Rozwój regionalny

RPO WM 2007-2013, PO KL 2007-2013 i innowacyjne podejście

2011.12.27 15:40 , aktualizacja: 2012.01.13 12:19

Autor: na podst. mat. z Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oprac. Elwira Kasprzak, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Mazowsze jest już na ostatniej prostej w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). Krystalizuje się również budowa spójnej polityki proinnowacyjnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw i innych interesariuszy wsparcia innowacji w województwie mazowieckim.

 

RPO WM 2007-20131

 

Do połowy grudnia 2011 r., w ramach RPO WM 2007-2013, ogłoszono trzydzieści dziewięć konkursów. Do tej pory aż 1200 projektów otrzymało unijne dofinansowanie. Dzięki temu województwo mazowieckie zyskało 860 km wybudowanych i przebudowanych dróg, zakupiono 1,7 tys. sztuk najwyższej klasy aparatury medycznej dla mazowieckich szpitali, a 38 tys. m2 pomieszczeń szpitalnych będzie zmodernizowanych. Ponadto gospodarstwa należące do 35 tys. osób zostaną podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. To oczywiście tylko część zmian, jakie zachodzą na Mazowszu dzięki unijnemu wsparciu.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest największym programem regionalnym w kraju i w całym regionie Europy Wschodniej. Dlatego to właśnie na Mazowszu mamy największą liczbę składanych wniosków, a tym samym zatwierdzonych do dofinansowania projektów, jak się okazuje – z największym dofinansowaniem, jakie trafia ostatecznie do beneficjentów.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na dotychczas ogłoszone konkursy przeznaczyła 1 022,9 mln euro alokacji. Do tej pory beneficjenci złożyli 5541 projektów. Ponad 1200 najlepszych z nich Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania.

 

Podpisane zostały już umowy dotyczące wsparcia 1067 inwestycji o łącznej wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 5,2 mld zł. 409 inwestycji, z kwotą dofinansowania 669,5 mln zł, zostało już zakończonych i rozliczonych. Beneficjentom wypłacono do tej pory 2,6 mld zł unijnych dotacji.

 

Do końca tego roku ogłoszone zostaną jeszcze dwa konkursy z RPO WM 2007-2013, skierowane do mazowieckich firm.

W grudniowych naborach kwotę 21,6 mln zł przeznaczono na wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym. Środki z EFRR skierowane będą na wzmacnianie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i sferą badawczo-rozwojową oraz sieci powiązań gospodarczych i rozwój klastrów. W tym naborze, oprócz przedsiębiorców, wnioski o dofinansowanie będą mogły składać także jednostki naukowe, szkoły wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu. Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na tworzenie i rozwój klastra składającego się z co najmniej pięciu przedsiębiorców, którzy będą mogli współpracować z instytucjami sfery B+R zarówno z kraju jak i zagranicy.  Kolejny nabór dotyczy dofinansowania udziału przedsiębiorców w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy. W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem jest zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług, zarówno na terenie województwa mazowieckiego, jak i poza nim. Przedsiębiorcy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie mogą otrzymać wsparcie na udział w kilku misjach gospodarczych bądź w imprezach targowo-wystawienniczych. Podmioty składające wnioski o dofinansowanie muszą mieć siedzibę (być zarejestrowane) i prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego. Na promocję gospodarczą przeznaczono 8,6 mln zł.

 

 PO KL 2007-20132

 

W 2011 r. prowadzone były w całym regionie konsultacje społeczne Planów Działania dla Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, które służyły zdiagnozowaniu potrzeb regionu, tak aby w sposób adekwatny do potrzeb wesprzeć grupy docelowe w ramach obszarów interwencji PO KL.

 

 

Opracowano również Plany Działania na 2012 r. Opublikowano je na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Dodatkowo uruchomiony został adres mailowy  , służący jako skrzynka kontaktowa dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces konsultacji społecznych.

 

 Zgodnie z zapisami Planu Działania na rok 2011, w ramach realizacji komponentu regionalnego PO KL, z zaplanowanych dwudziestu ośmiu konkursów ogłoszone zostały następujące nabory:

  • Priorytet VI – dwa konkursy, w tym jeden na projekty innowacyjne z możliwością komponentu ponadnarodowego oraz jeden nabór systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3,
  • Priorytet VII – trzy nabory na projekty w trybie konkursowym, dwa nabory projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, jeden konkurs na projekty innowacyjne oraz jeden konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej,
  • Priorytet VIII – sześć konkursów, w tym na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej,
  • Priorytet IX – siedem konkursów, w tym jeden nabór systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2 i konkursy na projekty innowacyjne oraz na projekty współpracy ponadnarodowej.

Innowacyjne podejście

 

Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI Mazowiecka Sieć Innowacji) to przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którego celem jest utworzenie ośrodków świadczących usługi doradcze i informacyjne w sześciu miastach Mazowsza. Dotychczas przeprowadzony został pierwszy, pilotażowy etap projektu pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji”. Realizowany on był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer Wiedzy”, Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne strategie innowacji”. Chodziło o zwiększenie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami naukowo-badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla wzrostu innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.

 

Analizując bariery i problemy wpływające na rozwój innowacyjności w regionie, Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił zrealizować projekt polegający na utworzeniu odrębnej, autonomicznej sieci ośrodków doradczo-informacyjnych, ukierunkowanych na promocję i wsparcie przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii, w oparciu o struktury Urzędu Marszałkowskiego oraz jego delegatury terenowe. Celem działalności sieci, która zacznie funkcjonować w ramach kolejnego projektu systemowego (planowane rozpoczęcie projektu – pod koniec 2011 r.) będzie przede wszystkim kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych w regionie. Dzięki takim działaniom możliwa będzie realizacja spójnej polityki proinnowacyjnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw i innych interesariuszy wsparcia innowacji w województwie mazowieckim.

 

W ramach projektu pilotażowego pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji” (zakończonego w lipcu 2011 r.) przeprowadzono działania o charakterze analityczno-badawczym, w postaci diagnozy wśród przedsiębiorców i innych podmiotów, w zakresie zbadania przyszłego obszaru MSODI oraz opracowania założeń standardów jej funkcjonowania. Dodatkowo powstała publikacja edukacyjna – podręcznik dobrych praktyk innowacyjnych. Opracowano także serwis projektu – www.msodi.mazovia.pl, a w okresie luty-marzec 2011 r. zorganizowany został cykl regionalnych infoseminariów na temat innowacyjności (w pięciu miastach na Mazowszu: Płocku, Radomiu, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce).

 

Stworzenie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców i sfery badawczo-rozwojowej stanowi priorytet w polityce Samorządu Województwa Mazowieckiego. Efektem tych działań jest także, organizowany od 2008 r., konkurs „Innowator Mazowsza”, którego III edycja zakończyła się jesienią 2011 r. Jest to inicjatywa władz Samorządu Województwa Mazowieckiego, wspierająca promocję innowacyjności w sektorze biznesu oraz w środowisku naukowym regionu. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach, tj.: „Młoda Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Młody Naukowiec”. Podczas III edycji konkursu zgłoszono dwadzieścia siedem wniosków. W kategorii „Młoda Innowacyjna Firma” wpłynęło sześć prac konkursowych, natomiast w drugiej kategorii – „Innowacyjny Młody Naukowiec” – liczba aplikacji to dwadzieścia jeden. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach konkursowych otrzymali nagrody finansowe. Dodatkowo przyznano wyróżnienia. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują możliwość posługiwania się tytułem „Zdobywca I/II/III nagrody/wyróżnienia w konkursie „Innowator Mazowsza”.

 


 [1]Stan na 19 grudnia 2011 r.

[2]Stan na 19 grudnia 2011 r.

  • Fot. arch. UMWM 29 września 2011 r. Zarząd...
  • fot. arch. WKD Blisko 110 mln zł z...
  • Fot. arch. UMWM Mazowiecki Zarząd Dróg...
  • Fot. arch. Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Decyzją Zarządu Województwa...
  • Fot. arch. MJWPU Nowo wybudowany Pawilon...
  • Fot. arch. UMWM 15 lipca 2011 r. samorząd...

Liczba wyświetleń: 1456

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.