównoważony rozwój

2013.12.23 11:10 , aktualizacja: 2014.09.15 09:42

Autor: Departament Geodezji i Kartografii, Wprowadzenie: Urszula Sabak

Samorząd Województwa Mazowieckiego zapewnia dane i dostęp do mechanizmów informatycznych, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju Mazowsza, będącego jednym z celów strategicznych. Do zharmonizowanego rozwoju gmin, powiatów i województwa przyczynia się m.in. wysoki standard obsługi obywateli i inwestorów w regionie, a także upowszechnienie korzystania z komunikacji elektronicznej w społecznościach lokalnych, jak również zapewnienie wiarygodnej i kompletnej informacji przestrzennej. 

 

Rok 2013 to m.in.:

 1. zapewnianie aktualnych danych przestrzennych dla obywateli, przedsiębiorców, organów administracji publicznej, środowisk naukowych, by umożliwić przyśpieszenie i optymalizację procesów inwestycyjnych, zarządzania gminami, powiatami, województwem, prognozowania zmian, przygotowania i ewaluacji dokumentów strategicznych  oraz zarządzania kryzysowego poprzez:
 2. rozwój wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 3. cyfryzację ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i innych produktów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4. przekształcenie do postaci cyfrowej planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru województwa;
 5. przygotowanie procesu wdrożenia elektronicznej administracji w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego;
 6. wspieranie rozwoju technologii i przedsięwzięć o wysokim potencjale innowacyjnym w tym technologii satelitarnych;
 7. stałe współdziałanie z organami rządowymi i samorządowymi administracji publicznej.
 8.  

Kluczowa rola danych przestrzennych

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego stawia na cyfryzację i modernizację danych przestrzennych, uznając ich kluczową rolę w procesie budowania społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonego rozwoju regionu. Dlatego rozwój wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który wzbogacił się o zaktualizowaną Bazę Danych Obiektów Topograficznych oraz bazę danych hydrograficznych jest bardzo dynamiczny.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju  a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zaktualizowano Bazę Danych Obiektów Topograficznych we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego. Jest teraz jednolita i ciągła przestrzennie. Zawiera informacje  o pokryciu terenu o stopniu szczegółowości odpowiadającym opracowaniom kartograficznym w skali 1:10 000. Baza Danych Obiektów Topograficznych jest jednym z podstawowych źródeł danych referencyjnych zarówno dla regionalnych systemów, jak i Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych obywateli i instytucji, wspomaganiu funkcjonowania administracji publicznej, wspomaganiu zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz tworzeniu tematycznych baz danych przestrzennych.

 

Mapa hydrograficzna Mazowsza

 

Opracowano też 5 arkuszy mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000  w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzono spójną tematyczną bazę danych przestrzennych dla obszaru opracowania. Zakres informacyjny bazy obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu hydrografii, takie jak: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe, wypływy wód podziemnych, wody podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej oraz punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Opracowaniem objęto obszar wzdłuż rzeki Wisły w rejonie miast: Warszawy, Legionowa, Piaseczna i Wołomina. Aktualnie prace są przedmiotem Komisji Odbioru.

 

Granice i powierzchnie jednostek terytorialnych na Mazowszu

 

Uzgadnianie i określenie przebiegu granic podziałów terytorialnych kraju jest głównym zadaniem w ramach tworzenia Państwowego Rejestru Granic, ponieważ te granice stanowią warstwę referencyjną do tworzenia innych podziałów specjalnych kraju w tym: podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej, zasięgów działania Policji i Straży Pożarnej, podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów oraz organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, m.in.: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

Rozwój i konwersja danych przestrzennych

 

Kluczowy projekt województwa mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” umożliwia rozwój danych przestrzennych, których zarządzanie leży w kompetencji powiatów i gmin (projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego”, w Działaniu 1.7 „Promocja gospodarcza”).

Jego najważniejszym zadaniem jest wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków EGiB (oraz innych danych przestrzennych) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru.

 

Konwersja baz danych realizowana jest we współpracy z samorządami powiatowymi (39 powiatów) i wojewodą mazowieckim. Wykonywane są prace geodezyjne związane z:

 •  modernizacją ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
 • przekształceniem do postaci cyfrowej mapy zasadniczej i utworzeniem zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych ujętych na mapie zasadniczej,
 • przekształceniem do postaci cyfrowej dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów i budynków oraz treści mapy zasadniczej.

 

Przekonwertowano bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego dla 3 powiatów I tury konwersji (ciechanowskiego, żyrardowskiego, grodziskiego) oraz 10 powiatów II tury (lipskiego, sochaczewskiego, legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego, sierpeckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego, pułtuskiego – trakcie odbioru). 

 

Wybrano najkorzystniejsze oferty i podpisano umowy na wykonanie prac III tury dla terenu 6 kolejnych powiatów województwa mazowieckiego – gostynińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, wyszkowskiego, żuromińskiego, miasta Radom. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła około 9 mln zł. Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pozwoliły na planowanie kontynuacji prac. Opracowano i uzgodniono również dokumentację na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia dla IV tury konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego dla terenu 6 powiatów (warszawskiego zachodniego, miasta Płock, piaseczyńskiego, sokołowskiego, żyrardowskiego i mińskiego). Przewidywana wartość zamówienia to kwota ponad 10 mln zł.

Zakończono też prace związane z opracowaniem dokumentacji standardu uproszczonego planu urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niepaństwowych oraz wymagań dla aplikacji komputerowej służącej do ich prowadzenia.

 

W końcową fazę weszła realizacja umowy na cyfryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych kompetencyjnie przypisanych do gmin. Zostanie m.in. przetworzone do postaci cyfrowej 4500 dokumentów planistycznych i 10 500 arkuszy map (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin). Dzięki temu 285 mazowieckich gmin będzie mogło publikować te dokumenty w swoich mapowych portalach internetowych. Postać cyfrowa tych dokumentów będzie również dostępna z poziomu regionalnego portalu www.wrotamazowsza.pl. Rysunek pn. „cyfryzacja gmin” (w galerii) przedstawia gminy województwa mazowieckiego, które po zakończeniu zamówienia będą miały dokumenty planowe w formie cyfrowej.

 

 

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej – narzędzie wspierające monitorowanie i prognozowanie zmian przestrzeni i zjawisk społeczno-gospodarczych

 

Rozwojowi Mazowsza sprzyja jego promocja, jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i inwestorów. Jej szczególnym narzędziem jest Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP), który udostępnia kompleksową informację o walorach gospodarczych, przyrodniczych i społecznych regionu.

Informacje utrzymywane i aktualizowane w bazach danych MSIP publikowane są w serwisie internetowym www.wrotamazowsza.pl. Obecnie dostępnych jest około 400 warstw informacyjnych interaktywnej mapy. Pogrupowane są one w 23 kategorie tematyczne, które są ciągle poszerzane i aktualizowane. Dla łatwiejszego korzystania z udostępnionych danych publikujemy je jako 4 kategorie usług sieciowych:

http://www.wrotamazowsza.pl/msip/tbd/wms– dane topograficzne;

http://www.wrotamazowsza.pl/msip/tematyczne/wms– dane tematyczne MSIP;

http://www.wrotamazowsza.pl/msip/mapy_topo/wms– mapy topograficzne;

http://www.wrotamazowsza.pl/msip/plany/wms– plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

 

Wzmocnienie infrastruktury informatycznej powiatów, gmin i województwa

 

Współpracagmin, powiatów i województwa pozwoliła dostarczyć do 315 samorządów naszego województwa infrastrukturę techniczną (serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe i peryferyjne o wartości blisko 23 mln zł). Zbliża się do końca realizacja umowy o wartości blisko 10,5 mln zł, w ramach której budowany jest rdzeń Systemu e-Urząd, będący podstawą funkcjonowania elektronicznej administracji w województwie. Jego rolą jest zwiększenie dostępności jednostek samorządu terytorialnego dla obywateli i przedsiębiorców poprzez zbudowanie nowoczesnej platformy umożliwiającej komunikację elektroniczną. Ponadto e-Urząd zwiększy efektywność wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej.

System budowany jest w postaci wzajemnie powiązanych sieci autonomicznych węzłów informacyjnych. Każdy z nich tworzyć będzie infrastruktura teleinformatyczna pojedynczego urzędu. Koncepcja zakłada, że wszystkie węzły sieci będą równoprawne, z tym że węzeł wojewódzki pełnić będzie rolę „front-office’u” Systemu oraz świadczyć będzie pewien zestaw usług, z których korzystać będą mogły pozostałe urzędy i ich interesanci.

Do najważniejszych z nich należeć będą usługi:

 1. portalu dla interesantów (katalog usług publicznych, podsystem formularzy elektronicznych wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, skrzynki kontaktowe);
 2. regionalnego portalu informacyjnego wraz z funkcjonalnością BIP;
 3. integracji z platformą ePUAP (dokonywanie płatności elektronicznych, wykorzystanie Zaufanego Profilu) i rejestrami referencyjnymi;
 4. certyfikowania urządzeń i systemów (z wykorzystaniem Lokalnego Centrum Certyfikacji), by zwiększyć poziom bezpieczeństwa komunikacji i wymiany danych;
 5. dystrybuowania poprawek i aktualizacji zainstalowanego oprogramowania z wykorzystaniem Systemu Dystrybucji Oprogramowania (SDO).

 

U partnerów gminnych i powiatowych zostaną uruchomione następujące moduły Systemu:

 1. Szyna Procesów Biznesowych (ESB), mająca zapewnić techniczne możliwości zintegrowania różnego typu zasobów informatycznych urzędu do jednolitego modelu zorientowanego usługowo;
 2. system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), zapewniający obsługę dokumentów elektronicznych oraz papierowych, obieg korespondencji i spraw w obrębie urzędu z wykorzystaniem mechanizmów przepływu pracy (Workflow), archiwizację dokumentów oraz wymianę dokumentów z innymi systemami teleinformatycznymi oraz aplikacjami;
 3. Przestrzenna Lokalizacja Pism i Spraw (PLP) – moduł umożliwiający powiązanie pisma/sprawy obsługiwanych w systemie EZD lub systemie dziedzinowym z obiektem w przestrzeni geograficznej (lokalizacją przestrzenną), której pismo/sprawa dotyczy;
 4. Ewidencja Opłat i Płatności (EOP) – lokalny komponent podsystemu płatności elektronicznych;
 5. System Backupu (wykonywania kopii bezpieczeństwa);
 6. lokalna część Systemu Dystrybucji Oprogramowania.

­­­­

 

Działania wyżej opisane realizowane są jako kolejny projekt kluczowy województwa mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, w ramach RPO WM 2007–2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług” (Projekt EA).

Informację o obu projektach kluczowych można uzyskać na stronach: www.bazywiedzy.euoraz www.emazovia.eu  

 

Transfer wysokich technologii

 

Działalność Samorządu Województwa Mazowieckiego jako założyciela i członka Stowarzyszenia NEREUS związana jest z przynależnością Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stowarzyszenie propaguje i doskonali techniki satelitarne w różnych dziedzinach gospodarki i przemysłu oraz propaguje wykorzystania komercyjnego dostępnych technologii. Do stowarzyszenia należą 24 regiony z 8 państw Unii Europejskiej.

Efektem działań podjętych przez  Stowarzyszenie jest rozpoczęcie prac w ramach projektu The Health Environment Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies (THE ISSUE). Celem głównym tego projektu jest  wypracowanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i dostosowanie ich do specyfiki regionów.

Efektem projektu THE ISSUE będzie program badań i wdrożeń do rozwoju gospodarki w aspektach przyjazności dla środowiska, ruchu i inicjatyw transportowych (ITS), które zostaną wypracowane przez regionalne klastry badawcze. Projekt zapewni bardziej zrównoważoną gospodarkę transportową w miastach i na obszarach wiejskich. O dokonaniach miast na Mazowszu w tym zakresie dyskutowano na forum wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania Inteligentnych Systemów Transporotwych (ITS) zorganizowanym w maju 2013 r. w siedzibie UMWM.

W listopadzie 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego przewodniczył spotkaniu mającemu na celu utworzenie Special Interest Group (SIG; regionalna grupa interesariuszy działająca we wspólnym interesie) w zakresie inteligentnego transportu i systemów zarządzania ruchem. Nadrzędnym celem SIG będzie promowanie innowacyjnych badań oraz pozyskiwanie i realizacja priorytetów transportowych zorientowanych na inteligentny, ekologiczny i zrównoważony transport, a także rozwój gospodarczy w regionie.

 • cyfryzacja gmin
 • e-urzad
 • konwersja zasobu
 • mapa
 • modernizacja
 • zakres opracowania mapy...

Liczba wyświetleń: 4202

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.