Przedsiębiorczość

Wsparcie przedsiębiorczości

2014.12.19 14:00 , aktualizacja: 2014.12.19 15:18

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Z holenderskimi partnerami...
 • I posiedzenie Komisji ds....

Już po raz czwarty opublikowano „Raport o sytuacji mikro i małych firm”. Tematem specjalnym tegorocznej edycji był eksport. Obszar, w którym również mikro i mali przedsiębiorcy mogą odnieść sukces. Zdaniem autorów raportu widać poprawę nastrojów wśród 7 tys. ankietowanych przedsiębiorców, również z województwa mazowieckiego.

 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Projekt COIE realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Poddziałania 6.2.1. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we współpracy z samorządami województw ww. centrów, które wspomagać będą przedsiębiorców, świadcząc im bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym.

 

Na Mazowszu projekt ten realizuje Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., która zrealizowała szereg wydarzeń ułatwiających przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji poza granicami Polski. ARM S.A. zajmuje się także rozpowszechnianiem wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. W 2014 r przedsiębiorcy polscy i zagraniczni mogli uczestniczyć w:

 

 • konferencję regionalną „Raport o sytuacji mikro- i małych firm w 2013 r.” (11 kwietnia w Warszawie),

   

 • konferencję „Skuteczna ekspansja polskiej branży IT/ICT na rynkach zagranicznych”, (10-11 czerwca),

   

bezpłatnych spotkaniach informacyjnych:

 • „Rynek chiński otwarty dla polskich eksporterów” organizowanym wspólnie z Europejskim Centrum Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EU SME Centre) w Pekinie (21 maja w Warszawie),

 • „Umowy handlowe, ubezpieczenia i finansowanie działalności eksportowej” (27 maja w Radomiu, 28 października w Płocku),

 • Współpraca handlowa ze Wschodem – sektor owocowo-warzywny” (12 września w Radomiu),

 • „Aktualne przepisy celno-podatkowe” (18 września w Warszawie),

 • "VAT w eksporcie, ubezpieczenia i finansowanie działalności eksportowej” (5 czerwca w Żyrardowie, 21 października w Siedlcach, 23 października w Ciechanowie).

 

 

Międzynarodowa Droga Wodna E40

W październiku do sygnowanego przez województwa: mazowieckie, pomorskie, kujawsko- pomorskie i warmińsko-mazurskie „Listu intencyjnego ws. współpracy przy aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych, gospodarczego wykorzystania rzek i Zalewu Wiślanego oraz reaktywowania potencjalnej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40” dołączyło województwo lubelskie.

 

Władze Mazowsza dostrzegają potrzebę współpracy regionów w zakresie gospodarczego wykorzystania rzek i aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych, w tym: reaktywowania potencjalnej Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40, transportu wodnego, hydroenergetyki, retencji wody itp. Strony listu postanawiają nawiązać współpracę służącą uzyskaniu efektu synergii działań, wymianie informacji i osiągnięciu wzajemnych korzyści na rzecz wzrostu potencjału gospodarczego, z zachowaniem wymogów środowiskowych i  zrównoważonego rozwoju tych obszarów. W związku z tym powołano zespół, którego głównym zadaniem będzie koordynacja udziału województwa mazowieckiego w pracach nad rewitalizacją Wisły i odtworzenia drogi wodnej E40 Warszawa – Gdańsk. Do tej pory odbyły się dwa spotkania: 24 lipca i 21 sierpnia.

W czerwcu  podpisano porozumienie o współpracy między województwem mazowieckim a holenderskim konsorcjum firm na rzecz realizacji pierwszego w Polsce projektu w ramach rządowego programu Holandii „Partners for International Business” dla sektora wodnego. Jest to program rządowy wspierający współpracę między Holandią i Polską w ramach promowania dziewięciu głównych sektorów gospodarki holenderskiej.

 

ECRN

W ramach współpracy Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN) Mazowsze uczestniczyło w inicjatywach:

 

 • posiedzeniu zarządu oraz zgromadzeniu ogólnym ECRN, podczas którego podjęto decyzję o powołaniu Rady Projektowej ECRN. Głównym jej zadaniem est tworzenie międzyregionalnychsieci powiązań angażujących klastry, MŚP, instytucje naukowe i badawcze oraz inne istotne organizacje z regionów członkowskich ECRN. Rada w swoich założeniach stanowi forum identyfikacji wyzwań stojących przed branżą chemiczną oraz dobrych praktyk w zakresie rozwoju. Nowo powołana struktura pełni również funkcję brokera projektów i inicjatyw na poziomie europejskim,

   

 • seminarium "Cross-sectorial and cross-border cooperation of clusters in support of green chemicals industries" współorganizowanym przez ECRN i Komisję Europejską,

 • posiedzeniu inaugurującym Radę Projektową ECRN. Mazowsze zaproponowało powołanie konsorcjum regionów zainteresowanych wzięciem udziału w naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Maria Skłodowska – Curie Actions. Projekt wzbudził duże zainteresowanie zwłaszcza wśród partnerów z Saksonii – Anhalt, Usti, Lombardii oraz Szkocji. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. wraz z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym koordynuje prace związane z powołaniem konsorcjum i przygotowaniem wniosku aplikacyjnego,

   

 • pracach przygotowujących powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. wykorzystała m.in. doświadczenia regionów członkowskich ECRN w szczególności Saksonii – Anhalt oraz Bawarii,

   

 • spotkaniu Stałej Grupy Roboczej ECRN,

 • delegacji Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S.A. oraz Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii w Niemczech na zaproszenie Instytutu Polityki Strukturalnej i Rozwoju Gospodarczego (ISW) w Saksonii-Anhalt. Rozmawiano o zwiększeniu aktywności niemieckich partnerów w rozwój sektora chemicznego na Mazowszu, logistyce, transporcie multimodalnym oraz metodzie skutecznej wymiany praktyk między kooperantami,

   

 • podpisaniu listu intencyjnego z Instytutem Polityki Strukturalnej i Rozwoju Gospodarczego (ISW) z Saksonii – Anhalt. Partnerzy zobowiązali się do wspólnej pracy na rzecz opracowania założeń projektu „Interregional exchange of experience between Saxony –Anhalt and Mazovia for human resource development in industrial and business parks” przygotowywanego w celu zabezpieczenia wykwalifikowanej kadry dla parków przemysłowych w partnerskich regionach,

   

 • XII Kongresie Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych w Usti nad Łabą, podczas którego ARM S.A. wraz z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym S.A. zaprezentowali m.in. plany rozwojowe Mazowieckiego Klastra Chemicznego bazujące na wykorzystaniu metodologii cluster excellence oraz propozycję obszaru tematycznego przyszłego wniosku w ramach programu Maria Skłodowska – Curie Actions.

Liczba wyświetleń: 476

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.