Edukacja

Edukacja – kluczowy czynnik sukcesu

2013.12.30 13:25 , aktualizacja: 2014.01.22 15:52

Autor: na podst. mat. Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Obok innowacji i współpracy, wymieniana jest jako jeden z głównych elementów niezbędnych dla efektywnej i długoterminowej zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. Odpowiadająca na aktualne wyzwania, łącząca teorię z praktyką, indywidualizm i umiejętność pracy w grupie – jak w 2013 r. wyglądała edukacja na Mazowszu?

 

„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”(w ramach PO KL 2007–2013)

 

Stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z realizacją indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia – m.in. na zakup literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, wydarzeniach poszerzających wiedzę, na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, opłacenie korzystania z Internetu itp. A to oznacza, że młody człowiek może zagłębić się w dziedzinie nauki, która jest zgodna z jego zainteresowaniami, pasjami (preferowane nauki przyrodniczo-matematyczne i techniczne/zawodowe). Opiekę dydaktyczną nad uczniem sprawuje nauczyciel-opiekun. Zakres jego pracy polega na koordynacji projektu edukacyjnego stypendysty (w tym przygotowanie prezentacji wyników), motywowaniu i aktywnej pomocy w poszukiwaniu źródeł wiedzy, nadzorowaniu i ocenie realizacji działań podejmowanych przez stypendystę oraz monitoringu wykorzystania stypendium.

W roku szkolnym 2013/2014 przyznano 422 stypendia na kwotę 2 360 505 zł, czyli od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. każdy stypendysta otrzyma 4560 zł (380 zł/miesięcznie).

Kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla nauczycieli-opiekunów stypendystów wynosi  422 tys. zł (jednorazowo 1 tys. zł dla każdego opiekuna). Skąd są nasi stypendyści? Reprezentują wszystkie subregiony.

 

 

 

Rozwój nauki rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów (w ramach PO KL 2007–2013[1])

 

Założenia:

  • zwiększenie zaangażowania w 2014 r. nie mniej niż 50 doktorantów do podejmowania działań zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu,
  • ograniczenie barier nie mniej niż 290 doktorantów w dostępie do wiedzy z zakresu metod komercjalizacji wiedzy w roku akademickim 2013/2014,
  • zmniejszenie barier finansowych hamujących prowadzenie i finalizację pracy naukowo-badawczej nie mniej niż 302 doktorantów w roku akademickim 2013/2014 w tym nie mniej niż 10 osób z niepełnosprawnością.

Środki trafią do doktorantów, którzy w ramach pracy doktorskiej prowadzą innowacyjne badania naukowe w obszarach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa mazowieckiego. Wartość projektu to 24 160 000 zł, z czego 1 812 000 zł stanowi wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wysokość wsparcia uzależniona jest od indywidualnej sytuacji stypendysty i wynosić będzie w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. do 60 tys. w skali roku, czyli nie mniej niż 5 tys. zł miesięcznie. Otrzymane środki mogą być wydatkowane na dowolne cele wspierające pracę naukową. Oferowane jest też wsparcie towarzyszące – udział w konferencjach naukowych i szkoleniach dotyczących zasad współpracy pomiędzy sferą naukową i przemysłem w zakresie badań i transferu technologii.

 

Dziecięca akademia przyszłości (w ramach PO KL 2007–2013)

 

To uzupełnienie projektu dla gimnazjalistów „Zagrajmy o sukces”. Założeniem „Akademii” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie im dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Zajęcia pozalekcyjne dla 7,5 tys. uczniów szkół podstawowych są realizowane w następującym wymiarze godzinowym w skali miesiąca:

  • ICT (informacyjno-komunikacyjne) – 4 godz.,
  • przedmioty przyrodniczo-matematyczne – 3 godz.,
  • języki obce – 4 godz.,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – 3 godz.,
  • sportowo-wychowawcze – 6 godz.

Kwota przeznaczona na zajęcia pozalekcyjne w latach 2012–2013 wynosi 9 492 095 zł.W projekcie uczestniczyło 430 szkół z Mazowsza, 500 grup realizowało zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, około 7500 uczniów szkół podstawowych uczęszczało na zajęcia; prawie 2000 nauczycieli prowadziło zajęcia z młodzieżą, 500 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień młodzieży, około 100 000 godzin zajęć pozalekcyjnych zostało przeprowadzonych w trakcie trwania projektu, 1 615 000 zł zostało przeznaczone dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych.

 

Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie

 

Już po raz dwunasty absolwenci szkół ponadgimnzjalnych z terenu województwa mazowieckiego ubiegali się o bezpłatne miejsca na studiach w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Jest to jedna z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce. Nauka na PJWSTK jest dla wielu zdolnych, ale niezamożnych uczniów unikalną szansą na zdobycie dobrego wykształcenia, a w przyszłości – interesującej pracy. Na mocy porozumienia zawartego z PJWSTK Zarząd Województwa Mazowieckiego również w tym roku przyznał dwa bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia na kierunku informatyka. Od 2002 r. bezpłatnie naukę podjęło już 35 uczniów.

 

Kadry podnoszą kompetencje

 

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego stale podnoszą swoje kwalifikacje. Doskonalenie umiejętności nauczycieli przekłada się na wysoki poziom nauczania w regionie. W Dniu Edukacji Narodowej roku 2013 akty nadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrało 25 osób.[1] Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Liczba wyświetleń: 751

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.