Zdrowie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

2015.12.23 12:00 , aktualizacja: 2015.12.30 09:53

Autor: na podstawie mat. opracowała Agnieszka Bogucka, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

 • Termomodernizacja budynku Szpitala Bródnowskiego Fot. arch. UMWM
 • Zakup specjalistycznego sprzętu Fot. arch. UMWM
 • Nowoczesny aparat RTG do koronarografii Fot. MSS w Ostrołęce
 • Finał olimpiady zorganizowały: II LO im. C.K. Norwida i Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Fot. Studio Kontrast
 • Ostatecznym zwycięzcą okazała się drużyna z Ostrołęki, a puchary wręczyła członek zarządu Elżbieta Lanc Fot. Studio Kontrast
 • Finał 15. jubileuszowej Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia „Podziel się życiem” odbył się w hali widowiskowo-sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce Fot. Studio Kontrast
 • Otwarcie zbiegło się z 20-leciem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Fot. Janusz Mazurek
 • Nowa lokalizacja, nowoczesne wyposażenie i więcej łóżek – tak wygląda wyremontowany OIOM w Mazowieckiem Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. Fot. Tomasz Marciniuk

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna stanowią ważne narzędzia w podnoszeniu świadomości i poprawie stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz tworzeniu postaw prozdrowotnych. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera lokalne inicjatywy i stwarza warunki ułatwiające dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu.

 

Programy zdrowotne zrealizowane w 2015 r.

 

„Szkoła Promocji Zdrowia”

Program skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. W roku szkolnym 2015/16 uczestniczyło w nim 900 uczniów. Projekt  upowszechnia wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtuje umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego. Jednym ze stałych elementów programu „Szkoła Promocji Zdrowia” są Olimpiady Szkoły Promocji Zdrowia. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy brzmiało: „Podziel się życiem” i poruszało problematykę transplantologii.

Na realizację programu przeznaczono 475 500 zł

 

 

Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych

Adresatami są osoby po przebytym zawale mięśnia sercowego (pacjenci przebywający w oddziale kardiologicznym po przebytym ostrym zespole wieńcowym) oraz zagrożone progresją chorób sercowo-naczyniowych i incydentów wieńcowych.

Kwota dofinansowania to 280 000 zł

 

 

Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu Lokomat

Urządzenie Lokomat służy  do oceny i nauki chodu. Odtwarza naturalny wzorzec chodu oraz dopasowuje go do parametrów i potrzeb danego pacjenta. Program skierowany jest do pacjentów, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce powodujące zaburzenia chodu, wymagające intensywnej terapii. Realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu.

Udzielone wsparcie finansowe to 188 100 zł

 

 

Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu  u dzieci z mózgowym porażaniem dziecięcym

Program realizowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii  Sp. z o.o. w Zagórzu. Skierowany jest do pacjentów, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia chodu. W ramach projektu diagnozowane są zaburzenia chodu możliwe do korekcji przez dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego oraz ocena skuteczności tego zaopatrzenia.

Na realizację programu przeznaczono 110 000 zł

 

Program konsultacyjno-edukacyjny „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży”

Adresowany jest do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego. Zakłada edukację młodzieży, ich rodziców i kadry pedagogicznej. Obejmuje  zaburzenia depresyjne wieku rozwojowego. Realizowany jest w dwóch fazach: edukacyjnej i konsultacyjnej. Głównym elementem fazy edukacyjnej jest dobrowolne wypełnienie przez młodzież kwestionariusza w kierunku depresji CES-D i anonimowe jego udostępnienie realizatorom programu. Druga część – konsultacyjna – polega na wizytach w poradni  i przeprowadzeniu wywiadu od rodziców/opiekunów dziecka biorącego udział w programie. W konsultacyjnej fazie programu wezmą udział uczniowie, których analiza kwestionariusza CE-D zakwalifikuje jako narażonych na depresję lub z podejrzeniem depresji. Program realizowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzu.

Wsparcie z budżetu województwa to 42 000 zł

 

PSYCHO-KREACJE – program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Skierowany jest do młodych ludzi z poważnymi problemami zdrowia psychicznego korzystających z rehabilitacji socjopsychiatrycznej. Jego zadaniem jest pobudzanie kreatywności i aktywności poprzez uczestnictwo młodzieży w warsztatach literackich i teatralnych oraz w wyjazdach plenerowych. Takie działania mają służyć wzmocnieniu poczucia własnej wartości i wpływać na stan psychiczny pacjentów. Program realizowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii  Sp. z o.o. w Zagórzu.

Na realizację programu przekazano 40 000 zł

 

Warsztaty rozwoju rodzicielskiego

Proponowany program jest odpowiedzią na brak bezpłatnych form pomocy rodzinie dziecka autystycznego. Ograniczona dostępność do specjalistów zajmujących się zaburzeniami ze spektrum autyzmu sprawia, że rodzice bardzo często mają duże trudności z uzyskaniem wskazówek do pracy w domu oraz z otrzymaniem diagnozy funkcjonalnej dziecka. Poprzez oddziaływanie na rodzica, zwiększamy szansę na funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie i jego samodzielność w dorosłości. Zadaniem projektu jest poprawa jakości życia rodziny z dzieckiem z diagnozą ze spektrum autyzmu, poprzez ulepszenie relacji rodzinnych i dostosowanie metod wychowawczych do realiów funkcjonowania. Program realizowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii  Sp. z o.o. w Zagórzu.

Wsparcie finansowe projektu wyniosło 137 420 zł

 

 

Pozostałe inicjatywy:

„E-zdrowie dla Mazowsza”

W ramach realizacji projektu zawarto porozumienie partnerskie z 23 podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Chodzi o to, by podmioty lecznicze dostosowały się do wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie obowiązku prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Realizacja projektu umożliwia bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi. System jest zintegrowany z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie. Placówki wyposażono w najnowszą infrastrukturę sieciową, która zapewni pełną i bezproblemową wymianę danych medycznych. Zakupiono również program, który umożliwi przygotowywanie analiz i opracowań statystycznych przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wartość projektu to ponad 100 mln zł (w tym: 85 proc. środków z pochodzi EFRR, 14 proc. z budżetu państwa, a 1 proc. – z budżetu województwa).

 

Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Środki finansowe na realizację ww. zadań pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc. (zadanie to jest realizowane przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej).

W 2015 r. Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej  dysponował kwotą 800 000 zł z czego:

 • środki w wysokości 580 000 zł przeznaczono na dotacje celowe dla siedmiu podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym; dzięki dofinansowaniu wspierana jest działalność i rozwój placówek realizujących stacjonarne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu,

 • środki w wysokości 220 000 zł przeznaczono na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, który jest jednostką organizacyjną Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia, obejmującą swym działaniem teren województwa mazowieckiego.

 

Współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku dotycząca realizacji zadań statutowych stanowiących zadania województwa w zakresie  medycyny pracy.

W roku 2015 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 14 mln zł. 

 

MWOMP zobowiązany jest do:

 • przeprowadzania badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia a także studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego. W ciągu 9 miesięcy zbadano zostało 34 105 kandydatów do szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich (2 200 215 zł),

 • prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową. Przez 9 miesięcy przeprowadzono 30 184 rehabilitacji (672 612 zł),

 • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,

 • prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej. W ciągu 9 miesięcy przeprowadzono 93 konsultacje (61 634 zł).

 

Wydawanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu i opłacie za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

Ośrodek jest Regionalnym Domem Pomocy Społecznej. Jego priorytetem jest kompleksowa rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane – SM. Odbywa się ona podczas turnusów trwających od 3 do 6 tygodni. W 2015 r. na turnusach rehabilitacyjnych przebywało blisko 950 osób.

Samorząd Województwa Mazowieckiego na funkcjonowanie ośrodka przeznaczył ponad 7,7 mln zł

 

Zapewnienie odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, na podstawie ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) oraz ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)

Na zapewnienie stażu zaangażowano 32 573 220 zł. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Pracy i są przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia. Pozwoliło to sfinansować odbycie stażu 1373 absolwentów, w tym 1042 lekarzy i 331 dentystów.

 

Promocja zdrowia:

 • organizacja konferencji z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji,

 • druk broszury „Gorączka Ebola, standardy i procedury dotyczące zapobiegania i leczenia infekcji nowych i wysoce zakaźnych”,

 • współorganizowanie z Polskim Związkiem Niewidomych konferencji pt. „Wpływ pacjentów na kształtowanie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale na przykładzie okulistyki”,

 • druk ulotek promujących działania statutowe PCK,

 • współorganizowanie z Klubem Motocyklowym „Boruta Sochaczew” w Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Krwi „MOTOSERCE”,

 • druk kwartalnika „Zdrowa Praga” w ramach współorganizacji Światowego Dnia Zdrowia,

 • współorganizowanie z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim gali „Pielęgniarka Roku 2014”,

 • współorganizowanie z mazowieckim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża uroczystości z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (druk ulotek promocyjnych),

 • współorganizowanie z Polskim Towarzystwem ADHD kampanii świadomościowej dotyczącej ADHD,

 • druk ulotek edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS „Seniorze nie masz HIV?... na pewno?”,

 • współorganizowanie z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego konferencji„Współczesne oblicza psychiatrii”,

 • współorganizowanie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej konferencji „Neuromowa”,

 • współorganizowanie ze Stowarzyszeniem CEESTAHC i Uniwersytetem kard. Stefana Wyszyńskiego konferencji „Zdrowy Powrót do Pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych”,

 • współorganizowanie ze Stowarzyszeniem CEESTAHC debaty regionalnej w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Udar – każdy pacjent jest ważny”.

   

W 2015 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel kwotę 38 831,84 zł

 

Liczba wyświetleń: 688

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.