Środowisko

Postawiliśmy na ekologię!

2015.12.22 10:40 , aktualizacja: 2016.03.14 15:09

Autor: na podst. zebr. mat. oprac. Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • Powiększ zdjęcie. Uczestnicy aktywnej edukacji przyrodniczej spacerują po Nadbużańskim Parku Krajobrazowego Aktywna edukacja przyrodnicza Aktywna edukacja...
 • Powiększ zdjęcie. Chirurgia i leczenie pomników przyrody Leczenie pomników przyrody
 • Powiększ zdjęcie. Przedstawicielka zespołu parków prezentuje dziewczynce ptaka podczas Dnia Ziemi w Łochowie Dzień Ziemi w Łochowie
 • Powiększ zdjęcie. Jedno ze stoisk targów leśnych. Stoi przy nim leśnik i gość imprezy, który ogląda publikacje III Targi Leśne „Las i my”
 • Powiększ zdjęcie. Nietoperze w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym Nietoperze w Nadbużańskim...
 • Powiększ zdjęcie. Cztery osoby rozmawiają z przedstawiciele parków przy jego stoisku podczas Dnia Ziemi w Słubicach Dzień Ziemi w Słubicach
 • Powiększ zdjęcie. Przedstawiciele służby parku wręczają nagrodę laureatowi konkursu przyrodniczego dla szkół z terenu ChPK Konkurs przyrodniczy dla...
 • Powiększ zdjęcie. Dzieci z wieloma workami odpadów podczas akcji sprzątania świata Akcja sprzątania świata
 • Powiększ zdjęcie. Monitoring nietoperzy na terenie BPK Monitoring nietoperzy
 • Powiększ zdjęcie. Żaba trawna Żaba trawna
 • Powiększ zdjęcie. Tablica informująca ‘Akcja żaba’ „Akcja żaba”
 • Powiększ zdjęcie. Czynna ochrona płazów (kijanki ropuchy) Czynna ochrona płazów
 • Powiększ zdjęcie. Czynna ochrona płazów Czynna ochrona płazów
 • Powiększ zdjęcie. Praca zgłoszona na konkurs ‘Na pomoc owadom zapylającym’ Konkurs „Na pomoc owadom...
 • Powiększ zdjęcie. Uczestnicy konkursu ‘Drzewa zielone skarby’ pozują do zdjęcia Konkurs „Drzewa zielone...
 • Powiększ zdjęcie. Uczestnicy konkursu edukacyjnego przygotowują swoje prace Konkurs edukacyjny „Święto...
 • Powiększ zdjęcie. Uczestnicy konkursu ‘Na pomoc owadom zapylającym’ pozują do zdjęcia Konkurs „Na pomoc owadom...
 • Powiększ zdjęcie. Uczestnicy konkursu terenowego o nietoperzach przygotowują prace Konkurs terenowy o...
 • Powiększ zdjęcie. Jedna z prac na konkurs ‘Na pomoc owadom zapylającym’ Konkurs „Na pomoc owadom...
 • Powiększ zdjęcie. Dzieci biorące udział w konkursie ‘Szkolny karmnik’ Konkurs „Szkolny karmnik”
 • Powiększ zdjęcie. Uczestnicy edukacji dla zrównoważonego rozwoju Edukacja dla zrównoważonego...
 • Powiększ zdjęcie. Uczestnicy warsztatów plastycznych pokazują swoje prace Warsztaty plastyczne...
 • Powiększ zdjęcie. Uczestnicy festynu biorą udział w działaniach edukacyjnych Festyn z mundurem za pan...
 • Powiększ zdjęcie. Panowie likwidują dzikie wysypiska Likwidacja dzikich wysypisk...
 • Powiększ zdjęcie. Rak błotny na dłoniach Restytucja raka błotnego w...
 • Powiększ zdjęcie. Grupa osób na kajakach Spływ kajakowy rzeką...
 • Powiększ zdjęcie. Dzieci siedzą na kocach i słuchają prezentacji Zajęcia edukacyjne dla...
 • Powiększ zdjęcie. Ekspert pokazuje obrazki i tłumaczy dzieciom zagadnienia związane z przyrodą Warsztaty przyrodnicze w...
 • Powiększ zdjęcie. Tablice interaktywne Tablice interaktywne...
 • Powiększ zdjęcie. Laureaci konkursu z nagrodami Konkurs "Szkolny Karmnik" w...
 • Powiększ zdjęcie. Dziewczynka i muzyk występują przed grupą dzieci Światowy Dzień Ochrony...
 • Powiększ zdjęcie. Panie oglądają prace na wystawie Wernisaż wystawy...

Ochrona przyrody, walorów krajobrazowych i działalność edukacyjna to jedne z kluczowych zadań w dziedzinie – środowisko.

 

Podstawą działań w obszarach dotyczących ekologii i przyrody są m.in. plany gospodarki odpadami, ale też cenne seminaria i spotkania ekspertów. W 2015 r. zrealizowaliśmy wiele konkursów i szkoleń, a mazowieckie parki – szereg zadań poświęconych np. ochronie gatunków roślin i zwierząt.

 

Konsultacje i wymiana doświadczeń

Nowe plany...

W związku z realizacją obowiązku aktualizacji planu gospodarki odpadami (wynika z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), rozpoczęliśmy prace zmierzające do przygotowania projektu „Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027” wraz z „Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego”, „Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim”, „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027”.

Podjęliśmy też prace nad dostosowaniem systemu gospodarki odpadami w województwie do aktualnie panujących warunków. Pod uwagę wzięliśmy aspekty społeczne i ekonomiczne. W ramach tego zadania:

 • przeanalizowaliśmy ankiety przesłane przez przedsiębiorców, samorządy gminne, mieszkańców i organizacje ekologiczne,
 • zidentyfikowaliśmy problemy związane z gospodarką odpadami w regionie i szukaliśmy jak najbardziej racjonalnych i korzystnych dla środowiska rozwiązań,
 • opracowaliśmy informacje stanowiące podstawę do sporządzenia bilansów mocy przerobowych funkcjonujących instalacji (pomocne były tu m.in. zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (składane przez zarządzających instalacjami), ankiety przedsiębiorców oraz posiadane pozwolenia na przetwarzanie odpadów),
 • przeprowadziliśmy analizę pochodzenia i wielkości strumienia odpadów komunalnych powstających w województwie. Dane te posłużyły również do określenia prognozowanej masy wytwarzanych odpadów w województwie do 2022 r.,
 • zorganizowaliśmy cykl spotkań dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i zarządzających instalacjami, podczas których przedstawiliśmy postęp prac nad przygotowaniem projektu WPGO oraz obrany kierunek działań w gospodarce odpadami w województwie mazowieckim. Ich ideą było nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami gmin i podmiotami uczestniczącymi w systemie zagospodarowania odpadów przy opracowywaniu dokumentów oraz wymiana informacji i doświadczeń wynikających z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Seminaria, konferencje, szkolenia

Konferencja ekologiczna „Zasady tropienia i fotografowania zwierząt w sposób niebudzący ich niepokoju”

Ideą było zwrócenie uwagi na coraz bardziej popularne obserwowanie i fotografowanie zwierząt wolnożyjących. Nieumiejętne podchodzenie do dzikich zwierząt może powodować ich płoszenie i narażać je na stres.

Wydarzenie współorganizowaliśmy z Ogrodem Zoologicznym w Warszawie oraz Fundacją Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „Panda”.

 

Seminarium o odnawialnych źródłach energii

Uczestnicy spotkania – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenów województwa mazowieckiego – dowiedzieli się m.in. o możliwości dofinansowania przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii. Zaproponowane metody powinny pobudzić nie tylko rozwój tego rynku, ale również przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju. To też szansa na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego regionów.

 
Spotkanie konsultacyjne dotyczące programów ochrony środowiska

Jego efektem są „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. Wypracowali je przedstawiciele urzędów marszałkowskich oraz strony rządowej.

 

Wykład na temat opłat środowiskowych wygłoszony na konferencjach pt.: „Więcej nowych miejsc pracy w regionie”

Zorganizowaliśmy pięć spotkań, podczas których poruszyliśmy tematy związane z zielonymi technologiami – OZE. Pracownicy Departamentu Opłat Środowiskowych UMWM podczas wykładów zapoznali uczestników również z zagadnieniami związanymi z opłatami środowiskowymi oraz wręczyli im materiały szkoleniowe.

 

Szkolenia „Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, opłata za substancje kontrolowane oraz opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach”

Z sześciu bezpłatnych szkoleń skorzystali głównie przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działalność w obszarze wymagającym posiadania pozwoleń środowiskowych, przedstawiciele władz lokalnych oraz innych jednostek organizacyjnych z  województwa mazowieckiego. Prelegenci (pracownicy Departamentu Opłat Środowiskowych UMWM oraz przedstawiciele WFOŚiGW) przeszkolili 214 osób.

Uczestnicy zdobyli przydatną wiedzę dotyczącą opłat:

 • za korzystanie ze środowiska,
 • produktowej,
 • za substancje kontrolowane,
 • wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • naliczanych za korzystanie ze środowiska.

 

Tematyczne konkursy...

XI edycja „Konkursu – zbiórka makulatury”

Ponad 19 tys. przedszkolaków i uczniów ze 155 placówek oświatowych zebrało łącznie prawie 740 t makulatury (od 1 grudnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.).

Nagrodzone szkoły i przedszkola (21 laureatów i 3 wyróżnienia) otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe – m.in. sprzęt nagłaśniający, flipcharty, zestawy edukacyjne związane z tematyką gospodarki odpadami, do nauki o elektryczności oraz demonstracyjne, ukazujące negatywne skutki palenia papierosów (sfinansowano je ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

 

XIII edycja konkursu o tematyce ekologicznej „Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

Dzięki niemu nie tylko zaktywizowano dzieci i młodzież z Mazowsza do promowania energii ze źródeł odnawialnych i oszczędzania jej, ale także podniesiono poziom ich wiedzy i świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Laureatom konkursu wręczono indywidualne nagrody rzeczowe. Otrzymały je również szkoły, do których uczęszczają zwycięzcy.

Zadanie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (30 tys. zł).

 

VII edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego „Kalendarz z energią”

Konkurs sprzyjał m.in. kształtowaniu wśród dzieci postaw proekologicznych oraz zmysłu plastycznego i kreatywności. To też świetny sposób na aktywną edukację ekologiczną.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, które dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (15 tys. zł).

 
„Zbiórka zużytych baterii 2015”

Do konkursu zgłosiło się aż 309 placówek oświatowych (w tym 180 przedszkoli i 129 szkół podstawowych). W ciągu niespełna 3 tygodni dzieci zebrały łącznie 18 t zużytych baterii i akumulatorów.

Placówki, które osiągnęły najlepsze wyniki otrzymały nagrody rzeczowe. Dodatkowo w każdej z tych kategorii przyznano po siedem wyróżnień dla placówek, które spełniły łącznie dwa warunki:

zebrały najwięcej baterii, biorąc pod uwagę tylko ich łączny ciężar, bez względu na liczbę przedszkolaków/ uczniów,
nie zajęły zwycięskich trzech pierwszych miejsc.

Nagrody rzeczowe (m.in. projektory, radioodtwarzacze, zabawkowe kuchnie i pojazdy, zestawy znaków drogowych, książki) otrzymało 20 placówek.

Szczegółowe informacje o finałowej gali podsumowującej konkurs znajdują się na stronie  www.mazovia.pl w zakładce z regionu .

 

... i publikacje

„Energetyczny dialog”

Praca dotyczy ekologii – zawiera wiele cennych informacji o zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu energii, pozyskiwaniu jej z ekologicznych i odnawialnych źródeł. Publikacja przede wszystkim uczy właściwych nawyków służących całej planecie, poszanowania energii elektrycznej i cieplnej oraz uwrażliwia na problemy związane z ekologią.

Książka, której wydanie było możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW (30 tys. zł), została przekazana również jednostkom samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Jest też rozdawana podczas akcji społecznych organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dni Recyklingu.

 

Broszury i ulotki informacyjne dotyczące opłat środowiskowych

Materiały w syntetyczny sposób omawiają zagadnienia dotyczące opłat:

 • za korzystanie ze środowiska,
 • wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • za substancje kontrolowane,
 • produktowej.

Prawie 5,2 tys. broszur i 25 tys. ulotek informacyjnych rozpropagowano przy współpracy urzędów gmin, WFOŚiGW oraz Fundacji Polskiego Kongresu Gospodarczego wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Broszura informacyjna jest dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mazovia.pl , w zakładce Ekologia i środowisko/Opłaty Środowiskowe/Broszura informacyjna .

 

Działania mazowieckich parków

Brudzeński Park Krajobrazowy
Lp. Nazwa zadania Dotacja WFOŚiGW w Warszawie (zł) Koszt całego zadania (zł)
Działania Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
1 Edukacyjny konkurs przyrodniczy dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 1800 2000

 

Chojnowski Park Krajobrazowy
Lp. Nazwa zadania Dotacja WFOŚiGW w Warszawie (zł) Koszt całego zadania (zł)
Działania Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
1 Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III (w trakcie realizacji) 15 030 16 700
2 Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III (w trakcie realizacji) 9900 11 000

 

Zadania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych finansowo wsparły – Gmina Piaseczno i Gmina Konstancin-Jeziorna (15 tys. zł):

 • Rodzinny pieszy rajd terenowy „Szlakami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”, edycja V,
 • Konkurs Chojnowskiego Parku Krajobrazowego „Drzewa – zielone skarby przyrody”,
 • Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”,
 • Konkurs terenowy o nietoperzach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego,
 • Akcja społeczna czynnej ochrony płazów „Akcja Żaba”.
Kozienicki Park Krajobrazowy
Lp. Nazwa zadania Dotacja WFOŚiGW w Warszawie (zł) Koszt całego zadania (zł) Wkład MZPK
Działania Kozienickiego Parku Krajobrazowego
1 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2015 r. 7 917,5 8 917,5 1000
2 25. edycja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym 12 000 13 350 1350
3 Owady wokół nas – pożyteczne zapylacze, program edukacyjny na rzecz poprawy bioróżnorodności w Kozienickim Parku Krajobrazowym 12 728 14 428 1700
4 Restytucja raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego – etap II 6300 7000 700
5 Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza 5500 6200 0
6 Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego 44 400 49 335 4935
7 Doposażenie ośrodka edukacyjno-muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji przyrodniczej 18 000 20 000 0
8 XXII edycja konkursu „Szkolny karmnik – zima 2014/2015” 0 6900 500
9 XIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 0 1000 0
10 III Rajd rowerowy szlakami Kozienickiego Parku Krajobrazowego 0 2000 0
11 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci
i zanieczyszczeń w lasach znajdujących się na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny w ramach porozumienia z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. Zebrano 19 kontenerów (ok. 133 m3) odpadów
0 0

3453,94

(do końca paździe-rnika)
 
Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka
Lp. Nazwa zadania Dotacja WFOŚiGW w Warszawie (zł) Koszt całego zadania (zł)
Działania Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka
1 Czynna ochrona pazia żeglarza Iphiclides podalirius i pazia królowej Papilio machaon oraz siedliska rzadkiej flory na terenie „Kobylej Góry” w Mazowieckim Parku Krajobrazowym 8000 9200
2 Monitoring chronionych ssaków – orzesznicy i nietoperzy, zasiedlających skrzynki lęgowe na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 9000 10 300
3 Czynna ochrona i odbudowa pogłowia raka szlachetnego (Astacus astacus) i raka błotnego (Astacus leptodactylus) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym 7000 8000
4 Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) oraz strzebli błotnej Eupallasella percnurus w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 8000 9200
5 Czynna ochrona ptaków poprzez prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka 0 2000
6 Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych
z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
10 000 11 800
7 Rozwój infrastruktury turystycznej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 12 500 14 000
8 Realizacja programu rolnośrodowiskowego 0 19 000
9 Preparacja okazów martwych zwierząt do celów muzealnych
i edukacyjnych (w trakcie realizacji)
0 5500
10 Przyrodniczy konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 12 000 13 350
11 Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka 12 000 13 350
12 Plener plastyczny „Malowany Październik” 6000 6700

 

Zadania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – wsparte finansowo przez Powiat Otwocki w kwotę 10 000 zł:

 1. Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”,
 2. Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”,
 3. „Dzień otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka”,
 4. Plener plastyczny „Malowany październik – 2015 rok”,
 5. Sprzątanie Świata 2015.

 

Nadbużański Park Krajobrazowy
Lp. Nazwa zadania Dotacja WFOŚiGW w Warszawie (zł) Koszt całego zadania (zł)
Działania Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
1 Monitoring populacji nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 5000 6100
2 Organizacja XVI edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą” wspólnie z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym 10 800 12 000
3 Chirurgia i leczenie pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 27 000 30 000
4 Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 13 500 15 500
5 Aktywna edukacja przyrodnicza na terenie NPK 18 000 20 500
6 Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Garnku 0 7800
7 Światowy Dzień Ptaków Wędrownych w Pułtusku 0 600 (UM Pułtusk)

 

Liczba wyświetleń: 1179

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.