Rozwój regionalny

Dla regionu…

2014.12.17 15:20 , aktualizacja: 2014.12.19 15:33

Autor: na podst. mat. Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • JESSICA: modernizacja...
 • JESSICA: modernizacja...
 • JESSICA: rewitalizacja Hali...
 • JESSICA: rewitalizacja Hali...
 • JESSICA: rewitalizacja Hali...
 • JESSICA: rewitalizacja Hali...
 • JESSICA: rewitalizacja Hali...
 • JESSICA: rewitalizacja Hali...
 • Wspólny biznen: prowadzenie...
 • Szkolenie...
 • Przemysł konny -...
 • JESSICA: budowa nowoczesnej...
 • Rolnik w stystemie...
 • Sierpeccy badacze -...
 • Sierpeccy badacze -...
 • Sierpeccy badacze -...
 • Trampolina - kształtowanie...
 • Uczestnicy warsztatów...
 • JESSICA: rewitalizacja i...
 • JESSICA: rewitalizacja i...
 • Akademia Przedsiębiorczości...
 • JESSICA: projekt zadaszenia...
 • Młodzi filmowcy (PO KL)

Mądre i spójne kształtowanie polityki rozwojowej wzmacnia konkurencyjność regionu zarówno w skali kraju, jak i w perspektywie międzynarodowej. Rok 2014 minął głównie pod znakiem spektakularnego sukcesu lotniska w Modlinie i postępu prac w projekcie „Internet dla Mazowsza”. Warto też jednak pamiętać o mniejszych inwestycjach, które wspólnie budują potencjał województwa.

 

RPO WM 2007–2013

 

 

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

W ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości ogłoszony został konkurs kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Można było ubiegać się maksymalnie o 800 tys. zł wsparcia. Na co przeznaczono pozyskane środki? Na inwestycje dotyczące zakupów oraz uruchomienia środków trwałych, np.: maszyny, urządzenia i środki transportu takie jak wozy asenizacyjne, piaskarki, betoniarki, naczepy, przyczepy, pojazdy pogotowia technicznego, żurawie, pojazdy do czyszczenia ulic, karetki pogotowia ratunkowego. Wartości niematerialne i prawne również wchodzą w zakres unijnego dofinansowania.

Trwa ocena złożonych projektów. Dotychczas dzięki funduszom unijnym mazowieckie firmy wdrożyły ponad 1 mln nowoczesnych technologii, a wartość inwestycji, które uzyskały dofinansowanie to 1,255 mld zł.

 

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Od stycznia do końca października br. podpisanych zostało 9 umów z całego obszaru Priorytetu IV o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 32 mln zł. Możliwe będzie inwestowane m.in. w wybudowanie 14,5 km sieci kanalizacyjnej dla 680 osób. Środki zainwestowane w odnawialne źródła energii m.in. kolektory słoneczne o łącznej mocy energii cieplnej prawie 3 MW pozwolą zaoszczędzić 1486 GJ energii pierwotnej w skali roku. Wybudowano dwie instalacje unieszkodliwiania odpadów obejmujące swym zasięgiem ponad 250 tys. mieszkańców oraz poddano rekultywacji dwa mazowieckie składowiska odpadów.

 

Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Ogłoszone zostały dwa konkursy: z obszaru Działania 6.1 Kultura oraz z Działania 6.2 Turystyka. Alokacja przeznaczona na konkursy wynosiła po 2 500 000 euro. Maksymalna wartość dofinansowania projektów to 750 tys. zł, a minimalna 200 tys. zł.

W ramach Działania 6.1 dofinansowanie zdobyć mogły projekty obejmujące m.in. konserwację zabytków, przygotowanie ekspozycji stałych w muzeach, wyposażenie bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej, tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej oraz oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo. Alokacja przeznaczona na konkurs pozwoliła na dofinansowanie 16 wniosków na łączną kwotę 9 785 849,21 zł.

Działanie 6.2 to szansa na zdobycie środków na utworzenie bądź powiększenie kompleksowej oferty turystycznej, tj. usługi wpływające na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności danej usługi lub obszaru. Możliwe było dofinansowanie 14 wniosków na łączną kwotę 10 165 633,43 zł.

Do najważniejszych osiągnięć w zakresie projektów dużych w roku 2014 r., zaliczyć można zatwierdzenie wkładu finansowego przez Komisję Europejską dla projektów:

 1. Internet dla Mazowsza (beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego),
 2. Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) (beneficjent: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.).

 

JESSICA i JEREMIE

Dzięki tym narzędziom na Mazowszu środki finansowe z perspektywy 2007–2013 będą dłużej dostępne i mogą być wielokrotnie wykorzystywane, a to oznacza bardziej skuteczne wsparcie.

W bieżącym roku w ramach Inicjatywy JESSICA (Działania 1.6, 4.3 oraz 5.2 RPO WM) podpisano 17 umów inwestycyjnych z beneficjentami końcowymi na kwotę 138 730 192,95 zł. To środki m.in. na: „Rewitalizację i termomodernizację budynku dworca PKP w Płocku wraz z terenem przydworcowym”, „Program poprawy infrastruktury technicznej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. dla Miasta Siedlce”, „Rewitalizację i termomodernizację placu targowego zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego” czy „Modernizację systemu ciepłowniczego w mieście Sokołów Podlaski” .

Mazowsze jest też jedynym regionem – nie tylko w skali kraju, ale także w UE – który zdecydował się w okresie programowania 2007–2013 na skierowanie instrumentów zwrotnych na wsparcie klastrów. W bieżącym roku podpisana została umowa z Wojskową Akademią Techniczną. Jej przedmiotem jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla członków Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej w wyniku modernizacji i remontu budynku WAT.

W ramach Inicjatywy JEREMIE udzielono pożyczek mazowieckim przedsiębiorcom, na zasadach o wiele korzystniejszych od rynkowych. Łączna ich wartość to ponad 16 mln zł, z czego przeważająca większość przypadła mikroprzedsiębiorcom. Ponadto, w 2014 r. uruchomiono dodatkowo na Mazowszu dwa produkty – pożyczkę globalną oraz poręczenie portfelowe.

 

PO KL 2007–2013

Kwoty wnioskowane i przyznane dofinansowanie

 

 • Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Rynek pracy korzysta z unijnego wsparcia

 • Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
 • udział w projektach zakończyło około 38 tys. korzystających ze wsparcia instytucji pomocy społecznej,
 • około 40 tys. osób objętych zostało kontraktami socjalnymi,
 • kwalifikacje podniosło ponad 2 tys. pracowników instytucji pomocy społecznej,
 • zrealizowano ponad 1 tys. projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji,
 • wsparcie otrzymało ponad 12,6 tys. osób w ramach instytucji ekonomii społecznej,
 • utworzono 96 podmiotów ekonomii społecznej.

 

 • Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
 • 137 tys. pracujących osób dorosłych wzięło udział w szkoleniach, w tym ponad 22 tys. osób w wieku powyżej 50. roku życia,
 • 17,3 tys. przedsiębiorstw objętych zostało wsparciem w zakresie szkoleń pracowników,
 • 34 tys. pracowników podniosło kwalifikacje,
 • 432 przedsiębiorstwa wzięły udział w szkoleniach dotyczących skutecznego przewidywania i zarządzania zmianami zachodzącymi w gospodarce,
 • 827 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 530 osób (w tym 390 pracowników naukowych) ukończyło staże i szkolenia praktyczne,
 • 784 doktorantów otrzymało stypendia naukowe.

 

 • Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W br., w ramach komponentu regionalnego PO KL, ogłoszono jeden nabór konkursowy i jeden nabór systemowy. W konkursie zamkniętym (Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie) złożonych zostało 210 wniosków, a do dofinansowania przyjęto 8.

W ramach naboru systemowego (Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej) złożono 15 wniosków. Alokacja wynosiła 8 336 035 zł, więc wszystkie wnioski uzyskały pozytywny wynik oceny i zostały skierowane do dofinansowania.

Realizowanych jest też 30 projektów systemowych własnych oraz kontynuowana realizacja 221 projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, a także 42 projektów systemowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

 

Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych (MSODI)

 • przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej VI edycji konkursu „Innowator Mazowsza” – w kategorii „Innowacyjny młody naukowiec” wpłynęło 39 wniosków, a w kategorii „Młoda innowacyjna firma” – 20,
 • organizacja „Mazowieckich Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności” – warsztaty, debaty, wystawy, spotkania z artystami, których założeniem było wsparcie rozwoju twórczego biznesu w regionie, promocja twórczości młodych ludzi oraz utworzenie platformy wymiany myśli i nowych idei, które mogą się przekształcić w ciekawe projekty,
 • kampania informacyjno-promocyjna, prezentująca MSODI jako sieć popularyzującą inwestowanie w nowoczesne technologie, inicjująca współpracę pomiędzy instytucjami, firmami, uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
 • dwie edycje „Targów nauki i kooperacji”, służące stworzeniu platformy współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów oraz inicjowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami, przedstawicielami nauki, jednostkami otoczenia biznesu i innymi ośrodkami,
 • organizacja „Forum Instytucji Otoczenia Biznesu” dzieki któremu możliwe było nawiązanie kontaktów pomiędzy środowiskiem naukowym oraz biznesowym,
 • przygotowanie spotkań międzybranżowych – branże: rolno-spożywcza, medyczna, kreatywna, chemiczna,
 • przeprowadzono „Konkurs grantowy dla partnerstw przedsiębiorców z instytucjami naukowymi”, w ramach którego 20 wniosków otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 20 tys. zł.

 

Liczba wyświetleń: 535

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.