Edukacja

Edukacja szansą nie tylko na rozwój indywidualny

2014.12.18 14:00 , aktualizacja: 2014.12.18 14:50

Autor: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Rok 2014 w dziedzinie edukacji upłynął pod znakiem kontynuacji zadań służących podnoszeniu wiedzy i szeroko rozumianemu rozwojowi młodego pokolenia Mazowszan. Samorząd województwa realizował projekty unijne, dzięki którym uczniowie i doktoranci otrzymali stypendia naukowe. Sfinansował także naukę w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych dwóm absolwentom szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. 

 

Stypendia naukowe

12 czerwca podsumowano projekt „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na rok szkolny 2013/2014. Wybitnie uzdolnieni stypendyści zaprezentowali wówczas najciekawsze projekty – efekty swojej ambitnej i sumiennej pracy w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

 

1 września ruszyła kolejna edycja stypendiów w ramach tego projektu. Przyznano 498 stypendiów na kwotę 2,5 mln zł. Łączna kwota przyznanego stypendium w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wynosi 4 tys. zł (400zł/miesiąc). Wśród uczniów rozdysponowana zostanie kwota 1,9 mln zł, natomiast nauczyciele-opiekunowie otrzymają w sumie 498 tys. zł.

 

Przyznane stypendia to szansa na rozwój edukacyjny uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych. Można je było przeznaczyć na zakup literatury fachowej, a także opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, wydarzeniach poszerzających wiedzę, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych czy opłacenie korzystania z Internetu.

 

 

 

Projekt „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. 

 

Stypendia doktoranckie

W roku akademickim 2013/2014 w zakresie stypendiów dla doktorantów realizowany był projekt „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów” (Poddziałanie 8.2.2 PO KL). Przedsięwzięcie służyło optymalizacji warunków do prowadzenia prac badawczych, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki naszego województwa w perspektywie zrównoważonego rozwoju.

 

Wartość projektu wynosiła łącznie 24,1 mln zł, z czego 1,18 mln zł zaplanowano do wydatkowania w 2013 r. Środki na stypendia naukowe trafiły do 392 doktorantów w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. (12 mies.). Wartość imiennego stypendium możliwego do przyznania uczestnikom odpowiadała kwocie dostępnej na realizację projektu i wyniosła 5 tys. zł średniomiesięcznie/os. W przypadku otrzymywania przez uczestnika projektu równolegle jednego innego stypendium o podobnym charakterze, finansowanego z innych źródeł niż EFS, stypendysta otrzymał kwotę w wysokości odpowiadającej dopełnieniu do ww. kwoty bazowej. Dodatkowo 102 doktorantów wyraziło chęć skorzystania ze wsparcia opiekunów w trakcie pracy naukowej. Niektórzy opiekunowie wspomagali pracę naukową 2 lub 3 doktorantów, zatem ich liczba wyniosła 87.

 

 

Nazwa zadania

Środki wydatkowane na realizację zadania

Wypłata stypendiów dla BO projektu:

- wypłata stypendiów dla 380 uczestników projektu

- wypłata stypendiów dla 12 uczestników projektu (II połowa września br.)

17 763 760 zł

525 777,63 zł

- wypłata wynagrodzenia dla opiekunów doktorantów

2 039 184 zł

Razem:

20 328 721,63 zł
 

Udzielenie wsparcia towarzyszącego BO projektu:

- organizacja konferencji naukowej inaugurującej projekt

- organizacja konferencji naukowej kończącej projekt

- szkolenie warsztatowe

130 000 zł

175 460 zł

435 572 zł

- organizacja trzech szkoleń on-line dla uczestników projektu

345 000 zł

Razem:

1 086 032 zł

 

     

 

Pomiędzy uczestnikami obu projektów – uczniami i doktorantami – nawiązała się współpraca poprzez powstanie platformy (powiązanie portali informatycznych dla obu projektów). Dzięki temu zabiegowi młodzież jeszcze bardziej zainteresowała się pracami naukowo-badawczymi, jak również nawiązała kontakty ze światem nauki. Odbyły się m.in. wyjazdy edukacyjne na uczelnie, gdzie była możliwość obejrzenia nowoczesnych laboratoriów oraz wymiana doświadczeń i informacji z danego obszaru wiedzy.

 

Zajęcia dodatkowe

Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kolejne edukacyjne zadanie realizowane w mijającym roku. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego i polegał na organizacji zajęć dodatkowych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Zajęcia dla 9000 uczniów przeprowadzone są w dwóch okresach rozliczeniowych tj. od września do grudnia 2014 r. oraz od stycznia do czerwca 2015 r., w podziale na:

  1. zajęcia z języka obcego,
  2. zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  3. zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

 

W projekcie uczestniczy 180 partnerów, 600 grup realizuje zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, prawie 2 tys. nauczycieli prowadzi zajęcia z młodzieżą, w sumie odbędzie się około 200 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych. Budżet projektu wynosi 16 544 388 zł, z czego 7 813 200 zł przypada na rok 2014, a 8 731 188 na 2015 r.

 

Podnoszenie kwalifikacji

W szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, zwracamy szczególną uwagę na bardzo dobre przygotowanie zawodowe kadry nauczycielskiej. W Dniu Edukacji Narodowej – 14 października – akty nadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrało 23 osoby.

 

Bezpłatne miejsca na uczelni

Oferta przygotowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego była w tym roku jeszcze bardziej atrakcyjna – studenci, którzy począwszy od roku akademickiego 2013/2014 otrzymali bezpłatne miejsce na studiach I stopnia mają możliwość kontynuacji bezpłatnej nauki na studiach II stopnia, pod warunkiem, że pierwszy etap studiów ukończą z wynikiem co najmniej dobrym. Decyzją zarządu województwa w październiku w poczet żaków tej uczelni przyjęci zostali dwaj kolejni uczniowie. W trakcie12 letniej już współpracy 37 zdolnych, ale niezamożnych uczniów otrzymało unikalną szansę na zdobycie dobrego wykształcenia, a w przyszłości – interesującej pracy.

Liczba wyświetleń: 537

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.