Rozwój regionalny

Fundusze unijne zmieniają Mazowsze

2015.12.22 12:55 , aktualizacja: 2016.03.14 14:51

Autor: oprac. Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Rok 2015 upłynął pod znakiem podsumowania poprzedniej agendy na lata 2007–2013 oraz prac nad wdrożeniem nowej, która obejmuje lata 2014–2020.

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Komisja Europejska przyjęła Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Mazowsze otrzyma na inwestycje 2,61 mld euro (z czego wkład UE wynosi 2,08 mld euro).

 

Podział alokacji dla Mazowsza kraj/region w poszczególnych programach operacyjnych

 

Programy krajowe: PORC 149 mln euro, POIŚ 182 mln euro, POWER 568 mln euro, POIR 759 mln euro. RPO WM 2014-2020: 2,1 mld euro

 

 

RPO WM 2007–2013

 

RPO WM 2014–2020

Porównanie przykładowych interwencji EFRR w ramach RPO WM w perspektywach finansowych UE 2007–2013 oraz 2014–2020

 

 

 

B+R (88 mln euro)

 

B+R (278 mln euro)

 

 

 

Informatyzacja + e-usługi  (197 mln euro)

Informatyzacja + e-usługi  (154 mln euro)

 

 

 

Innowacje i przedsiębiorczość (360 mln euro)

Innowacje i przedsiębiorczość (213 mln euro)

 

 

 

Infrastruktura drogowa  (444 mln euro)

Infrastruktura drogowa  (232 mln euro)

 

 

Tabor kolejowy (55 mln euro)

 

Tabor kolejowy + regionalne linie kolejowe (135 mln euro)

 

 

 

Infrastruktura lotniskowa (36 mln euro)

Infrastruktura lotniskowa  (0 mln euro)

 

 

Gospodarka niskoemisyjna (30 mln euro)

 

Gospodarka niskoemisyjna  (324 mln euro)

 

 

Kultura (79 mln euro)

 

Kultura (36 mln euro)

 

 

Nowa agenda

W ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” ogłoszono i zakończono nabór na projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy, w ramach Działania 8.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP”. Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2015 wynosiła około 66 mln zł.

 

W ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” ogłoszono 2 nabory konkursowe: Działanie 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – pula środków na dofinansowanie projektów wynosiła około 13 mln zł, Działanie 9.3.  „Rozwój ekonomii społecznej” – ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła około 18 mln zł.

 

W ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” ogłoszono 5 naborów konkursowych:

 • z Działania 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” (kwota dofinansowania około 9 mln zł),

 • z Działania 10.3. „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.4 „Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych” (kwota dofinansowania około 8 mln zł),

 • z Działania 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), (kwota dofinansowania około 36,5 mln zł),

 • z Działania 10.3. „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (kwota dofinansowania około 1,7 mln zł),

 • z Działania 10.3. „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, (kwota dofinansowania około 3 mln zł).

 

Do obsługi RPO WM 2014–2020 stworzono serwis internetowy www.funduszedlamazowsza.eu , który zawiera wszelkie informacje dotyczące nowego programu.

 

Poprzednia agenda

Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Rozstrzygnięto nabór z Działania 1.5. „Rozwój przedsiębiorczości” RPO WM 2007–2013 – konkurs nr RPOWM/1.5/1/2014. Mazowieccy przedsiębiorcy otrzymali z EFRR 51 578 396,48 zł (dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz 28 393 907,91 zł (dla średnich przedsiębiorstw). Umowy dotyczyły m.in.: zakupu wartości niematerialnych i prawnych, uruchomienia środków trwałych, w tym maszyn, urządzeń, naczep, przyczep czy pojazdów pogotowia technicznego. 

Kwota EFRR przyznana przedsiębiorcom w ramach konkursu nr RPO WM/1.5./1/2014

 

 

Komisja Europejska zatwierdziła dwa wnioski o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektów dużych realizowanych w ramach RPO WM tj.:

 1. projektu pt.: „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego”,

 2. projektu pt.: „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu”.

 

Innowacje

W ramach realizacji projektu systemowego pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza:

 • przeprowadzono 51 badań, które były niezbędne m.in. do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza,

 • przygotowano platformę informatyczną systemu monitoringu innowacyjności Mazowsza, stanowiącą zaplecze analityczne dla władz regionu, jak również otoczenia zewnętrznego w dziedzinie innowacyjności,

 • zorganizowano 4 konferencje merytoryczne i 24 infoseminaria tematyczne, w których wzięło udział ponad 2 tys. osób – przedstawicieli środowiska biznesu, nauki i administracji,

 • zorganizowano kampanię medialną z udziałem 600 tys. odbiorców, której zamierzeniem była animacja kultury innowacji w regionie, budowa efektywnego otoczenia innowacji i zwiększenie współpracy na poziomie: biznes-nauka-administracja,

 • zawarto 42 partnerstwa dotyczące monitoringu procesów innowacyjnych w województwie mazowieckim, umożliwiające wymianę informacji na temat podejmowanych przez partnerów działań obejmujących innowacyjność, jak również konsultacje badań realizowanych na zlecenie SWM czy opiniowanie kierunków działań podejmowanych przez władze Mazowsza dotyczących polityki innowacyjności regionu.

 

Udało się także nawiązać współpracę z regionem Walonia (Belgia), dotyczącą wymiany doświadczeń na temat inteligentnych specjalizacji obu regionów oraz polityki klastrowej.

 

Po raz siódmy w szranki konkursu Innowator Mazowsza stanęli naukowcy, przedsiębiorcy, którzy wyróżniają się nowatorskim podejściem do gospodarki, zmieniają jej oblicze. Wpłynęło 49 zgłoszeń.

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku”. Oznacza to zakończenie pierwszego etapu prac nad wdrożeniem koncepcji inteligentnej specjalizacji.

 

W tym roku zainaugurowały działalność grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Członkowie zajęli się przede wszystkim identyfikacją priorytetowych kierunków badań, na których zostanie skoncentrowane wsparcie projektów B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Opracowano także założenia konkursu i kryteria wyboru projektów do pierwszego naboru w ramach Działania 1.2. – bony na innowacje. Wsparcie będzie skierowane do małych i średnich przedsiębiorców nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R. Wsparciem będą objęte projekty polegające na zakupie usługi w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych przez jednostkę naukową.

 

JESSICA i JEREMIE

W ramach instrumentu JESSICA podpisano 32 umowy z beneficjentami o wartości ponad 190 mln zł. Z tego w 2015 r. – 4 umowy na kwotę 4 235 483,29 zł.

Środki pochodzące z Działania 5.2. wykorzystano m.in. na zakończoną w maju rewitalizację budynku przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie należącego do Uniwersytetu Warszawskiego (dawne Łaźnie Teodozji Majewskiej) – pożyczka JESSICA 9,2 mln zł.

 

JEREMIE – w ramach tej inicjatywy przekazano Funduszowi Powierniczemu JEREMIE Województwa Mazowieckiego (BGK) środki w wysokości 66,4 mln zł. Wsparcie uzyskało 1269 przedsiębiorców. Środki w całości przekazano na realizację Działania 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Wartość umów z beneficjentami to 91,5 mln zł, co stanowi 137 proc. przekazanych środków.

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 

W I kwartale 2015 r. przeprowadzono ostatni nabór w ramach PO KL 2007–2013 w województwie mazowieckim. Dotyczył on Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Skierowany był do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym przeznaczono około 4,2 mln zł. Wsparcie uzyskało 18 beneficjentów.

 

W mijającym roku ostatecznie zamknięto i rozliczono działalność Regionalnych Ośrodków EFS na Mazowszu (ROEFS), które w latach 2009–2014 realizowały zadania wynikające z zawartych umów. Kontrola nad prawidłową realizacją powierzonych zadań była priorytetowym działaniem Instytucji Pośredniczącej PO KL (IP PO KL).

 

ROEFS uczestniczyły w całym procesie przygotowania i realizacji projektów, od diagnozowania problemów społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, poprzez formułowanie potrzeb realizacji projektu, złożenie wniosku, pomoc w realizacji projektu, jego rozliczenie oraz szkolenie i doradztwo dla projektodawców. Ważnym zadaniem ROEFS było wspieranie rozwoju lokalnego poprzez inicjowanie i rozwój partnerstwa na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz realizacja wizyt wspierających, pomocne w prawidłowej realizacji projektu. Wszystko to przyczyniło się do skutecznego wypełnienia założonych wskaźników.

 

Liczba wyświetleń: 521

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.