Edukacja

Potencjał naukowy to wsparcie dla gospodarki Mazowsza

2011.12.27 12:45 , aktualizacja: 2012.01.02 14:41

Autor: na podst. mat. z Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oprac. Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Pomocna dłoń wyciągnięta do uczących się Mazowszan nie gwarantuje sukcesu naukowego. To jedynie forma pomostu ułatwiająca dostęp do narzędzi badawczych. Z drugiej strony, to stałe, w pełni zasłużone wsparcie, mobilizujące do jeszcze większego wysiłku intelektualnego. Kolejny już raz udowodniliśmy, że, także w sferze edukacji, doceniamy i potrafimy kreatywnie wykorzystać dane nam możliwości.

 

Poznaliśmy stypendystów

W roku szkolnym 2011/2012 w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”[1] stypendia otrzyma 536 najzdolniejszych uczniów. Z ubieganiem się o środki na edukację najlepiej poradzili sobie uczniowie z subregionu radomskiego – stypendia będzie pobierało aż 171 uczniów. Na drugim miejscu znalazła się młodzież z subregionu ostrołęckiego – w sumie 95 uczniów. W subregionach warszawskim i okołowarszawskim stypendia otrzyma aż 92 uczniów, w siedleckim – 83, ciechanowskim – 62, natomiast płockim – 33. Stypendia zostały przyznane na okres 12 miesięcy – od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Łączna kwota wsparcia to 4560 zł, czyli 380 zł miesięcznie. Pieniądze te uczniowie będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego czy opłacenie kursów językowych.

 

Nauka pod okiem profesjonalisty

Każdy uczeń będzie rozwijał swoje zainteresowania pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna, który, monitorując osiągnięcia edukacyjne stypendysty, pomoże dobrze wykorzystać środki. Każdy z nauczycieli otrzyma jednorazowe wynagrodzenie za opiekę dydaktyczną – 1000 zł brutto. Stypendia unijne dla uczniów to jedne z bardziej oczekiwanych działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomoc skierowana jest do młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z niezamożnych rodzin. W tym roku szkolnym na stypendia zarezerwowano ok. 3 mln zł. Alokacja środków finansowych na realizację projektu w latach 2007–2013 wynosi 15 mln zł.

 

Naukowy potencjał Mazowszan

Unijne stypendia przyznane zostały też doktorantom[2]. Wsparcie w wysokości 27 tys. zł otrzyma 128 doktorantów z Mazowsza, którzy 5 grudnia br. odebrali umowy stypendialne. O wsparcie mogli ubiegać się ci, których prace badawcze przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa mazowieckiego. Preferowane były badania naukowe z zakresu zdrowia, środowiska, rolnictwa i żywności, społeczeństwa, bezpieczeństwa, nowych materiałów, technologii informacyjnych oraz transportu i energetyki. Każdy ze stypendystów przez dziewięć miesięcy będzie otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości nie niższej niż 3 tys. zł miesięcznie. W skali całej edycji stypendysta otrzyma łącznie ponad 27 tys. zł. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na dowolny cel wspierający pracę naukową uczestnika projektu. Mogą być zatem wydane np. na zakup literatury naukowej i sprzętu niezbędnego do realizacji pracy naukowo-badawczej, ale również na pokrycie kosztów prowadzonych badań czy też udziału w sympozjach i konferencjach. Dodatkowo w ramach projektu doktoranci wezmą udział w konferencjach naukowych, szkoleniach na temat zasad współpracy pomiędzy sferą naukową i przemysłem w zakresie badań i transferu technologii.

 

Zainteresowanie projektem rośnie

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ponad 370 wniosków, a 359 z nich przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ocenę merytoryczną dokumentów przeprowadzili niezależni eksperci, którzy brali pod uwagę m.in. dotychczasowy dorobek doktorantów, udział w konferencjach, publikacje, a przede wszystkim innowacyjny charakter prowadzonych przez nich badań. Listę rankingową oraz listę osób, którym przyznano stypendia zatwierdził Zarząd Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany jest w dwóch edycjach w kolejnych latach akademickich 2011/2012 (od 1 października br. do 30 czerwca 2012 r.) oraz 2012/2013 (1 października 2012 do 30 czerwca 2013 r.). W każdej z nich pomoc stypendialną może otrzymać 128 doktorantów. Oznacza to, że wsparcie finansowe trafi łącznie do 256 mazowieckich naukowców. Nabór do drugiej edycji projektu zostanie przeprowadzony w przyszłym roku.

 

Formalności nie są już straszne

Cel programów jest jeden – uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego należy umożliwić rozwój edukacyjny, pokonując bariery materialne. Doktorantom zaś trzeba dać szansę prowadzenia i wdrażania w życie innowacyjnych badań naukowych. Wspieranie kreatywności, ambicji oraz wyszukiwanie talentów jest słuszną i jedną z najbardziej pewnych inwestycji w rozwój regionu. Mają tego świadomość młodzi i bardzo zdolni Mazowszanie. Składając wniosek o dofinansowanie edukacji, udowadniają, że, aby realizować naukowe pasje, są w stanie pokonać zarówno trudności finansowe jak i, z roku na rok upraszczane, zawiłości formalne.

 

 

Środki rozdysponowane w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Rok szkolny

Liczba stypendystów

Kwota przeznaczona na stypendium dla uczniów

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli-opiekunów

Środki na działania informacyjno-promocyjne

2010/2011

499

2 275 440,00 zł

349 300,00 zł

5 260,00 zł

2011/2012

536

2 444 160,00 zł

536 000,00

4 840,00 zł

 

Uczysz się na Mazowszu? Grasz o przyszłość!

Powodzenie skierowanego do gimnazjalistów projektu „Zagrajmy o sukces” skłoniło Samorząd Województwa Mazowieckiego do przygotowania podobnego programu z myślą o uczniach szkół podstawowych – „Dziecięcej akademii przyszłości”. Oba projekty wspomagają wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży uczącej się w województwie mazowieckim. Na realizację pierwszego z nich zaplanowano ponad 13,3 mln zł, drugiego – 11,2 mln zł. W obu przypadkach w większości są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych – kompleksowa i ciekawa

„Zagrajmy o sukces” (czas realizacji do 30 listopada 2011 r.) cieszył się dużym zainteresowaniem. Młodzież uczestnicząca w zajęciach oraz nauczyciele, którzy je realizowali, zauważyli jego pozytywne efekty. W ramach przedsięwzięcia szkoły oferowały swoim wychowankom trzydzieści godzin dodatkowych zajęć w miesiącu. Chodziło o to, aby uatrakcyjniały one pozalekcyjną ofertę edukacyjno-wychowawczą, by były ciekawe i niebanalne. Co prawda nie zawsze gimnazjaliści podchodzili z równym entuzjazmem do zaproponowanych aktywności. Jednak właśnie wszechstronne podejście pozwoliło uzyskać najlepsze efekty w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych. Ktoś, kto dobrze czuje się w zagadnieniach informatycznych, uczestnicząc w projekcie, pracuje też nad swoimi umiejętnościami w zakresie języków obcych czy przedmiotów ścisłych. I właśnie o takie kompleksowe podejście do rozwoju młodzieży chodzi.

 

Kreatywność nagrodzona

Szkoły, które zorganizowały najciekawsze zajęcia, miały szansę na dodatkową nagrodę – pokrycie kosztów wakacyjnego wyjazdu dla swojej młodzieży.W sumie do Urzędu Marszałkowskiego nadesłano ponad 100 zgłoszeń. Ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła 30 najlepszych projektów. W ten sposób każda z nagrodzonych szkół otrzymała dodatkowych 20 tys. zł na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci, które brały udział w zajęciach.

 

„Zagrajmy o sukces” w liczbach:

- 318 szkół z Mazowsza uczestniczyło w projekcie;

- 400 grup realizowało zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, rozwijające kompetencje kluczowe;

- około 8500 gimnazjalistów uczęszczało na zajęcia;

- około 1700 nauczycieli prowadziło zajęcia z młodzieżą;

- 1508 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień młodzieży;

- 156 390 – to przybliżona liczba godzin zajęć, jaka została przeprowadzona w trakcie trwania projektu;

- 959 593 zł – to kwota, jaka została przeznaczona dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych;

- 383 400 zł – tyle środków otrzymały szkoły na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych.

 

Co przed nami…

„Dziecięca akademia przyszłości” planowana jest na lata 2011-2013 jako uzupełnienie projektu dla gimnazjalistów. Jej głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego poprzez uczęszczanie na dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Planowane jest przeprowadzenie dla 7500 uczniów szkół podstawowych zajęć pozalekcyjnych w następującym podziale w skali miesiąca:

- zajęcia ICT (informacyjno-komunikacyjne) – 4 godz.

- zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz.

- języki obce – 4 godz.

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – 3 godz.

- zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz.

Łącznie 20 godzin, a przewidziane środki na 2011 r. to 150 tys. zł.

 

Bezpłatne studia dla najlepszych

W 2011 r., już po raz dziesiąty, uczniowie z województwa mazowieckiego mogli ubiegać się o jedno z trzech bezpłatnych miejsc na studiach w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. To szansa dla zdolnych i niezamożnych uczniów pochodzących z małych miejscowości. Podjęcie bezpłatnych studiów przez trzech najlepszych uczniów z naszego regionu możliwe jest dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy uczelnią oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego.

 

Nauka przez całe życie

Efektywna nauka to także rzetelna kadra i solidne zaplecze edukacyjne. Jak co roku, podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej udekorowano tych najbardziej zasłużonych dla rozwoju mazowieckiej edukacji:

- trzech dyrektorów otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej. Jest to bardzo zaszczytne wyróżnienie przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej m.in. nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,

- nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przyznawaną tym, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata i mają wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, uhonorowany został jeden nauczyciel,

- dwudziestu czterech nauczycieli (wśród nich 10 dyrektorów) otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, przyznawaną za całokształt działalności lub w uznaniu za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

Tradycyjnie też wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W 2011 r. ten stopień awansu uzyskało trzydziestu nauczycieli.

 

Na to też muszą być środki

Do najważniejszych tegorocznych inwestycji służących rozwojowi infrastruktury edukacyjnej należą natomiast rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach oraz przebudowa stołówki  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. Koszt pierwszego przedsięwzięcia to ponad 14 mln zł, drugiego – 5 mln zł. Obie inwestycje zakończone zostały w 2011 r.[1]Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach PO KL 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

[2]Ze środków projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”, który realizowany jest w ramach PO KL 2007-2013 (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji).

 

 • fot. arch. UMWM Uczniowie Szkoły...
 • fot. Konrad Wojnarowski Poznaliśmy tegorocznych...
 • fot. arch. UMWM Uczysz się na Mazowszu?...
 • fot. arch. UMWM Programy stypendialne,...
 • fot. Dariusz Krześniak Ścieżka edukacyjna w...
 • fot. Dariusz Krześniak Ciekawe projekty edukacyjne...
 • fot. arch. UG sterdyń W nowym budynku szkoły w...
 • fot. Katarzyna Pawlowska Zachęcanie do nauki od...
 • fot. Konrad Wojnarowski 1 grudnia br. najlepsi...
 • fot. Konrad Wojnarowski 1 grudnia br. najlepsi...
 • fot. Konrad Wojnarowski 1 grudnia br. najlepsi...

Liczba wyświetleń: 1587

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.