Organizacje pozarządowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2013.01.07 09:10 , aktualizacja: 2013.01.09 11:55

Autor: Oprac. Biuro Dialogu Obywatelskiego, Wprowadzenie: Elwira Kasprzak

 • Konkursy z wolontariatem w...
 • Przekaż 1%
 • Spotkania z organizacjami...
 • Nagrodzeni i wyróżnieni
 • Nagrodzeni i wyróżnieni
 • Alokacja środków na...

Sprawna współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi to stabilna podstawa społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Mimo że sektory publiczny i pozarządowy różnią się w założeniach, to wiele je łączy… Przede wszystkim wspólny cel – zaspokajanie potrzeb Mazowszan. To on motywuje do współpracy i podejmowania niejednokrotnie wspólnych wyzwań. Zarówno dla działań samorządu województwa, jak i organizacji pożytku publicznego punktem wyjścia w planowaniu zadań jest rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności i podnoszenie jakości jej życia.

 

Pierwsza kadencja Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP)

W drugim roku działalności MRDPP realizowała zadania i podejmowała tematy związane ze współpracą Samorządu Województwa Mazowieckiego z trzecim sektorem. W tym okresie opiniowała projekt „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030” oraz projekty aktów prawa miejscowego, dotyczące działalności statutowej organizacji pozarządowych („Zasad wyboru patrona roku, którego obchody na Mazowszu ogłasza Sejmik Województwa Mazowieckiego”, uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz dotyczących parków krajobrazowych). W gestii rady pozostaje także wydawanie opinii na temat projektu rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument na 2013 r. został już przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. MRDPP podjęła także stanowisko w sprawie planowanych zmian budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r., związanych z ograniczeniem środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym w kończącym się już roku. Członkowie rady wyznaczali, zgodnie z regulaminem, przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone przez NGOs na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego, sami zaś brali udział w pracach kapituły konkursów: „Mazowieckie Bartwy Wolontariatu” i „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.

W 2012 r. odbyło się pięć posiedzeń Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkań omówiono ponadto:

- propozycję Federacji Organizacji Służebnych Mazowia w sprawie aktualizacji zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego” uwzględniających obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- przebieg prac nad opracowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- prace nad perspektywą finansową na lata 2014-2020 i stopień zaawansowania realizacji Programu Leader na Mazowszu,

- obsługę tzw. małych projektów realizowanych w ramach Programu Leader w województwie mazowieckim,

- nowe zadania samorządu województwa wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- XIII edycję konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Gośćmi na posiedzeniach Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prezentującymi informacje i postulaty byli m.in. przedstawiciele Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Budżetu i Finansów; Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich; Kultury, Promocji i Turystyki oraz Strategii i Rozwoju Regionalnego). Na wszystkich spotkaniach obecna była pełnomocnik marszałka województwa mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

W grudniu 2012 r. zakończyła się pierwsza kadencja Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jej nowy skład w drugiej kadencji poznamy z początkiem roku 2013 r.

  

Wiosenne spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami mazowieckich NGOs

 

Od 18 do 31 maja 2012 r. odbywały się spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami mazowieckich organizacji pozarządowych. Wzięły w nich udział 164 osoby. Motywem przewodnim tegorocznych spotkań były obchody Roku Janusza Korczaka oraz Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

 

1% podatku ponownie dla mazowieckich organizacji pozarządowych

Od stycznia do kwietnia 2012 r. wojewoda mazowiecki i marszałek województwa mazowieckiego ponownie zachęcali mieszkańców Mazowsza do przekazywania 1% podatku dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

W 2011 r. na Mazowszu z urzędem skarbowym rozliczyło się 2 946 719 podatników na kwotę 11 974 485 322,37 zł. Ponad 1,5 mln z nich przekazało swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na liście organizacji z Mazowsza uprawnionych do otrzymania 1% podatku w 2012 r. znalazło się 1160 podmiotów. Właśnie do przekazania im części podatku zachęcali wojewoda i marszałek. Na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej przygotowana została specjalna strona internetowa: www.1procent.mazovia.pl .

 

Konkursy wolontariackie 

Po raz drugi z powodzeniem zorganizowane zostały konkursy: „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” oraz „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”. Przygotował je Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

 • „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Na konkurs wpłynęło dwadzieścia siedem zgłoszeń. Do finału ogólnopolskiego konkursu zakwalifikowano trzy z nich:

 1. Szkolne Koło Wolontariatu przy Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie,
 2. „Licealiści ze Słowaka” (klasa F w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie) – wolontariusze Fundacji SYNAPSIS,
 3. Grupa ARDO przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Jednocześnie kapituła wystąpiła do marszałka województwa z rekomendacją przyznania dodatkowych wyróżnień na poziomie wojewódzkim dla:

- wolontariuszy Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" w Mławie,

- Reginy Olszewskiej – emerytki–wolontariuszki MOPS w Nasielsku,

- Bartosza Płatkowskiego - ucznia–wolontariusza DPS w Żyrardowie,

- grupy wychowanek i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie,

- wolontariuszy portalu Bohaterowie Bitwy nad Bzurą – www.bohaterowie1939.pl , prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NAD BZURĄ.

Wojewódzkie wyniki konkursu przekazane zostały do Centrum Wolontariatu w Warszawie. Kapituła ogólnopolska wskaże dziesięć kandydatur nominowanych do wyróżnienia.

 

 • „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”

Konkurs pozwala wyróżnić placówki, które na co dzień wiele wysiłku i starań wkładają w kształtowanie właściwych relacji z wolontariuszami, a zarazem promuje kulturę organizacyjną w pracy z wolontariuszami na zasadach daleko wybiegających poza obowiązujące przepisy prawa.

W tym roku wpłynęło dwanaście zgłoszeń. Z opisem działań nominowanych organizacji zapoznać się można na stronie:

http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat_konkursy/organizacje_przyjazne_wolontariuszom_2012.html .

Kapituła nominowała do tytułu „Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom” te spośród zgłoszonych, które spełniły większość kryteriów wskazanych w regulaminie konkursu. Tym samym do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowane zostały zgłoszenia:

- Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy MOPS w Mławie,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,

- Związku Szlachty Polskiej w Warszawie,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego VICTORIA Józefów,

- Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w Warszawie,

- Fundacji AVE w Warszawie.

 

Organizacje pozarządowe wytyczają szlaki turystyczne na Mazowszu 

W 2012 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz drugi powierzał organizacjom pozarządowym wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych, których zasięg obejmuje teren całego Mazowsza. Organizacje realizujące to zadanie wybrane zostały w drodze otwartego konkursu ofert.

W tym roku kolejny etap prac związanych ze „Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej” realizowany jest przez Fundację Rower.com, a dodatkowo Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej powierzone zostało opracowanie szlaku „Filmowe Mazowsze”.

W tworzenie „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej” zaangażowanych jest osiem województw. Z tego powodu niezwykle ważne było współdziałanie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Fundacją Polonia Militaris, która wygrała konkurs. Szlak stanowić ma ponadregionalną trasę wędrówek turystów z Polski i całej Europy do miejsc związanych z działaniami wojennymi i wydarzeniami, jakie rozegrały się na froncie wschodnim I wojny światowej. W pierwszym etapie zidentyfikowano i opisano najważniejsze punkty szlaku, mogące stanowić jego oś w ujęciu pozostałości po wydarzeniach związanych z działaniami w tym okresie (pamiątki militarne i muzealne, tablice pamiątkowe, miejsca pamięci, nekropolie, pamiątki, budynki itp.). W ubiegłym roku Fundacja Rower.com przygotowała plan wykonawczy miejsc i obiektów wpisujących się w szlak na terenie Mazowsza, a więc rzeczywiste wytyczenie przebiegu szlaku wraz z formalnym przygotowaniem go do oznakowania (co zaplanowane zostało na 2013 r.).

Z kolei „Mazowiecki Szlak Literacki” ma wyeksponować interesujące miejsca, z którymi związana jest twórczość literacka bądź biografia znanych literatów zamieszkałych i tworzących niegdyś na Mazowszu. Są to nie tylko największe nazwiska związane z literaturą polską, lecz także takie, które mogą być ważne dla poszczególnych miejscowości i powiatów. Mazowsze gościło na przestrzeni dziejów wielu znamienitych twórców, których śladami będziemy mogli podążać.

Trzeci ze szlaków – „Filmowe Mazowsze”  – oparty został na interesujących i wyjątkowych plenerach mazowieckich miast, miasteczek i wsi, pokazanych przez pryzmat polskich filmów i seriali. Wśród wybranych, kluczowych dla szlaku miejsc znajdą się zarówno te szeroko znane widzom z popularnych filmów i seriali, jak również mniej kojarzone, ale niezwykle istotne dla polskiej kinematografii.

Efekty prac nad szlakami powinny być już widoczne pod koniec 2013 r. Wtedy to pierwsze oznakowane szlaki gotowe będą na przybycie turystów. Już dziś można jednak stwierdzić, że powierzanie zadań organizacjom pozarządowym to gwarancja współpracy z ekspertami i pewność wysokiej jakości realizacji projektów.

 

Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego – www.dialog.mazovia.pl

Od 4 lat najpopularniejszym źródłem informacji dla organizacji pozarządowych, podejmujących współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, jest witryna www.dialog.mazovia.pl . Na tej stronie internetowej publikowane są aktualności, obejmujące m.in. konkursy ofert, najważniejsze dokumenty i ciekawe inicjatywy. Za pomocą strony przedstawiamy pełną informację dotyczącą współdziałania samorządu województwa i sektora pozarządowego. Tu też dostępna jest baza kontaktowa do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i samorządowych jednostkach organizacyjnych. Do korzystania ze strony zachęcamy wszystkie organizacje, zarówno te rozpoczynające współpracę z samorządem województwa, jak i te współpracujące stale, od wielu lat.

 

 

Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pożytku publicznego w 2012 r. – w liczbach

 

1. Liczba ogłoszonych konkursów – 16, w tym:

 • w obszarze kultury fizycznej i ratownictwa wodnego – 2,
 • w obszarze turystyki – 3,
 • w obszarze kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego – 2,
 • w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej – 9.

2. Rozdysponowane kwoty na dotacje, z podziałem na obszary:

 • w obszarze kultury fizycznej i ratownictwa wodnego – 5 160 000 zł,
 • w obszarze turystyki – 700 000 zł,
 • w obszarze kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego – 1 300 000 zł,
 • w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej – 8 073 672 zł,
 • ogółem – 15 233 672,00 zł (bez ośrodków adopcyjnych), 16 785 672,00 zł (z ośrodkami adopcyjnymi włącznie, bez konkursu ofert).

Liczba wyświetleń: 2046

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.