Przedsiębiorczość

Z myślą o przedsiębiorcach

2010.11.05 14:55 , aktualizacja: 2010.11.09 11:54

Autor: oprac. Elwira Kasprzak, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Mazowsze zajmuje ważną pozycję wśród regionów Polski i regionów państw należących do Unii Europejskiej. Jest to jednak region dużych kontrastów. Kluczowym zagadnieniem rozwoju Mazowsza jest konieczność pogodzenia szybkiego  tempa rozwoju metropolii warszawskiej z jednoczesną potrzebą zwiększenia spójności regionu, racjonalizacji i poprawy warunków życia jego mieszkańców.

 

  • Utworzony przez samorząd województwa Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych pomógł już 3 tys. przedsiębiorstw uzyskać kredyt na rozwój.
  • Dzięki decyzjom zarządu województwa unijne dofinansowanie wsparło 362 projekty w ramach Priotytetu I RPO WM 2007-2013 (prawie 839,2 mln zł), co m.in. pozwoliło rozwinąć skrzydła prawie 400 firmom.
  • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy udzielił pożyczek 400 przedsiębiorcom na ponad 22 mln zł. W ten sposób utrzymano i utworzono ponad 2 tys. miejsc pracy na Mazowszu.
  • Rozpoczęła działalność Mazowiecka Agencja Energetyczna, współfinansowana (w latach 2009-2012) z programu „Inteligentna Energia dla Europy” Unii Europejskiej.
  • 7 naukowców oraz 5 firm otrzymało nagrody w dotychczasowych edycjach konkursu „Innowator Mazowsza”.
  • Dzięki decyzjom zarządu województwa aż 194,4 mln zł zostanie przeznaczone na przygotowanie 25 terenów inwestycyjnych.
  • Kolejnych 13 projektów dotyczących terenów (w sumie 1396 ha) mogło zostać przygotowanych dzięki wsparciu samorządu w ramach SIWRM-u. Kwota dotacji wyniosła ponad 13,9 mln zł.

 

Rozwój gospodarczy województwa nie byłby możliwy bez współpracy i wsparcia mazowieckich przedsiębiorców. Istotne jest więc stwarzanie warunków przychylnych inwestycjom, zarówno w obszarze infrastruktury drogowej, rozwoju kolei, jak też przygotowywania terenów inwestycyjnych i promocji innowacyjnych rozwiązań. Ważny jest bowiem rozwój gospodarki opartej na wiedzy, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, otoczenia biznesowego, a także poprawa dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw.

 

W tej kwestii istotną rolę odgrywa możliwość pozyskania środków unijnych, które w dużej mierze Samorząd Województwa Mazowieckiego stara się przeznaczać właśnie na projekty, których celem jest wprowadzenie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań. Przykładem tego jest inwestycja wpisana do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013, dotycząca budowy Parku Naukowo-Technologicznego w Świerku. Realizacja takich projektów daje możliwość tworzenia ścisłej współpracy pomiędzy naukowcami a biznesem. Będzie to zatem szansa dla przedsiębiorstw związanych z energetyką, zwłaszcza jądrową oraz zaawansowanymi technologiami. Oprócz tego, że każde z nich będzie miało swoją siedzibę na terenie parku, to będzie mogło korzystać z całej jego infrastruktury, a także z wiedzy i doświadczenia pracujących w ośrodku ekspertów.

 

Do tej pory zarząd województwa wybrał 362 projekty (dofinansowanie unijne w wysokości prawie 839,2 mln zł), w ramach Priorytetu I RPO WM „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” (stan na 27 października 2010 r.) 

 

 

Ogromną rolę w rozwoju przedsiębiorczości odgrywają: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych (MFPK) oraz Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy (MRFP). Pierwszy z nich jest największą w kraju regionalną instytucją poręczeniową, a inicjatorem jej utworzenia był Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który zaprosił do projektu wszystkie samorządy terytorialne i gospodarcze. Dzięki temu MFPK szybko stał się wiarygodny dla banków i przedsiębiorców, a przy jego wsparciu banki mogły udzielić mazowieckim przedsiębiorcom kredyty na kwotę prawie 1 mld zł. MFPK jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, np. „Lider w Wykorzystaniu Środków Unijnych” (Polish National Sales Awards). Pod koniec sierpnia 2010 r. MFPK podpisał bardzo ważną dla przedsiębiorców umowę na unijne dofinansowanie w wysokości 70 mln zł, co pozwoli na poręczenie kredytów dla blisko 3 tys. przedsiębiorców z Mazowsza. Dzięki unijnej pomocy podwojony został kapitał Funduszu – z 60 do blisko 130 mln zł. Wprowadzone zostaną także nowe usługi, m.in. linia poręczeniowa na innowacje, w tym na działania związane z energią odnawialną oraz szybka linia poręczeniowa. Fundusz w strukturze swojej działalności, jako jedyny w Polsce,  skupia samorządy gospodarcze, aktywnie tworzące rynek poręczeń – faktycznie odpowiadający na potrzeby przedsiębiorców.

 

 

 

 

 

 

 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy również powstał z inicjatywy marszałka województwa. Celem jego działalności jest wspieranie i promocja przedsiębiorczości oraz ograniczanie bezrobocia na terenie Mazowsza. Obecnie jego kapitał pożyczkowy wynosi 37,3 mln zł. MRFP realizował m.in. dwa projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (na 15 mln zł), które poprawiają dostępność do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Fundusz posiada kapitał pożyczkowy w wysokości 37,3 mln zł. Wsparcie finansowe w postaci pożyczek uzyskało ponad 400 przedsiębiorców na ponad 22 mln zł. MRFP realizuje również zadania, dzięki którym utrzymano i utworzono ponad 2 tys. miejsc pracy na Mazowszu.

 

Rolą samorządu jest także tworzenie sprzyjających warunków dla przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Przykładem dobrej praktyki jest organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konkurs „Innowator Mazowsza”, skierowany do młodych przedsiębiorców oraz środowisk naukowych. Przedsięwzięcie wyróżnia młodych innowatorów z regionu, ale też, co bardzo ważne, integruje środowiska zainteresowane rozwojem innowacyjności. Dotychczas konkurs wyłonił 7 naukowców oraz 5 firm zasługujących na miano innowacyjnych.

 

Podstawowym celem działalności utworzonej Mazowieckiej Agencji Energetycznej jest wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu oraz promocja regionalnego podejścia do energetyki. Główne działania Agencji są skupione wokół siedmiu priorytetowych potrzeb regionu w dziedzinie zrównoważonej energii:

- wkład w realizację celów krajowych i regionalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz sprawności energetycznej,

- zrównoważone korzystanie z regionalnych zasobów energii – planowanie i programowanie rozwoju lokalnego,

- kwestie energetyczne na terenach wiejskich – rolnictwo jako dostawca i jako końcowy użytkownik energii,

- trudne zadania energetyczne w rozwijającym się obszarze metropolitalnym wokół miasta stołecznego Warszawy,

- specyficzne problemy energetyczne w powiatowych miastach w regionie,

- promowanie regionu wśród podmiotów inwestujących w energię odnawialną,

- monitorowanie działań związanych ze zrównoważoną energią w regionie.

 

Promocją gospodarczą województwa zajmuje się powołana w tym celu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.), której jedynym akcjonariuszem jest województwo mazowieckie. Nadrzędnym celem ARM jest poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców Mazowsza poprzez: promocję gospodarczą, organizację i prowadzenie szkoleń skierowanych do kadr samorządowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych; realizację projektów w ramach funduszy unijnych, pozyskiwanie oraz obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju lokalnego i regionalnego oraz realizację Strategii e-Rozwoju województwa mazowieckiego. Agencja wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z głównych zadań ARM S.A. jest pozyskiwanie inwestycji do regionu oraz wspieranie internacjonalizacji mazowieckich przedsiębiorstw. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), funkcjonujące w strukturze ARM S.A., realizuje zadania samorządu województwa w tym zakresie. Mazowsze, a tym samym ARM S.A jako jedna z pierwszych w kraju rozpoczęła we wrześniu 2010 r. realizację ogólnopolskiego projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG).  Zakres bezpłatnie świadczonych przez COIE/ARM S.A usług został wzbogacony/uzupełniony o działania o charakterze informacyjnym. W sferze prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju są to usługi „pro-eksport”. Z kolei usługi dotyczące przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski zwane są usługami „pro-biz”.

 

Od roku 2006 funkcjonuje przy marszałku Rada ds. Przedsiębiorczości, skupiająca reprezentantów najważniejszych organizacji wspierających rozwój biznesu oraz przedstawicieli świata nauki. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz otoczeniem biznesu, poprzez wymierne efekty pobudzania i rozwoju gospodarczego, jest bowiem szczególnie korzystna dla Mazowsza.

Liczba wyświetleń: 1548

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.