Organizacje pozarządowe

Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

2013.12.19 10:50 , aktualizacja: 2014.09.15 09:31

Autor: Na podst.mat.Biura Dialogu Obywatelskiego oprac.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

I posiedzenie MRDP II...
Jedno ze spotkań...

„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku” wskazuje, że wzrost kapitału społecznego mieszkańców Mazowsza ma kluczowe znaczenie dla trwałego rozwoju województwa. Aby działania władz były efektywne, konieczne są zaangażowanie ze strony obywateli w ramach organizacji pozarządowych.

 

U podstaw każdej dobrej współpracy leży umiejętna wymiana informacji. Na płaszczyźnie administracja – organizacje pozarządowe odgrywa ona fundamentalną rolę. Obowiązkiem Samorządu Województwa Mazowieckiego jest przekazywanie informacji organizacjom pozarządowym, ale również czerpanie z doświadczenia trzeciego sektora i słuchanie głosu jego przedstawicieli.

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjnez przedstawicielami mazowieckich NGO

 

W tym roku odbył się cykl siedmiu spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów gmin i powiatów oraz przedsiębiorców, podczas których omawiano projekty i dokumenty, istotne dla rozwoju regionu.

 

www.dialog.mazovia.pl

 

Dedykowana strona  internetowa stała się stałym kanałem komunikacji między przedstawicielami samorządu województwa a organizacjami pozarządowymi i najpopularniejszym źródłem informacji o  współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Można tu znaleźć aktualne informacje o konkursach ofert i ciekawych inicjatywach, najważniejsze dokumenty, dane kontaktowe do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w urzędzie marszałkowskim i samorządowych jednostkach organizacyjnych. Portal www.dialog.mazovia.pl wysoko oceniany jest przez przedstawicieli sektora pozarządowego jako przejaw właściwej polityki informacyjnej samorządu województwa skierowanej do organizacji pozarządowych.

 

Rozpoczęła się druga kadencja Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

25 lutego 2013 r. zainaugurowała działalność MRDPP. Jej priorytetem jest opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz dokumentów o charakterze strategicznym, a w szczególności implementujących wykorzystanie funduszy europejskich.

 

Najważniejsze sprawy, jakie poruszano w trakcie spotkań:

 • włączenie partnerów społecznych w proces opracowywania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020,
 • zaopiniowanie projektu rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 r.,
 • finansowanie zadań publicznych zleconych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – w tym procentowy udział w budżecie województwa dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych,
 • formalna i merytoryczna ocena ofert organizacji pozarządowych składanych w otwartych konkursach ofert,
 • opiniowanie projektu Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2013–2020 oraz kilkunastu projektów aktów prawa miejscowego, głównie z obszaru ochrony środowiska.

Wspólne zespoły o charakterze doradczym i konsultacyjnym

 

Tworzenie przez samorząd województwa i organizacje pozarządowe wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym wynika z postanowień wielu aktów prawa, ale również z woli prowadzenia zinstytucjonalizowanego dialogu z przedstawicielami sektora pozarządowego. Praca zespołów, grup roboczych, komisji czy rad ma ogromne znaczenie dla pogłębiania dialogu obywatelskiego i wymiany poglądów w wielu sprawach ważnych dla obu stron.

Bezpośrednie kontakty przedstawicieli administracji samorządowej i sektora pozarządowego dają nadzieję na skuteczniejszą komunikację i unikanie potencjalnych konfliktów podczas projektowania rozwiązań i polityk dotyczących obu stron. W 2013 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych zasiadali m.in. w:

 • Mazowieckiej Radzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • Radzie ds. Przedsiębiorczości;
 • Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (KM RPO WM);
 • Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 • Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego;
 • Wojewódzkiej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych;
 • Mazowieckiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia Województwa Mazowieckiego;
 • Mazowieckiej Radzie Zdrowia Psychicznego;
 • Wojewódzkiej Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
 • Mazowieckim Forum Terytorialnym;
 • Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKU-A);
 • Mazowieckiej Radzie Przyrody;
 • Mazowieckiej Radzie Innowacyjności;
 • Podzespołach Redakcyjnych ds. opracowania projektu RPO WM 2014–2020.

 

Mazowsze podsumowało 10 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Ponad 100 przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych z regionu wzięło udział w  jubileuszowej konferencji „10 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Dyskutowano głównie na temat funduszy unijnych na Mazowszu w latach 2014–2020, regulacji dotyczących wolontariatu, organizacji konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, podejścia „LEADER” w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej oraz funkcjonowania gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego.

 

1 proc. podatku na mazowieckie organizacje pozarządowe

 

Wzorem lat ubiegłych wojewoda mazowiecki i marszałek województwa ponownie zachęcali mieszkańców Mazowsza do przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pozarządowych działających w regionie.Na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej przygotowana została specjalna strona internetowa pod adresem www.1procent.mazovia.pl. Na liście organizacji z Mazowsza uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku w 2013 r. znalazło się 1185 podmiotów.

 

Konkursy wolontariackie

 

Po raz trzeci Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie był gospodarzem etapu regionalnego konkursu, nagradzającego całoroczny trud wolontariuszy oraz pokazującego, jak wiele dobrego można robić na rzecz innych, czerpiąc przy okazji wiele satysfakcji i zadowolenia dla siebie. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem. Wpłynęło 63 zgłoszenia – to niemal trzy razy więcej niż w roku ubiegłym.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego partnerem projektowym organizacji pozarządowych

 

Z Federacją Organizacji Służebnych MAZOWIA oraz Stowarzyszeniem BORIS podpisaliśmy umowy w sprawie partnerskiej realizacji projektu „Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pożytku publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Projekt będzie realizowany na obszarze czterech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

 

W ramach realizacji inicjatywy planowane jest:

 • powołanie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego obejmującego swym zasięgiem obszar czterech województw;
 • stworzenie strony internetowej skierowanej do członków Forum, będącej miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, zawierającej m.in. bazę dobrych praktyk, wzory dokumentów;
 • wypracowanie modelowych standardów działania gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad działalności, z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego;
 • wdrożenie wypracowanych modelowych standardów działania co najmniej przez 75 proc. rad działalności, działających na obszarze, na którym realizowany jest projekt;
 • upowszechnienie wypracowanych modelowych standardów działania poprzez m.in. warsztaty lub szkolenia dla przedstawicieli jst i organizacji pozarządowych.

Realizacja partnerskiego projektu rozpocznie się po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania przez jedną z dwóch ww. organizacji.

 

Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pożytku publicznego w 2013 r. w liczbach

 

Zarząd Województwa ceni partnerską rolę organizacji pozarządowych w realizacji zadań województwa. Przez lata, aż do 2008 r. kwota przeznaczana na współpracę finansową z trzecim sektorem stale wzrastała, osiągając poziom prawie 26 mln zł na rok. Zarząd, przyjmując sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy, miał poczucie, że były to środki dobrze wykorzystane. Organizacje pozarządowe, działając bliżej ludzi, znając ich potrzeby, realizują powierzone im zadania w sposób efektywny, skutecznie przyczyniając się do rozwiązywania wielu lokalnych problemów. Obecna sytuacja finansowa województwa mazowieckiego nie pozwala na wzrost dotacji. Mimo to na realizację zadań przez organizacje pozarządowe udało się przeznaczyć 13 663 152,91 zł.

 

1. Liczba ogłoszonych konkursów:

 • w obszarze kultury fizycznej – 2,
 • w obszarze turystyki – 3,
 • w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej – 9.

2. Rozdysponowane kwoty na dotacje, z podziałem na obszary:

 • w obszarze kultury fizycznej i ratownictwa wodnego – 4 400 0000 zł,
 • w obszarze turystyki – 275 000 zł,
 • w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej – 8 988 152,91 zł.

Środki w konkursach dotacyjnych rozdysponowywane są w sposób transparenty przy udziale przedstawicieli III sektora.

Liczba wyświetleń: 907

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.