Środowisko

Chronimy środowisko

2013.12.20 08:40 , aktualizacja: 2014.09.15 09:37

Autor: na podst. zebr. materiałów oprac. Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Rok 2013 w obszarze ochrony środowiska, to kontynuacja zadań i przedsięwzięć zapoczątkowanych w latach poprzednich. Pomimo trudnej sytuacji finansowej województwa, udało się zrealizować szereg zadań, które zapobiegają negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko oraz promują proekologiczną postawę mieszkańców regionu.

 

Czyste powietrze

Wyniki analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że prawie 45 proc. mieszkańców Mazowsza przez wiele dni narażonych jest na przekroczenia normy rakotwórczego pyłu zawieszonego. Największe stężenie zanieczyszczeń występuje na terenach zurbanizowanych i co ciekawe, winowajcą wcale nie jest przemysł, ale właściciele domów jednorodzinnych i zmotoryzowani użytkownicy dróg.

 

W związku z powyższym Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił w tym roku 6 programów ochrony powietrza. Opracowanie dokumentacji umożliwiła dotacja z WFOŚiGW w wysokości 305 040 zł. Są to:

 • Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu
 • Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
 • Program ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
 • Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
 • Program ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
 • Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

 

Jak pozbyć się wyczerpanych baterii?

W grudniu ruszyła kampania edukacyjna dotycząca baterii i akumulatorów. W jej ramach na antenie TVP Warszawa oraz stronie internetowej www.tvn24.pl emitowany był spot informacyjny dotyczący właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 54 480 zł.

 

Szkolenia dla ułatwienia

Aby pomóc samorządom w prawidłowym przygotowywaniu sprawozdań z realizowanych przez nich zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowaliśmy cykl praktycznych szkoleń. Z myślą o przedsiębiorcach, osobach prowadzących działalność gospodarczą lub wymagającą pozwoleń środowiskowych urząd marszałkowski przeprowadził 7 szkoleń dotyczących opłat środowiskowych. Uczestniczyło w nich blisko 300 osób. Działania informacyjno-edukacyjne podejmowane przez samorząd województwa sprawiły, że liczba podmiotów realizujących swoje obowiązki w zakresie opłat wzrosła o blisko 3 tys.

 

Konkursy i akcje ekologiczne

Nic tak nie zachęca do działania jak rywalizacja o trofeum, nagrodę, czy wyróżnienie. Dlatego samorząd województwa każdego roku ogłasza liczne konkursy:

 • II edycja konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza”. W szranki mogły stanąć miejskie ogrody i skwery, które w ciągu ostatnich 4 lat zostały utworzone lub zrewitalizowane. Środki na ten cel pochodziły z WFOŚiGW (10 000 zł) oraz budżetu województwa (2500 zł)
 • V edycja konkursu dla przedszkoli „Drugie życie śmieci – czyli zróbmy coś pożytecznego z niczego”. Zachęca on do upcyklingu, czyli tworzenia nowych przedmiotów z odpadów o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Konkurs dofinansował WFOŚiGW (10 000 zł).
 • XI edycja konkursu „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs jest w trakcie realizacji. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie prawidłowych postaw, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody to główne założenia przedsięwzięcia, które dofinansował WFOŚiGW (10 000 zł). Samorząd Mazowsza przeznaczył 12 000 zł.
 • IX edycja konkursu – zbiórka makulatury. Tym razem w akcji wzięło udział 39 703 przedszkolaków i uczniów z 315 placówek oświatowych. Uzbierano 1 081 562,95 kg makulatury. Realizację zadania wsparł WFOŚiGW (10 000 zł).

 

Samorząd województwa wraz z warszawskim ZOO zorganizował ekologiczną imprezę plenerową „Busłowe łapy – święto bocianów”. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne często prowadzi do zanikania naturalnych ekosystemów, co skutkuje zmniejszeniem lub wręcz wymieraniem populacji wielu gatunków roślin i zwierząt. Nasz kraj jest największą ostoją i siedliskiem tego gatunku. Co czwarty bocian pochodzi z Polski, a więc w dużej mierze to od nas zależą jego dalsze losy. Zamierzeniem imprezy było zwrócenie uwagi mieszkańców Mazowsza właśnie na problem ochrony bociana białego. Samorząd województwa wydał na ten cel 5000 zł, pozostałe koszty w wysokości 20 000 zł pokrył WFOŚiGW oraz warszawskie ZOO.

 

Parki dla przyrody i zwiedzających

Parki krajobrazowe wchodzące w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych pomimo ograniczonych możliwości finansowych zrealizowały szereg działań edukacyjno-ekologicznych skierowanych zwłaszcza do najmłodszych, np. konkursy i warsztaty, rajdy rowerowe, pikniki ekologiczne. Z zakresu ochrony przyrody skoncentrowano się m.in. na inwentaryzacji i ochronie nietoperzy, sów, ochronie orzesznic, restytucji strzebli błotnej, raka szlachetnego i odtworzeniu pogłowia różanki.

 

Przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Warszawie udało się zrealizować poniższe projekty:

 

BRUDZEŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

Lp.

NAZWA ZADANIA

DOTACJA
WFOŚIGW

KOSZT
CAŁKOWITY

 1.  

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego z okazji 25-lecia BPK

10 000 zł

10 000 zł

 1.  

Konferencja z okazji 25 lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

17 500 zł

17 500 zł

 1.  

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

13 856 zł

17 320 zł

RAZEM

41 356 zł

44 820 zł

 

CHOJNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

L.P.

NAZWA ZADANIA

DOTACJA
WFOŚIGW

KOSZT
CAŁKOWITY

 1.  

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

10 000 zł

11 000 zł

 1.  

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Park Krajobrazowego i jego otuliny- etap I inwentaryzacja oraz monitoring

11 120 zł

13 900 zł

 1.  

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Park Krajobrazowego i jego otuliny- etap I monitoring i poprawa warunków bytowania

8 560 zł

10 700 zł

 1.  

Konferencja z okazji XX lecia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

17 500 zł

27 000 zł

RAZEM

47 180 zł

62 600 zł

 

Dofinansowanie części zadań z edukacji ekologicznej i ochrony przyrody otrzymaliśmy z gmin: Piaseczno - 10 000 zł oraz Konstancin-Jeziorna -
7000 zł.

 

 

 

KOZIENICKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

L.P.

NAZWA ZADANIA

DOTACJA
WFOŚIGW

KOSZT
CAŁKOWITY

 1.  

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 roku”.

17 500 zł

17 500 zł

 1.  

„Monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2013 r.”

10 913 zł

10 913 zł

 1.  

Organizacja akcji – Dokarmiamy Ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r.

10 000 zł

10 000 zł

 1.  

Organizacja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z puszczą” w Kozienickim Parku krajobrazowym w 2013 r.

10 000 zł

10 000 zł

 1.  

Konferencja 30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego

17 500 zł

17 500 zł

 1.  

Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Etap III

6 800 zł0

8 500 zł

 1.  

Odbudowa pogłowia raka szlachetnego (Astacus astacus) w Kozienickim Parku Krajobrazowym. Etap III

6 000 zł

7 500 zł

RAZEM

78 713 zł

81 913 zł

 

MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

L.P.

NAZWA ZADANIA

DOTACJA
WFOŚIGW

KOSZT
CAŁKOWITY

1.

„Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

10 000 zł

10 000 zł

2.

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”- „Niezwykły świat ptaków Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”

10 000 zł

10 000 zł

3.

Konkurs przyrodniczy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

10 000 zł

9 990,98 zł

4.

Dzień Otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

6 000 zł

5 995,18 zł

5.

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

6 000 zł

10 048,18 zł

6.

Czynna ochrona i inwentaryzacja nietoperzy na terenie Mazowieckiego Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

7 000 zł

9 200 zł

7.

Czynna ochrona orzesznicy (Muscardinus avellanarius)  na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

9 800 zł

12 900 zł

8.

Odtworzenie pogłowia różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

5 500 zł

7 300 zł

9.

Czynna ochrona „Kobylej Góry” siedliska rzadkiej flory na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

5 500 zł

7 300 zł

10.

Restytucja strzebli błotnej (Eupallasella percnurs) w Mazowieckim parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

10 000 zł

12 900 zł

11.

Plener plastyczny „Malowany Październik”

8 600 zł

8 600 zł

12.

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (w toku realizacji)

15 000 zł

19 000 zł

RAZEM

103 400 zł

123 234,34 zł

Dofinansowanie części zadań z edukacji ekologicznej i ochrony przyrody otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Otwocku – 7000,00 zł.

 

NADBUŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

L.P.

NAZWA ZADANIA

DOTACJA
WFOŚIGW

KOSZT
CAŁKOWITY

 1.  

Organizacja XIV edycji konkursu „Nadbużańskie

spotkania z przyrodą”

9 919 zł

9 919 zł

 1.  

Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

8 000 zł

10 000 zł

 1.  

Chirurgia i leczenie drzew pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

11 100 zł

13 917 zł

 1.  

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

8 000 zł

10 000 zł

 1.  

Konferencja Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

17 500 zł

17 500 zł

RAZEM

54 519 zł

61 336 zł

Liczba wyświetleń: 714

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.