Rozwój regionalny

RPO WM 2007-2013 i PO KL 2007-2013

2013.12.20 15:35 , aktualizacja: 2014.02.18 11:37

Autor: Na podst. zebranych materiałów oprac. Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

RPO WM 2007-2013

 

W ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu w tym roku ogłoszone zostały dwa konkursy z Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Pierwszy konkurs skierowany był do średnich przedsiębiorstw, a drugi do mikro i małych przedsiębiorstw. Oba ukierunkowane były na podnoszenie konkurencyjności firm, z tym że w konkursie dla średnich przedsiębiorstw o dofinansowanie mogli ubiegać się jedynie wnioskodawcy, których projekty przewidywały współpracę z co najmniej jedną jednostką badawczą. Oba konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 600 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 371 z nich na kwotę dofinansowania ze środków unijnych około 194 mln zł.

 

Od początku roku w ramach Priorytetu I podpisanych zostało 182 umowy na kwotę dofinansowania prawie 126 mln zł.

 

W ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza,w trybie dialogu konkurencyjnego, wybrano wykonawcę światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Mazowsza. Zostało nim polsko-koreańskie konsorcjum KT Corporation. „Internet dla Mazowsza” to największy tego typu projekt realizowany obecnie w Europie. Jego wartość wyniesie około 458 mln zł, z czego 340 mln zł to środki unijne. Dzięki realizacji wszyscy mieszkańcy Mazowsza będą mieli dostęp do Internetu.

 

W ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetykaodbyły się nabory wniosków na dofinansowanie projektów z Działania 4.2. Ochrona powierzchni ziemi. 12 projektów zostało wybranych do dofinansowania, a następnych 16 jest w trakcie oceny. Projekty dotyczą inwestycji z zakresu segregacji odpadów, rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz dostosowania istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów. W sumie w tym roku podpisanych zostało 14 umów o łącznej sumie dofinansowania przekraczającej 94 mln zł. Dzięki nim możliwe było m.in. wybudowanie 56 kilometrów sieci kanalizacyjnej, do której zostało podłączonych 2923 osoby, 8 kilometrów sieci wodociągowej obsługującej 208 osób. Poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii m.in. farmy wiatrowe o łącznej mocy prawie 4 MW, zaoszczędzono 68470 GJ/rok energii pierwotnej. Wybudowano sortownię oraz kompostownię odpadów obejmujące swym zasięgiem ponad 150 tys. mieszkańców, a także poddano rekultywacji pięć mazowieckich składowisk odpadów.

 

W ramach Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji w bieżącym roku zostały ogłoszone dwa konkursy z Działania 6.2 Turystyka. Dofinansowaniu podlegały projekty polegające na powiększeniu, bądź utworzeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Na pierwszy konkurs złożono 102 wnioski z czego zatwierdzonych do dofinansowania zostało 25 na kwotę 6 020 120,40 zł.  Na drugi złożono 82 wnioski z czego wybrano 47 na kwotę 20 355 168,68 zł.

 

Ponadto Komisja Europejska przyznała dofinansowanie projektowi „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym”. Jest to tzw. „projekt duży” – składający się z szeregu robót, działań lub usług służących wykonaniu niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, posiada jasno określone cele, a jego koszt całkowity przekracza 50 mln euro. Wszystkie te przesłanki muszą zostać spełnione jednocześnie.

 

Głównym celem działań podjętych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na Mazowszu kontynuowano prace mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie ponad 300 mln przeznaczonych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na wsparcie w formie zwrotnej rozwoju obszarów miejskich oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Mazowsza. Dzięki tej formule środki publiczne będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie na różne inwestycje i tym samym będą dłużej dostępne dla przedsiębiorców i samorządów lokalnych z Mazowsza.

 

W ramach wsparcia rozwoju obszarów miejskich (Inicjatywa JESSICA) podpisano 6 umów na łączną wartość 33,03 mln zł (trzy projekty z obszaru rewitalizacji, dwa z obszaru efektywności energetycznej oraz jeden z obszaru wsparcia powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym).

 

Na Mazowszu została podpisana, pierwsza w Europie, umowa w sprawie udzielenia niskooprocentowanej pożyczki na działalność klastrową w ramach Inicjatywy JESSICA. Nasze województwo, jako jedyne w Polsce, zdecydowało się na uruchomienie pożyczek w obszarze klastrów. W ramach tego projektu udzielono pożyczkę w wysokości 6 mln zł na rzecz Mazowieckiego Klastra Technologii, Materiałów i Maszyn BM3 z Płocka. Planowane jest też utworzenie, rozwój oraz umiędzynarodowienie klastra jako grupy podmiotów działających w ramach sektora materiałów budowlanych, technologii budowlanych, obróbki i kształtowania stali, budowy maszyn i urządzeń, wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii, automatyzacji procesów oraz informatyzacji procesów transportu. W pracach klastra istotna będzie współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz szkołami wyższymi – Politechniką Warszawską Oddział w Płocku.

 

Rok 2013 obfitował również w ważne wdrażania związane z drugą Inicjatywą jaka została uruchomiona w 2012 r. na Mazowszu. W ramach JEREMIEGO podpisano umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE SA). Był to pierwszy pośrednik finansowy, który rozpoczął udzielanie preferencyjnych pożyczek mazowieckim przedsiębiorcom. Otrzymane na ten cel pieniądze to 9 mln zł. Obecnie podpisano już dziewięć umów na kwotę 76,96 mln zł, co oznacza, że przekazano już na rzecz pośredników 125% środków wniesionych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do Funduszu Powierniczego JEREMIE.

 

PO KL 2007–2013

to dla województwa mazowieckiego wiele pozytywnych efektów wpływających na rozwoju społeczeństwa i regionu. W pierwszej połowie roku w ramach wdrażanego w województwie mazowieckim komponentu regionalnego PO KL ogłoszono 7 naborów konkursowych i 5 naborów systemowych. W drugiej połowie – 2 nabory konkursowe i 1 systemowy. W wyniku zmian wprowadzonych do Planów działania na 2013 r. dla Priorytetów VI – IX PO KL w drugiej połowie roku ogłoszono kolejnych 5 naborów konkursowych. Ponadto w województwie mazowieckim były realizowane 43 projekty systemowe.

 

Po uzyskaniu stosownych wytycznych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ PO KL), rozpoczął się  proces konsultacji społecznych poświęconych Planom działania na lata 2014–2015, w ramach wdrażanego w województwie mazowieckim komponentu regionalnego PO KL. Konsultacje społeczne są obowiązkowym elementem przygotowania „Planów działania” i służą wypracowaniu rekomendacji dotyczących kierunków wydatkowania środków oraz diagnozowaniu potrzeb regionu i kierowaniu wsparcia adekwatnie do potrzeb grup docelowych. Plany działania na lata 2014–2015 przewidują realizację 30 projektów systemowych oraz kontynuację 221 projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 42 projektów systemowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

 

W ramach komponentu regionalnego PO KLwojewództwo mazowieckie otrzymało w sumie 943 571 135 Euro, co stanowi 11,97 % wszystkich środków PO KL dla Polski. Od 2007 roku ogłoszonych zostało 138 konkursów, w ramach których:

- złożono 19 659 wniosków o dofinansowanie (poprawne pod względem formalnym) o łącznej wartości dofinansowania 14 137 202 130,54 zł,

- zatwierdzono (po ocenie merytorycznej) 9352 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 5 966 120 095,78 zł

- podpisano z beneficjentami 4841 umów o wartości krajowego wkładu publicznego – wydatki kwalifikowalne 3 632 921 950,72 zł, co stanowi 92,35 % urealnionej alokacji na lata 2007–2013,

 

 

- zatwierdzono 23371 wniosków o płatność o wartości krajowego wkładu publicznego - wydatki kwalifikowalne 2 750 911 637,39 zł,co stanowi 69,93 % wykorzystanej alokacji na lata 2007–2013

- Przekazano beneficjentom 3 013 980 401,16 zł, co stanowi 76,61 % urealnionej alokacji na lata 2007–2013.

 

W ramach Priorytetu VI-Rynek pracy otwarty dla wszystkichponad 93 tys. osób zakończyło udział w projektach. Największą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, ponad 45 tys. i osoby z terenów wiejskich oraz osoby młode w wieku 15–24 lata – ok. 33 tys.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 21,5 tys. osóbi jest to największa liczba osób w kraju. W ramach udzielonych środków utworzonych zostało ponad 21,2 tys. nowych miejsc pracy, w tym ponad 14 tys. miejsc zajęły osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, jak np. osoby długotrwale bezrobotne.

 

 

W ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej– udział w projektachzakończyło około 31 tys. klientów pomocy społecznej, w tym ponad 14,1 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a ponad 12 tys. to osoby z terenów wiejskich. W ramach realizowanych projektów kontraktami socjalnymi objęto około 34 tys. klientów instytucji pomocy społecznej. Ponad 1,7 tys. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją podniosło swoje kwalifikacje.Zrealizowano ponad 600 projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, a w ramach instytucji ekonomii społecznej wsparcie otrzymało ponad 10,6 tys. osób. Dzięki wsparciu z EFS utworzono 38 podmiotów ekonomii społecznej.

 

W Priorytecie VII – Regionalne kadry gospodarki  w szkoleniach uczestniczyło ponad 110 tys. pracujących osób dorosłych, w tym ponad 19 tys. osób w wieku powyżej 50. roku życia. Wsparciem w zakresie szkoleń pracowników objętych zostało ponad 11,2 tys. przedsiębiorstw. Udział w projektach rozpoczęło 127,2 tys. osób, z których ponad 84 % zakończyło. Wsparcie uzyskało 34,2 tys. pracowników o niskich kwalifikacjach, a pracownicy 9,4 tys. przedsiębiorstw zakończyli udział w szkoleniach. Wsparciem w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianami zachodzącymi w gospodarce zostało objętych ponad 400 przedsiębiorstw a działaniami szybkiego reagowania – ponad 600 pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach oraz około 300 osób zwolnionych w przedsiębiorstwach.Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 524 osoby, w ramach których zostało utworzonych ponad 500 nowych miejsc pracy. Udział w stażach i szkoleniach praktycznych ukończyło 281 osób, w tym 206 pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. Natomiast 398 doktorantów otrzymało stypendia naukowe.            

 

W Priorytecie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- wsparciem objęto 585 ośrodków wychowania przedszkolnego i jest to największa liczba w kraju. Ponadto wsparciem objęto najwięcej w kraju – bo ponad 24,2 tys. dzieci w wieku 3–5 lat na obszarach wiejskich, dla których przygotowano różne formy edukacji przedszkolnej. Projekty dotyczące indywidualizacji nauczania zrealizowało dotychczas 559 szkół podstawowych, natomiast projekty rozwojowe ponad 1,7 tys. szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) w tym ponad 1,1 tys. szkół wiejskich. Programy rozwojowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia zawodowego wdrożyło 372 szkoły i placówki kształcenia zawodowego. Spośród realizowanych programów rozwojowych szkół zawodowych ponad 265 wdrażano we współpracy z przedsiębiorstwami, a udział w stażach i praktykach zakończyło około 8,5 tys. uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W zakresie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji ponad 11,1 tys. nauczycieli uczestniczyło w projektach poświęconych doskonaleniu zawodowemu w krótkich formach, w tym ponad 6 tys. pochodziło z obszarów wiejskich, a ponad 800 to nauczyciele kształcenia zawodowego. W projektach poświęconych kształceniu ustawicznemu w zakresie form szkolnych udział wzięło około 5,3 tys. osób.

Liczba wyświetleń: 709

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.