Organizacje pozarządowe

Obywatelskie Mazowsze

2014.12.17 09:10 , aktualizacja: 2014.12.19 14:25

Autor: na podst. mat. Biura Dialogu Obywatelskiego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Spotkanie z...
Wręczenie nagród laureatom...
Laureaci konkursu...
Grono laureatek konkursu...
Licznie zgromadzeni...
Fundusz Inicjatyw...
Spotkanie informacyjne nt....
Plakat konkursu Mazowieckie...
Plakat akcji Przekaż 1 % na...
XI posiedzenie Mazowieckiej...
Ostatnie posiedzenie...
Grudniowe spotkanie...

Rolą samorządu jest działanie w interesie mieszkańców. To łączy go z organizacjami pozarządowymi. Wspólny cel – zaspokajanie potrzeb Mazowszan sprawia, że jesteśmy naturalnymi partnerami. I to motywuje do rozwijania dotychczasowej współpracy, a także podejmowania nowych, wspólnych wyzwań.

 

Ograniczone środki finansowe na dotacje dla organizacji nie pozostały bez wpływu na tę  współpracę. Mimo wszystko wspólnie udało się zrealizować wiele przedsięwzięć.

 

Współpraca finansowa – ograniczona, ale jednak!

Rok 2014 był trudny. Złożyły się na to zmniejszone wpływy podatkowe, w połączeniu z nadmiernym obciążeniem budżetu z tytułu „janosikowego”, które w br. wyniosło prawie 650 mln zł. Sytuacja finansowa zmusiła województwo do znacznego ograniczania wydatków, co przełożyło się również na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ze środków własnych finansowane były zadania tylko w obszarze sportu i kultury fizycznej. Fundusze przeznaczone na realizację inicjatyw z zakresu promocji zdrowia i polityki społecznej pochodziły z innych źródeł: PFRON, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, dotacja celowa z budżetu państwa, dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W 2014 r. ogłoszono 10 otwartych konkursów ofert:

 • w obszarze kultury fizycznej i sportu1 („Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików wytypowanej przez okręgowe związki sportowe, w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo”),
 • w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej 9 („Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu”, „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, „Działania  na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu”, „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w tym zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego).

W ramach konkursów rozdysponowano łącznie 8 017 122 zł:

 • w obszarze kultury fizycznej i sportu – 344 750 zł,
 • w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej – 7 672 372 zł.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, biorący udział w pracach komisji konkursowych, mają ogromny wpływ na podejmowane rozstrzygnięcia. Uwiarygodniają działanie  tego gremium w oczach sektora pozarządowego. W mijającym roku 20 osób reprezentujących III sektor społecznie wspomagało pracę 10 komisji.

 

Kto pyta, nie błądzi – zbadaliśmy jakość współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi

W 2014 r. podsumowane zostały wyniki badania ankietowego „Ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”. Formularz z pytaniami rozesłano do losowo wybranych 316 organizacji pozarządowych. Informację zwrotną przesłało 39.

Organizacje pozarządowe oceniają, że współpraca z województwem mazowieckim pozytywnie wpływa na ich rozwój i działania prowadzone na rzecz mieszkańców regionu. Stosunkowo wysoko oceniana jest wola współpracy, zarówno po stronie samorządu,
jak i NGO. Wyniki badania wskazują, że ankietowani lepiej oceniają współpracę pozafinansową Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Rozbudowywany od wielu lat katalog działań, realizowanych wspólnie bez przekazywania dotacji, zostaje coraz bardziej doceniony przez pozarządowych partnerów województwa. Cieszy zwrócenie uwagi trzeciego sektora na skuteczną wymianę informacji z samorządem województwa, udział w konsultacjach społecznych, wspólnych zespołach opiniująco-doradczych, otwartość urzędników i ich kompetencje. Organizacje podkreślają potrzebę zwiększenia zakresu współpracy finansowej w chwili, kiedy sytuacja budżetu województwa na to pozwoli.

 

Rada działalności pożytku publicznego – drugi rok II kadencji  

W br. odbyło się sześć posiedzeń Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wiele uwagi poświęcono sprawom związanym z pracami nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Uchwalono ordynację wyborczą dotyczącą wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014–2020 (obowiązek ten wynika z ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).

Znaczącym obszarem działania MRDPP II kadencji było opiniowanie 48 aktów prawa miejscowego i innych dokumentów o znaczeniu strategicznym, ważnych z punktu widzenia współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Większość z nich dotyczyła obszaru ochrony środowiska, tworzenia i likwidacji aglomeracji ściekowych, modyfikacji granic obszarów chronionego krajobrazu, ochrony powietrza przed zapyleniem czy też ochrony środowiska przed hałasem.

Mazowiecka rada nawiązała współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego działającymi na Mazowszu: legionowską, płocką, sochaczewską, warszawską, żuromińską.

Rada objęła patronatem konkurs mikrodotacji dla organizacji pozarządowych i nieformalnych inicjatyw obywatelskich „FIO Mazowsze Lokalnie”, zainicjowany przez trzy organizacje pozarządowe: Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Europa i My oraz Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Na bazie doświadczeń dwóch pełnych kadencji MRDPP zaproponowała zarządowi województwa nowelizację uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania, uchwaliła również swój regulamin.

 

Dobre rady zawsze w cenie

UMWM w Warszawie jest partnerem w projekcie „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2", realizowanym w ramach PO KL Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. W przedsięwzięciu biorą także udział: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych OWOP, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Projekt jest elementem ogólnopolskiej akcji „Splot rad dla Rad”, prowadzonej przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Jego głównym założeniem jest zwiększenie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu wspólnotą lokalną poprzez promocję rad działalności pożytku publicznego i innych mechanizmów partycypacji.

 

W ramach projektu:

 • powołano Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego obejmującego swym zasięgiem obszar czterech województw,
 • stworzono stronę internetową skierowaną do członków forum – miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, baza dobrych praktyk, wzory dokumentów,
 • trwają prace nad modelowymi standardami działania gminnych, powiatowych
  i wojewódzkich rad działalności, z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego.

W działaniach czynnie biorą udział członkowie MRDPP oraz pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego w urzędzie marszałkowskim.

 

Radzą i konsultują

Praca zespołów, grup roboczych, komisji czy rad ma ogromne znaczenie dla pogłębiania dialogu obywatelskiego i wymiany poglądów w wielu sprawach ważnych dla samorządu i organizacji pozarządowych. Bezpośrednie kontakty przedstawicieli administracji samorządowej i sektora pozarządowego stwarzają szanse na skuteczniejszą komunikację i unikanie potencjalnych konfliktów podczas projektowania rozwiązań i polityk dotyczących obu stron. W 2014 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych zasiadali m.in. w:

 1. Mazowieckiej Radzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 2. Radzie do spraw Przedsiębiorczości,
 3. Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013,
 4. Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 5. Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego,
 6. Wojewódzkiej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych,
 7. Mazowieckiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 8. Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia Województwa Mazowieckiego,
 9. Mazowieckiej Radzie Zdrowia Psychicznego,
 10. Wojewódzkiej Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 11. Mazowieckim Forum Terytorialnym,
 12. Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKU-A),
 13. Mazowieckiej Radzie Przyrody,
 14. Mazowieckiej Radzie Innowacyjności,
 15. Podzespołach Redakcyjnych ds. opracowania projektu RPO WM 2014-2020,
 16. Regionalnej Platformie Współpracy Województwa Mazowieckiego,
 17. Zespole ds. opracowania „Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”,
 18. Mazowieckiej Radzie ds. Ekonomii Społecznej.

1 proc. – niewiele, a jednak dużo – dla organizacji pożytku publicznego

W ramach kampanii sprawdziliśmy, jaki odsetek Mazowszan przekazał swój proc. dla organizacji pożytku publicznego. Z danych Izby Skarbowej w Warszawie wynika, że łączna kwota jednoprocentowego podatku należnego, przekazana organizacjom pożytku publicznego przez urzędy skarbowe województwa mazowieckiego w roku 2013 (rozliczenie PIT za 2012 r.) wyniosła – 109 667 037,75 zł. Suma uwzględnia wszystkie organizacje pożytku publicznego, nie tylko te zlokalizowane na Mazowszu. Podatnicy mogą wspierać 1 proc. swojego podatku dowolne organizacje mające status OPP — niezależnie od ich lokalizacji. 

Na liście organizacji z Mazowsza uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku w br. znalazło się 1227 podmiotów. Wzorem lat ubiegłych wojewoda mazowiecki i marszałek województwa zachęcali mieszkańców Mazowsza do przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pozarządowych działających w regionie. Na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej przygotowana została specjalna strona internetowa www.1procent.mazovia.pl .

 

Wolontariat jak diament – konkurs na najlepszego wolontariusza już po raz czwarty

„Wolontariat można porównać do diamentu, o szczególnej wartości, który w świetle słońca lśni różnymi, szlachetnymi barwami” – to słowa jednej z uczestniczek konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Laureaci i wyróżnieni w 2014 r. są żywym dowodem prawdziwości tego stwierdzenia.

O nagrodzonych pisaliśmy na stronie internetowej samorządu województwa http://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,35,rozstrzygniecie-konkursu-mazowieckie-barwy-wolontariatu.html . Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

 

Przybliżamy FIO mazowieckim NGO

FIO, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to program, którego ideą jest rozwój  społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. 27 listopada 2013 r. przyjęto program FIO na lata 2014–2020. Wysokość środków na jego finansowanie w każdym roku wynosi 60 000 000 zł, w tym 57 600 000 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000 zł – na obsługę techniczną. W ramach tej inicjatywy ogłaszane będą konkursy obejmujące jeden z czterech priorytetów: „Małe inicjatywy”, „Aktywne społeczeństwo”, „Aktywni obywatele”, „Silne organizacje pozarządowe”.

We współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w br. urząd marszałkowski  zorganizował dwa spotkania informacyjne dotyczące konkursów FIO w latach 2014 i 2015. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Mazowsza dowiedzieli się m.in. o procedurze składania ofert i logice projektowej, która pozwala na przygotowanie dobrych wniosków. Materiały ze spotkań publikowane były na stronie www.dialog.mazovia.pl .

 

Strona internetowa – www.dialog.mazovia.pl – ważne informacje w jednym miejscu

Od 7 lat strona www.dialog.mazovia.pl jest stałym kanałem komunikacji między przedstawicielami samorządu województwa a organizacjami pozarządowymi. Także najpopularniejszym źródłem informacji o inicjowanej obustronnej współpracy. Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego jest wysoko oceniane przez przedstawicieli sektora pozarządowego jako oznaka właściwej polityki informacyjnej samorządu województwa skierowanej do organizacji pozarządowych.

 

Liczba wyświetleń: 1377

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.