Edukacja

Wsparcie dla nauki, promocja edukacji

2013.01.07 13:20 , aktualizacja: 2014.09.15 12:19

Autor: na podstawie informacji z Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Podobnie jak w latach ubiegłych, Samorząd Województwa Mazowieckiego wspierał edukację i rozwój naukowy młodych. Kontynuowaliśmy projekty z lat ubiegłych – ich popularność świadczy o tym, jak bardzo są potrzebne i jak wiele znaczą dla mieszkańców naszego regionu.

 

 

Dziecięca Akademia Przyszłości

To projekt przewidziany do realizacji na lata 2011-2013, jako uzupełnienie zakończonego projektu dla gimnazjalistów „Zagrajmy o sukces”. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego poprzez uczęszczanie na dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Zajęcia pozalekcyjne dla 7500 uczniów szkół podstawowych są realizowane w następującym wymiarze godzinowym w skali miesiąca (dla każdej grupy):

 

  • zajęcia ICT (informacyjno-komunikacyjne) – 4 godz.
  • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz.
  • języki obce – 4 godz.
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – 3 godz.
  • zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz.

Łącznie 20 godzin, a przewidziane środki na 2012 r. to 4 360 190 zł.

W projekcie uczestniczyło 430 szkół z Mazowsza, 500 grup realizowało zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, około 7500 uczniów szkół podstawowych uczęszczało na zajęcia; prawie 2000 nauczycieli prowadziło zajęcia z młodzieżą, 500 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień młodzieży, około 100 000 godzin zajęć pozalekcyjnych zostanie przeprowadzonych w trakcie trwania projektu, 1 615 000 zł zostało przeznaczone dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych.

 

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w roku szkolnym 2012/2013 przyznano 418 stypendiów na kwotę 1 906 080 zł. Łączna wartość jednego stypendium w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. wynosi 4560 zł (380 zł miesięcznie). Ponadto 418 000 zł przeznaczono na wynagrodzenie nauczycieli-opiekunów.

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 

Alokacja środków finansowych na realizację projektu w latach 2007-2013 wynosi 15 mln zł.

 

Środki rozdysponowane w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Rok szkolny

Liczba stypendystów

Kwota przeznaczona na stypendia dla uczniów

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli-opiekunów

Środki na działania informacyjno-promocyjne

2011/2012

536

2 444 160 zł

536 000 zł

4 840 zł

2012/2013

418

1 906 080 zł

418 000 zł

36 426 zł

 

W roku szkolnym 2012/2013 podział przyznanych stypendiów na subregiony przedstawia się następująco:

 

- subregion radomski:                                                     139 stypendystów,

- subregion ostrołęcki:                                                      80 stypendystów,

- subregion warszawski i okołowarszawski:                  64 stypendystów,

- subregion siedlecki:                                                        61 stypendystów,

- subregion ciechanowski:                                               48 stypendystów,

- subregion płocki:                                                             26 stypendystów.

 

 

Stypendia dla doktorantów

Wartość projektu wynosi 8 mln zł, w tym 600 tys. zł stanowi wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest optymalizacja warunków do prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa mazowieckiego.

 

Wsparcie finansowe w postaci stypendium obejmuje 128 doktorantów w każdej z dwóch edycji projektu, czyli łącznie 256 doktorantów. Wartość imiennego stypendium możliwego do przyznania uczestnikom projektu na okres 9 miesięcy odpowiada kwocie dostępnej na realizację projektu, jednak nie może być ona niższa niż 3 tys. zł i nie wyższa niż 5 tys. zł. W ramach obu edycji projektu zaplanowano także objęcie wszystkich uczestników wsparciem towarzyszącym - konferencjami naukowymi i szkoleniami.

 

Projekt podzielono na dwie edycje, przebiegające w kolejnych latach akademickich:

1) w roku akademickim 2011/2012 - realizowany od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

2) w roku akademickim 2012/2013 - realizowany od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

 

Bezpłatne miejsca na studia w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie

W 2012 r., już po raz jedenasty, uczniowie z województwa mazowieckiego ubiegali się o jedno z trzech bezpłatnych miejsc na studiach w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych (PJWSTK). Miejsca te są przyznawane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na mocy porozumienia zawartego w 2002 r. pomiędzy uczelnią a samorządem województwa. PJWSTK to jedna z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce. Bezpłatne miejsca na tak prestiżowej uczelni są dla wielu zdolnych, ale niezamożnych uczniów unikalną szansą na zdobycie dobrego wykształcenia, a w przyszłości interesującej pracy. W 2012 r. zgłosiło się ośmiu kandydatów, z których wybrano trzech najlepszych. Łącznie w latach 2002-2012 bezpłatne studia podjęło 33 uczniów.

 

Awans zawodowy nauczycieli

Nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje i – jak co roku – uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego. W 2012 r. akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego uzyskało 33 nauczycieli. Kolejnych ośmiu nauczycieli przystąpiło do egzaminu na ten stopień awansu w grudniu 2012 r. - akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego uzyskało 7 z nich. Ponadto 23 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego, a 17 – dyplomowanego.

 

Inwestycje

W grudniu 2012 r. zakończone zostały roboty budowlane dostosowujące łącznik w  kompleksie budynków usługowych przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie, do potrzeb Medycznej Szkoły Policealnej nr 3. Szacowana wartość inwestycji to ponad 5 mln zł, środki w całości pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Druga inwestycja (przy ul. Solec 57 w Warszawie) dopiero się rozpoczyna – w 2012 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja ww. inwestycji pozwoli zmniejszyć liczbę warszawskich lokalizacji placówek doskonalenia.

  • fot. arch UWMW Zdobytą wiedzę trzeba na...
  • fot. Łucja Cichocka 13 września kilkudziesięciu...
  • fot. arch. UMWM Jedna z 13 stypendystów,...
  • fot. arch UWMW 29 listopada uhonorowano 6...

Liczba wyświetleń: 601

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.