Edukacja

Edukacja bez barier

2015.12.22 13:35 , aktualizacja: 2016.03.14 14:40

Autor: na podst. materiałów Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • Powiększ zdjęcie. Praca kursantów podczas praktyk zawodowych w szkole wizażu fot. arch. UMWM
 • Powiększ zdjęcie. Plakat Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka fot. arch. UMWM
 • Powiększ zdjęcie. Marszałek przekazuje symboliczny bon dla zwycięzców konkursy „Start w przyszłość” fot. arch. UMWM
 • Powiększ zdjęcie. Zwycięzcy konkursu „Start w przyszłość” prezentują symboliczny bon o wartości 6 tys. zł, środki mają być przeznaczone na wyjazd wakacyjny fot. arch. UMWM
 • Powiększ zdjęcie. Plakat Regionalnego programu stypendialnego za osiągnięcia w przedmiotach zawodowych fot. arch. UMWM

Od lat podejmujemy działania wzmacniające szeroko rozumiany potencjał regionu. Obszarem o szczególnym znaczeniu strategicznym jest dla nas edukacja, a wspieranie rozwoju uczniów i doskonalenie kadry traktujemy jako jeden z podstawowych elementów budowania inteligentnego, wykształconego i świadomego społeczeństwa na Mazowszu.

 

Najlepsza inwestycja w człowieka

Rok zaczęliśmy od sukcesu. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” [1] otrzymał specjalne wyróżnienie w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2014” organizowanym przez ministra infrastruktury i rozwoju. Do konkursu zakwalifikowało się 86 projektów, z których tylko 6 zdobyło ten zaszczytny tytuł. Zgłoszone przedsięwzięcia oceniono pod kątem doboru grupy docelowej, kompleksowości wsparcia, efektów realizacji, trwałości działania i korzyści dla samych zainteresowanych. Jak przekonywali koordynujący projekt pracownicy UMWM, o sukcesie przesądziły ogromne zaangażowanie uczestników i możliwość spełniania ambicji naukowych młodych pasjonatów.

 

Dla uzdolnionej młodzieży

Główną ideą programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych było wsparcie młodzieży będącej w nieco trudniejszej sytuacji materialnej. Projekt pozwalał niwelować bariery w dostępie do edukacji. Nacisk kładliśmy na rozwijanie zdolności matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych/zawodowych. Wartością dodaną okazało się skuteczne motywowanie do pracy czy podnoszenie samooceny stypendystów poprzez zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności. W latach 2008–2015 wsparcie przyznaliśmy 3293 uczniom. Rozdysponowaliśmy w sumie 17 545 931 zł. Stypendyści też mieli pewne zobowiązania formalne – realizowali „Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia” (IPREU), a w jego ramach projekt edukacyjny. Wprowadzenie projektów edukacyjnych do IPREU było rozwiązaniem nowatorskim, pobudzającym kreatywność ucznia. Młodzi Mazowszanie uczyli się planować, wyznaczali cele, oceniali rezultaty. Działania te często wykraczały poza ramy jednego przedmiotu. Taka metoda pracy pod kierunkiem nauczycieli–opiekunów służyła zgłębianiu wiedzy w różnych dziedzinach i pozwoliła odkryć wiele nowych talentów.

Projekt: Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Okres realizacji: 1 maja 2008 r. – 31 sierpnia 2015 r.

Beneficjent systemowy: Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Przyszłość należy do nich

Na rozwijaniu umiejętności językowych i matematycznych oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym skupiliśmy się w ramach projektu „Moja przyszłość" [2]  Przedsięwzięcie skierowaliśmy do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Mazowsza. Mieli okazję poznać, na czym w praktyce polega praca w różnych zawodach, a przy okazji sprawdzali swoje predyspozycje pod kątem przyszłego zajęcia. Dowiedzieli się, jak przygotować dokumenty aplikacyjne czy wyszukiwać informacje dotyczące naborów. Dodatkowo, szkołom biorącym udział w projekcie przekazaliśmy środki na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. W przedsięwzięciu wzięło udział 10 083 uczniów, a wartość dofinansowania wyniosłą 16 544 388 zł. W ramach projektu zorganizowaliśmy też konkurs „Start w przyszłość” na najciekawiej zrealizowane zajęcia – piętnaście zwycięskich grup otrzymało dodatkowe dofinansowanie na wyjazd wakacyjny dla uczniów.

 

Mazowiecki program stypendialny

To nowe przedsięwzięcie. Honorujemy młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, która świetnie sobie radzi z przedmiotami przyrodniczymi, informatyką, językami obcymi nowożytnymi i matematyką. Tutaj też wymagany jest IPREU, a stypendium może być przeznaczone wyłącznie na wydatki edukacyjne. Pierwsza edycja projektu trwa, a nam przyświecają konkretne założenia:

 • nie mniej niż 65 proc. stypendystów stanowić mają uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich, nie więcej niż 35 proc. – na obszarach miejskich,
 • kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów ustalane jest w oparciu o średnią ocen ogółem, średnią z dwóch dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-informatyczno-przyrodniczych i języka obcego nowożytnego oraz wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej/wynik egzaminu gimnazjalnego,
 • w trakcie realizacji projektu stypendyści zobowiązani są do realizacji IPREU i przygotowania projektu edukacyjnego wspomagającego rozwój edukacyjny stypendysty i przyczyniający się do osiągnięcia wysokiej jakości rezultatów.

Projekt: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka [3]

Okres realizacji: rok szkolny 2015/2016

Kwota dofinansowania: 3 441 917,00 zł

Liczba planowanych stypendiów: 640

 

Zdolna młodzież również w zawodówkach

Po raz pierwszy uruchomiliśmy program, dzięki któremu chcemy wyrównywać szanse edukacyjne szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych. O przyznaniu stypendium decyduje kilka czynników, a wśród nich: średnia ocen z przedmiotów zawodowych, opinia na temat wyników w nauce, udział w konkursach, turniejach i olimpiadach związanych z kierunkiem kształcenia, średnia ocen z dwóch przedmiotów ogólnych (pierwszy – matematyka lub język nowożytny, drugi – biologia, geografia, fizyka lub chemia). Uczeń wraz z opiekunem przygotowują również Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego. Taki plan Precyzuje on cel, zainteresowania i dążenia związane z poszerzaniem wiedzy. Określiliśmy także sposób wydatkowania przydzielonych środków. Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne, m.in.:

 • zakup fachowej literatury zgodnie z tematem planu rozwoju zawodowego,
 • prenumeratę czasopism,
 • opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych (kursach i szkoleniach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych, doskonalących),
 • uczestnictwo w kursach językowych, szkoleniach umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji, uczestnictwo w seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych,
 • wyposażenie stanowiska pracy oraz zakup pomocy związanych z nauką zawodu; bardzo ważne jest także nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, w których uczniowie będą mogli poznawać praktyczną stronę przyszłego zawodu.

Projekt: Regionalny program stypendialny za osiągnięcia w przedmiotach zawodowych [4]

Okres realizacji: rok szkolny 2015/2016

Kwota dofinansowania: 2 581 101,32 zł

Liczba planowanych stypendiów: 480

 

Wzmacniamy kształcenie zawodowe

Powołaliśmy dwa nowe centra kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) – w Ostrołęce i Siedlcach. W tego typu placówkach szczególny nacisk kładziemy na współpracę z ewentualnymi pracodawcami – liczne praktyki odbywają się w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Chcemy również rozwinąć doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych. Dodatkowo w nowych miejscach zamierzamy zaproponować ofertę kursów kwalifikacji zawodowych i doskonalących, która będzie na bieżąco konfrontowana z potrzebami lokalnego rynku. Jakość usług zagwarantują – profesjonalna kadra, nowocześnie wyposażone pracownie i specjalistyczne zaplecze. To działanie wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. oraz zmiany w systemie kształcenia zawodowego, promowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Szansa dla przyszłych informatyków

Kolejny raz absolwentom mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych zaproponowaliśmy bezpłatne miejsca w prestiżowej uczelni na kierunkach o profilu informatycznym. W ramach wieloletniej współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie z możliwości bezpłatnej nauki skorzystało już 40 osób. W 2015 r. warunki ubiegania się o indeks były bardziej atrakcyjne niż dotychczas. Zmieniliśmy kryteria naboru – wysokość dochodu na członka rodziny, wymaganą ogólną średnią ocen z 4,3 do 4,0, a średnią z przedmiotów matematyka/informatyka – z 4,5 na 4,3. Tym sposobem 1 października szeregi studenckiej braci zasiliło trzech zdolnych studentów, którzy mogą rozwijać zainteresowania bez obaw o odpowiednie zaplecze finansowe.

 

Kompetentna kadra pedagogiczna

Wspieramy kadrę naukową w aktualizowaniu i poszerzaniu wiedzy za pośrednictwem placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych. Placówki, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, to profesjonalne instytucje cenione również przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Czemu zawdzięczmy powszechne uznanie? Przede wszystkim – dużemu doświadczeniu w sporządzaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych oraz dostępowi do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadzimy też działalność wydawniczą i promocyjną.

Biblioteki pedagogiczne na Mazowszu są należycie wyposażone, skomputeryzowane, mają bogate księgozbiory i wykwalifikowaną kadrę pracowników. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, w roku szkolnym 2014/2015, wsparcia bibliotekom udzieliły powiaty: węgrowski, płoński, sokołowski i Miasto Sokołów Podlaski, a od Samorządu Województwa kolejną transzę dotacji otrzymały powiaty: białobrzeski, sierpecki, otwocki, przysuski i wołomiński. Dotacje te przeznaczane są na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych, tak by czytelnicy – nauczyciele i wychowawcy – mieli stały dostęp do fachowych zbiorów. 

Podnoszeniu kwalifikacji służy również realizacja procedury awansu zawodowego – akty nadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrało 16 osób.

 

 [1] Realizowany w ramach PO KL 2007–2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowanego ze środków EFS i krajowych środków publicznych.

[2] Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe »Moja przyszłość«” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2014–2015, dofinansowany że środków EFS w ramach PO KL 2007–2013.

 [3] Współfinansowany ze środków EFS i krajowych środków publicznych w ramach RPO WM 2014–2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

[4] Współfinansowany ze środków EFS i krajowych środków publicznych w ramach RPO WM 2014–2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

 

Liczba wyświetleń: 938

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.