Współpraca zagraniczna

Mazowsze poza granicami

2015.12.22 11:55 , aktualizacja: 2016.03.14 15:11

Autor: Na podst. mat. KM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Porozumienie podpisują marszałek Adam Struzik i gubernator - Guo Shuqing, za nimi stoją wicemarszałek Leszek Ruszczyk i wicebugernator prowincji Szantung - Xia Geng fot. archiwum UMWM
  • Uczestnicy misji gospodarczej do Chin wraz z przedstwicielami chińskiego biznesu podczas oficjalnego spotkania fot. archiwum UMWM
  • Uścisk dłoni na powitanie - marszałek Adam Struzik i gubernator Szntung Guo Shuqing fot. archiwum UMWM
  • Obrady poprzedzające podpisanie porozumienia z Szantung fot. archiwum UMWM
  • Jubileusz 25-lecia istnienia Saksonii-Anhalt - marszałk Adam Struzik dokonuje wspisu w księdze pamiątkowej fot.Thomas Kelter
  • MArszałek Adam Struzik ogląda wystawę „Krzysztof Gierałtowski – polskie indywidualności w Muzeum Sztuki Moritzburg”. fot.Thomas Kelter

W 2015 r.  województwo mazowieckie współpracowało z dotychczasowymi partnerami, a także z regionami, z którymi współpraca dopiero się rozpoczyna.

 

Obszary współpracy

Walonia

Jedną z wiodących dziedzin współpracy były nauka i rozwój nowoczesnych technologii. Klastry, badania i innowacje zdominowały kooperację z regionem Walonii, prowadzoną w ramach projektu pn. "Wspieranie innowacyjności poprzez współpracę polskich i walońskich klastrów i centrów doskonałości wpisanego w Program Wykonawczy na lata 2014–2016 do Umowy o Współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli". Mazowieccy przedsiębiorcy mieli okazję wziąć udział w targach, wizytach studyjnych i warsztatach służących wymianie doświadczeń. Współpraca poświęcona była polityce klastrowej, inteligentnym specjalizacjom, logistyce i infrastrukturze, a podczas wzajemnych wizyt partnerzy odwiedzali laboratoria, centra naukowe i brali udział w konferencjach. Czerwcowa wizyta mazowieckich przedsiębiorców w Walonii obejmowała spotkania i prezentacje podczas zgromadzenia ogólnego Logistics in Walonia, wizyty objazdowe w centrach logistycznych wokół lotniska w Charleroi i Liège, w porcie rzecznym w Liège i w walońskich ośrodkach logistycznych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa–Modlin Sp. z o.o, Fundacji Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. i Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej.

Brandenburgia

Współpraca z Brandenburgią w 2015 r. poświęcona była głównie ochronie środowiska. Mazowsze odwiedził Pełnomocnik rządu Brandenburgii przy Federacji, Sekretarz Stanu ds. Międzynarodowych Brandenburgii Thomas Kralinski. Rozmowy dotyczyły rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i transportu publicznego. Obie strony zgodziły się co do możliwości zorganizowania wizyt studyjnych poświęconych odnawialnym źródłom energii (Brandenburgia jest niemieckim potentatem w tej dziedzinie).

Stuttgart

W maju na Mazowszu gościli przedstawiciele samorządu regionu Stuttgart. Ich wizyta była efektem współpracy z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego, dotyczącej m.in. wspólnych prac w ramach Stowarzyszenia METREX. Goście zapoznali się też z rolą Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw polityki przestrzennej, m.in.: opracowywania strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i wieloletnich programów wojewódzkich. Omówiono prace związane z tworzeniem i rozbudową Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz zadania portalu www.wrotamazowsza.pl (interaktywna mapa, usługa publikacji metadanych MSIP, artykuły i opracowania tematyczne).

Ukraina

Mazowieccy samorządowcy podzielili się swoim doświadczeniem także z partnerami ze wschodu. W Warszawie przeprowadzono szkolenie dla pracowników ukraińskich samorządów – słuchaczy Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej z Charkowa przebywających w Polsce na zaproszenie Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Głównym tematem był „Wizerunek regionu w Unii Europejskiej oraz atrakcyjność inwestycyjna”.

Komitat Peszt

Podczas wizyty delegacji Komitatu Peszt na Mazowszu przedstawiciele obu regionów podsumowali dotychczasową wieloletnią współpracę bilateralną oraz omówili możliwości realizacji wspólnych projektów w najbliższym czasie, w tym w ramach transnarodowego Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020. Goście zapoznali się też z koncepcją makroregionu Polska Centralna, obejmującego województwa mazowieckie i łódzkie, zaprezentowaną  przez Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. Zbigniewa Strzeleckiego. Omówiono również możliwości wspólnego przystąpienia do projektu Air LED związanego z rozwojem gospodarczym obszarów okołolotniskowych. Przedstawiciele Komitatu Peszt spotkali się z prezesem spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, który omówił funkcjonowanie oraz plany rozwojowe lotniska. Delegacja węgierska poznała też walory historyczne Płocka. Zaprezentowano m.in. Towarzystwo Naukowe Płockie, Muzeum Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne oraz Katedrę Wniebowstąpienia NMP. Prowadzono rozmowy dotyczące wspólnych przedsięwzięć. Eksperci obu regionów ustalili harmonogram działań, zgodnie z procedurą I naboru projektów w perspektywie finansowej 2014–2020. Omówiono wstępne wersje wspólnych projektów w ramach programu Interreg dla Europy Centralnej.

Chiny

W czerwcu marszałek Adam Struzik uczestniczył w III Forum Regionalnym Polska–Chiny, w którym brało udział  blisko 200 reprezentantów z 12 chińskich prowincji oraz około 300 przedstawicieli polskich firm, samorządów, instytucji państwowych i wyższych uczelni. Konferencja objęła cztery panele poświęcone mechanizmom działania władz lokalnych w Polsce i w Chinach, projektowi „Jednego pasa i jednego szlaku” (One belt,one road), technologiom smart cities oraz roli regionów w promocji biznesu, turystyki i wymiany edukacyjnej. W panelu dotyczącym smart cities marszałek Adam Struzik podkreślił konieczność zastosowania najnowocześniejszych technik, w tym szybkiego Internetu, technik satelitarnych w zarządzaniu województwem. Omówił również kwestię innowacyjnych rozwiązań w regionach partnerskich, z którymi współpracuje województwo mazowieckie. Mazowsze  zorganizowało stoisko promocyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem chińskich gości.

 

Nowe kierunki

Chorwacja

W kwietniu br. delegacja województwa mazowieckiego przebywała z wizytą w Zagrzebiu, by doprecyzować zakres i dziedziny przyszłej współpracy bilateralnej. Omówiono zagadnienia związane możliwością wspólnego realizowania projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i projektów Interreg dla Europy Środkowej. Biorący udział w spotkaniach marszałek Adam Struzik podkreślił, że szereg instytucji takich jak spółki kolejowe, lotniska, szpitale wysoko wyspecjalizowane, instytucje działające w zakresie ochrony środowiska oraz instytucje kultury są gotowe do współpracy z chorwackimi partnerami. Rozmawiano także o wykorzystaniu integracji transportu miejskiego z podmiejskim, szerokopasmowym Internecie oraz rozbudowie infrastruktury kanalizacyjnej. Marszałek Adam Struzik zauważył, że we wszystkich tych dziedzinach województwo mazowieckie ma duże doświadczenie i zadeklarował pomoc merytoryczną i wymianę informacji. Tematykę efektywnego wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej poruszyła także wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, która na przykładzie jednego z mazowieckich szpitali zaprezentowała realizowany projekt związany z efektywnym zużyciem energii elektrycznej. Obie strony wyraziły wolę podpisania porozumienia o współpracy bilateralnej uwzględniającego roczne programy współpracy. Jednocześnie marszałek Adam Struzik zaprosił partnera chorwackiego do współpracy przy realizacji wspólnych projektów w ramach Interreg w obecnej perspektywie finansowej.

Chiny

W lutym wizytę w Warszawie złożyła delegacja oficjalna prowincji Hebei. Marszałek Adam Struzik rozmawiał z gośćmi na temat przyszłej współpracy, która będzie dotyczyć energii odnawialnej, logistyki, przemysłu petrochemicznego i badań naukowych. Dyskutowano także na temat kształcenie chińskich studentów na mazowieckich uczelniach. Chińska delegacja odwiedziła zakłady produkcyjne oraz Instytut Lotnictwa, gdzie wyraziła intencję nawiązania współpracy w dziedzinie eksportu polskich samolotów rolniczych do Chin. W maju rewizytę w prowincji Hebei złożyła oficjalna delegacja województwa mazowieckiego. Przedstawiciele Mazowsza uczestniczyli w I Spotkaniu Stowarzyszenia Gubernatorów Prowincji Chińskiej Republiki Ludowej i przedstawicieli regionów Państw Europy Środkowo-Wschodniej, w trakcie którego przygotowano program spotkania liderów państw inicjatywy 16+1, mającego się odbyć w 2016 r. w Tanshang w Prowincji Hebei. Nasz region zaprezentowano również podczas Międzynarodowych Targów Gospodarczych w Lanfang. Tematem przewodnim 32. edycji tego przedsięwzięcia była współpraca z Europą Środkowo-Wschodnią.

2 października 2015 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury podpisano memorandum w sprawie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy Mazowszem i chińską prowincją Szantung, obejmującej dziedzictwo kulturowe i muzea.  Dokument jest pierwszym efektem zawartego we wrześniu między Mazowszem a prowincją Szantung porozumienia o współpracy międzyregionalnej. W ciągu 5 lat strony będą wspierać współpracę pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze ochrony dziedzictwa kulturowego, muzeów i wystaw sztuki. Priorytet będą miały: wymiana wiedzy i sprzętu związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, wspólne badania archeologiczne, wystawy zabytków kultury i dzieł sztuki, spektakle oraz seminaria naukowe i szkolenia dla pracowników. Po oficjalnej części spotkania w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbył się wernisaż wystawy „Chiński drzeworyt noworoczny z prowincji Shandong”.

Delegacja województwa mazowieckiego odbyła misję gospodarczą w Chinach. Program wyjazdu obejmował wizytę w dwóch prowincjach – Hebei i Szantung, rozmowy na szczeblu władz regionów, wizyty w wiodących przedsiębiorstwach obu prowincji oraz spotkania mazowieckich i chińskich przedsiębiorców.Czwartego września w podpisano porozumienie o współpracy międzyregionalnej pomiędzy województwem mazowieckim i prowincją Szantung, które obejmuje gospodarkę, wspieranie wzajemnych inwestycji, kulturę oraz edukację. Szefowie obu regionów położyli też duży nacisk na współpracę w obszarze energii odnawialnej oraz w sferze naukowo-badawczej. Strona chińska wyraziła duże zainteresowanie rozwojem współpracy turystycznej. Rozmowy dotyczyły również nawiązania relacji w dziedzinie  produkcji pojazdów z napędem  elektrycznym. Mazowieccy przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się z przedsiębiorcami z prowincji Szantung i przedstawić im swoją ofertę handlową. Władze prowincji kładą szczególny nacisk na rozwój współpracy w ramach inicjatywy międzyregionalnej „16+1”.

 

Kultura i promocja

Województwo mazowieckie po raz drugi uczestniczyło w międzynarodowym festiwalu kulinarnym Eat!Brussels w Brukseli. To festyn kulinarny adresowany do mieszkańców stolicy, rezydentów i turystów. Jedną ze stref było miasteczko zagranicznych partnerów regionu stołecznego Brukseli. Na stoisku mazowieckim serwowano tradycyjne polskie menu, a do odkrywania walorów krajobrazowych i turystycznych naszego regionu zachęcały ciekawe publikacje. Było to zgodne z założeniami festiwalu, którego organizatorzy dbają, żeby wydarzenie łączyło w atmosferze swobody i relaksu wrażenia kulinarne z walorami poznawczymi.

We Lwowie odbyło się uroczyste otwarcie IV Międzynarodowego Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego”. Głównym punktem programu był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który zaprezentował ukraińskiej publiczności „Krakowiaków i Górali”. Odbył się także IV Polsko-Ukraiński „Festiwal Partnerstwa” oraz III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego. Ideą przedsięwzięcia była prezentacja bogatej współpracy dwu- i wielostronnej Lwowa oraz Obwodu Lwowskiego z miastami i województwami partnerskimi w Polsce. W ciągu trzech dni festiwalu prezentowano koncerty, spektakle, wystawy i  performance, a na stoisku promocyjnym mieszkańcy Lwowa i turyści mieli okazję zapoznać się z atrakcjami Polski i jej regionów.

Województwo mazowieckie promowano również podczas jubileuszy 25-lecia istnienia niemieckich landów: Saksonii-Anhalt i Brandenburgii. Można było spróbować mazowieckich specjałów, posłuchać polskiej muzyki, a w Saksonii-Anhalt obejrzeć wystawę „Krzysztof Gierałtowski – polskie indywidualności w Muzeum Sztuki Moritzburg”. Ekspozycja powstała m.in. w oparciu o 44 biało-czarne fotografie prezentujące osobowości polskiego życia kulturalnego i społecznego, które marszałek Adam Struzik przekazał Muzeum w Halle. 

Komitet Regionów

Poza stałą aktywnością marszałka jako członka Komitetu Regionów był on także sprawozdawcą kluczowej opinii KR wskazującej usprawnienia w planowaniu i wykorzystaniu instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Opinia została przyjęta na sesji plenarnej KR 14 października 2015 r. Według niej współpraca uczestników procesu, analiza poprzedniego okresu planowania 2007–2013 i zrównoważone zaplanowanie regulacji prawnych są najważniejsze. Ze względu na wagę opinii, marszałka Adama Struzika poproszono o zaprezentowanie jej także podczas wspólnego kongresu statutowego Europejskiej Partii Ludowej i Grupy EPL w Komitecie Regionów, poświęconego inwestycjom w europejskich regionach i miastach w Madrycie. Podczas panelu stawiającego na wdrażanie zrównoważonych projektów w regionach i miastach, marszałek Adam Struzik przedstawił informację na temat stanu wykorzystania instrumentów finansowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Mazowszu. Omówił wdrażanie inicjatyw JESSICA i JEREMIE i przedstawił szczegóły dotyczące realizacji konkretnych projektów.

 

Grupa Wyszehradzka

W czerwcu odbył się szczyt szefów regionów i miast stołecznych państw V4 z udziałem szefów regionów partnerskich Mazowsza, tj. samorządowego województwa bratysławskiego, województwa środkowoczeskiego i Komitatu Peszt oraz przedstawicieli Wiednia i Dolnej Austrii. Tematem przewodnim było zagadnienie wielopoziomowego sprawowania władzy i proces decentralizacji w Unii Europejskiej. Omówiono także rolę miast i regionów w tworzeniu polityki UE i zrównoważony rozwój regionów metropolitarnych. Marszałek Adam Struzik w swoim wystąpieniu opisał proces decentralizacji administracji w Polsce, przedstawiając powszechnie panujący pogląd o sukcesie reformy samorządowej. Podkreślił m.in., że nadal największym problemem polskich samorządów jest niedostateczne finansowanie zadań zleconych przez rząd. Omówił również potrzebę opracowania sprawiedliwego systemu subwencji wyrównawczej. Wskazał na rosnącą rolę samorządów przy wdrażaniu środków unijnych i nowatorski system wdrażania RPO, gdzie oprócz Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej wprowadzono Regionalne Inwestycje Terytorialne. Ze względu na szczególne wyzwania stojące przed regionami i stolicami państw Grupy Wyszehradzkiej, by ożywić współpracę międzyregionalną między V4 i Austrią oraz wspierać wspólne projekty w nowym okresie programowania 2014–2020, uczestnicy forum przejęli wspólne stanowisko, w którym zadeklarowali aktywną współpracę i usprawnienie wzajemnej komunikacji, a także promocję wspólnych projektów w ramach programu Interreg Europa Środkowa i konsultacje wspólnego stanowiska zgodnie z aktualną agenda Komitetu Regionów UE. W stanowisku końcowym znalazły się także zobowiązania do wzajemnego wspierania wielopoziomowego modelu sprawowania władzy na terytoriach V4, opierając go na zasadach subsydiarności, proporcjonalności i partnerstwa.

 

Liczba wyświetleń: 514

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.