Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

2011.12.30 08:25 , aktualizacja: 2013.11.20 12:42

Autor: na podst. mat. z Departamentu Geodezji i Kartografii oprac. Urszula Sabak, Wprowadzenie: Urszula Sabak

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest zharmonizowany rozwój gmin, powiatów i województwa. Przyczynia się do niego m.in. wysoki standard obsługi obywateli i inwestorów w regionie, a także upowszechnienie korzystania z komunikacji elektronicznej w społecznościach lokalnych. Właśnie działalność Departamentu Geodezji i Kartografii ukierunkowana jest na wsparcie samorządu województwa w zapewnieniu danych i mechanizmów, które w rezultacie mają się przyczynić do zrównoważonego rozwoju Mazowsza.

 

Rok 2011 to między innymi:

  1. wspólne działania z Głównym Geodetą Kraju na rzecz aktualizacji Bazy Danych Topograficznych (TBD)
  2. stały rozwój Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, czyli systemu teleinformatycznego umożliwiającego publikację danych pochodzących z różnych źródeł
  3. stworzenie mechanizmów informatycznych zapewniających wymianę danych pomiędzy bazami danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz bazy danych obiektów topograficznych o stopniu szczegółowości 1:10 000
  4. działania na rzecz zapewnienia samorządom o mniejszym potencjale organizacyjnym i finansowym jak najmniej ograniczonego dostępu do nowoczesnych i funkcjonalnych instrumentów pozwalających urzędnikom, a w konsekwencji obywatelom i przedsiębiorcom na szerszy dostęp do urzędu, jego usług oraz przetwarzanych danych
  5. międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju technologii pozyskiwania, zarządzania i wykorzystywania danych oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny – dane referencyjne Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

W 2011 r. wojewódzki zasób wzbogacił się o ponad 2 tys. arkuszy ortoobrazów w skali 1:5000 z lat 2009-2010 oraz numeryczny model terenu północnej części województwa mazowieckiego. Dzięki porozumieniu między Głównym Geodetą Kraju a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zaktualizowano i uzupełniono Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) o stopniu szczegółowości 1:10 000 dla powiatów centralnej części województwa mazowieckiego. Powołano też wspólny zespół kontrolujący wykonane prace. W pierwszej połowie października 2011 r. baza danych została włączona do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 

  

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP)

Rozwojowi Mazowsza sprzyja jego promocja, jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i inwestorów. Szczególnym narzędziem tej promocji jest MSIP, który udostępnia komplekową informację o walorach gospodarczych i przyrodniczych danego obszaru, a także o jego zagospodarowaniu i przeznaczeniu. MSIP jest systemem teleinformatycznym, który funkcjonuje na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Wspiera działalność samorządowych jednostek organizacyjnych poprzez elektroniczny obieg dokumentów. Udostępnia też informacje o obiektach, procesach i zjawiskach (istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich przestrzennym odniesieniu).

 

Informacje utrzymywane i aktualizowane w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej publikowane są w serwisie internetowym www.wrotamazowsza.pl. Obecnie dostępnych jest ponad 200 warstw informacyjnych interaktywnej mapy. Warstwy te pogrupowane są w 18 kategorii tematycznych. Ciągle są poszerzane i aktualizowane. W roku 2011 uruchomiono też nowy serwis metadanych, pozwalający na wyszukiwanie zbiorów danych MSIP poprzez wybranie odpowiednich kryteriów tematycznych, słów kluczowych lub zasięgu przestrzennego zbioru.

 

Integracja i harmonizacja danych przestrzennych

Rok 2011 to czas intensywnej pracy nad projektem „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”. Projekt został zrealizowany wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Głównego Geodetę Kraju oraz samorządy powiatu piaseczyńskiego i miasta Płocka.[1] Jego główną ideą jest harmonizacja zbiorów danych. Dzięki temu będą one spójne i przystosowane do wspólnego i łącznego wykorzystywania, a także udostępnione do powszechnego użytku w Internecie.

 

 

Dzięki zintegrowanemu systemowi teleinformatycznemu starostowie mogą prowadzić zbiory danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:

  1. ewidencji gruntów i budynków,
  2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  3. rejestru cen i wartości nieruchomości,
  4. bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
  5. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

W 2011 r. w Płocku i powiecie piaseczyńskim stworzono też cyfrowe zbiory danych mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości. Zakupiony w latach minionych skaner wielkoformatowy służył Partnerom projektu kluczowego do skanowania analogowych map powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Systemy te pozwolą przedsiębiorcom, mieszkańcom Płocka i powiatu piaseczyńskiego zgłaszać zapotrzebowanie na dane i odbierać je za pośrednictwem Internetu. Będzie też można korzystać z kart inteligentnych (podpisu elektronicznego). Takie zbiory bazy danych obiektów topograficznych (o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000) prowadzą również marszałkowie województw.

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego jako jeden z pierwszych w Polsce na tak szeroką skalę wdraża mechanizmy budowy i utrzymania infrastruktury informacji przestrzennej.

  

Projekty kluczowe Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące elektronicznej administracji oraz budowy baz wiedzy o Mazowszu.

 

 

Projekt EA (Elektroniczna Administracja)[2]

Ma służyć poprawie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacji kosztów ich utrzymania, zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnieniu obsługi obywateli i przedsiębiorców. W ramach projektu stworzony zostanie system e-Urząd – na szczeblu wojewódzkim będzie funkcjonował portal internetowy, zapewniający w szczególności elektroniczną obsługę klientów jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Umożliwi on złożenie przez interesanta drogą elektroniczną do odpowiedniego organu podania lub wniosku oraz uzyskanie informacji na temat etapu realizacji spraw. Portal zapewni publikację informacji z różnych dziedzin życia województwa oraz zbieranie w jednym miejscu informacji dotyczących gmin i powiatów całego regionu. System ponadto będzie współpracować z modułem przestrzennej lokalizacji pism i spraw.

 

Projekt BW

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”[3] wdrażany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z 39 powiatami i 283 gminami województwa mazowieckiego co stanowi ponad 90 proc. samorządów lokalnych na Mazowszu. Dzięki tak dużej liczbie partnerów zostaną zlikwidowane bariery informacyjne w regionie.

 

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej, której podstawą będą ujednolicone i zharmonizowane bazy danych przestrzennych, zawierające informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu województwa, a także o jego walorach gospodarczych i przyrodniczych.

 

Dotychczasowe osiągnięcia w ramach projektów EA i BW

Dotychczasowe wspólne przedsięwzięcia mazowieckich samorządów osiągnęły sukces. Pozyskano środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działań 1.7 i 2.2 RPO WM 2007-2013 na kwoty odpowiednio 153 i 51 mln zł., z czego blisko 24 mln zł zostało już wydatkowanych.

 

Na obszarze ok. 2/3 województwa mazowieckiego zrealizowano kluczowe dla obu projektów zamówienia publiczne. W szczególności dotyczy to zakupu sprzętu komputerowego (serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe i peryferyjne) dla samorządów mazowieckich wraz z usługą jego odbioru i serwisu o wartości blisko 23 mln zł oraz wypracowano szczegółowe rozwiązania techniczne i organizacyjne budowy rdzenia e-urzędu, będącego postawą funkcjonowania elektronicznej administracji w województwie.

 

W 2011 r. zamówiono również opracowanie projektu standardowych modeli danych i profilu metadanych dla opracowań planistycznych (planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

 

Zakupiono też usługę konwersji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla 9 powiatów województwa mazowieckiego wraz z ich monitoringiem i odbiorami (o wartości ponad 18 mln zł). Zamówienie to zostało udzielone dzięki stałej i bliskiej współpracy z samorządami i Wojewodą Mazowieckim. Zadanie będzie realizowane łącznie z 38 powiatami.

 

NEREUS – założenia i efekty działania

W Polsce działalność Stowarzyszenia NEREUS (którego członkiem i założycielem zarazem jest też Samorząd Województwa Mazowieckiego) zainteresowała Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK) z uwagi na jej zbieżność z pracami badawczo-rozwojowymi Instytutu. W styczniu br. Instytut podpisał porozumienie o współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Obecnie prowadzone są z udziałem IGiK-u konsultacje włączenia się w inicjatywę pod nazwą „Regiony wiedzy" finansowaną z Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Jej celem jest wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich, m.in. poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju w Europie regionalnych klastrów badawczych, skupiających uniwersytety, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne. Dzięki tej inicjatywie zwiększy się zdolność regionów europejskich do inwestowania oraz rozwijania ich zaangażowania w badania, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju gospodarczego.

 

Aktywność w Stowarzyszeniu NEREUS przyczyniła się również do powstania Klastra Kosmicznego Mazovia działającego przy wsparciu Agencji Rozwoju Mazowsza i skupiającego 20 członków – instytucji sektora biznesu i badawczo-rozwojowego zainteresowanych wykorzystaniem i rozwijaniem technologii kosmicznych.

 

Celem głównym projektu będzie wypracowanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i dostosowanie ich do specyfiki regionów. Strona brytyjska do udziału w definiowaniu projektu zaprosiła – współpracujący z województwem mazowieckim w ramach Stowarzyszenia NEREUS – Instytut Geodezji i Kartografii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto udział w konsorcjum realizującym projekt strona brytyjska zaproponowała Regionowi Moliza z Włoch oraz Środkowym Pirenejom z Francji.

 

Wniosek projektowy, pokonując silną konkurencję, został wybrany przez Komisję Europejską. Rozpoczęcie jego realizacji zaplanowano na koniec 2011 r. Planowany budżet projektu nie będzie przekraczał 3 mln euro, zaś okres realizacji to 36 miesięcy.

 

____________________________________________

[1]Współfinansowany jest on ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach priorytetu 2.4. „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. programowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych”. Projekt został zainicjowany w 2005 r., a jego zakończenie planowane jest na kwiecień 2012 r.

 

[2]Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” w Priorytecie II, Działaniu 2.2, którego okres realizacji przypada na lata 2009-2013, a jego budżet został ustalony na poziomie 60 mln zł, z czego 85 proc. tj. 51 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast pozostałe 15 proc. w wysokości 9 mln zł stanowią środki własne województwa mazowieckiego oraz partnerów projektu (gmin i powiatów).

 

[3]Projekt – jako kluczowy – został wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach RPO WM 2007-2013 w Priorytecie I, Działaniu 1.7. Jego okres realizacji przypada na lata 2009-2013. Budżet Projektu został ustalony na poziomie 180 mln zł, z czego 85 proc. tj. 153 mln zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast pozostałe 15 proc. w wysokości 27 mln zł stanowią środki własne województwa mazowieckiego oraz partnerów projektu.

 

Liczba wyświetleń: 3240

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.