Rolnictwo

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

2014.12.19 14:30

Autor: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Rok 2014 był finansowo trudny dla Mazowsza, lecz mimo to samorząd województwa nieustannie podejmuje działania, aby poprawiać jakość życia mieszkańców. Wspiera również lokalne wspólnoty w realizacji ich projektów, czego efekty są widoczne na każdym kroku.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

Oś 1 – działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

 • Schemat I – Scalanie gruntów służące poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.
 • Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, polegające na poprawie jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych, zwiększenie retencji wodnej, poprawie ochrony użytków rolnych przed powodziami.

 

Wydano 1 decyzję w ramach Schematu I na kwotę pomocy około 2,1 mln zł oraz 68 decyzji na kwotę około 167,2 mln zł w ramach Schematu II (dane na dzień 30 września br.). Zakończono realizację 42 inwestycji na kwotę 102 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 81,2  mln zł.

 

Oś 3 – działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Jego celem jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczynić się ma do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc jest udzielana na projekty z zakresu:

 • gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,
 • tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,
 • wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy,
 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego,
 • budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu.

 

W ramach działania odbyło się 5 naborów wniosków, w których złożono 670 projektów na kwotę pomocy około 1,1 mld zł, a 498 umów zostało już zawartych.

 

Zakończono realizację 279 inwestycji, których wartość całkowita wyniosła około 671 mln zł.

 

Oś 3 – działanie Odnowa i rozwój wsi

 

Działanie ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi.

Pomoc jest udzielana na projekty z zakresu:

 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe;  służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
 • kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
 • budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
 • zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
 • odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
 • kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Dotychczas odbyły się 3 nabory wniosków, w trakcie których beneficjenci złożyli 1 019 wniosków na kwotę pomocy około 340,8 mln zł. Zawarto  624 umowy na kwotę około 160 mln zł (trwa weryfikacja wniosków złożonych w ramach ostatniego naboru).

 

Całkowita wartość wszystkich projektów dofinansowanych w ramach działania wynosi  około 303  mln zł, co oznacza, że do każdej zainwestowanej złotówki ze środków unijnych dołożono kolejną złotówkę z własnego budżetu.

 

Dotychczas zakończono 587 inwestycji na kwotę około 147 mln zł dofinansowania unijnego, tj. około 90 proc. wszystkich inwestycji. Wartość całkowita tych projektów wyniosła ok. 279 mln zł.

Oś 4 LEADER

Leader jest procesem realizowanym w trakcie wdrażania PROW na lata 2007–2013. Jest to podejście wielosektorowe, przekrojowe i partnerskie, umożliwiające aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację. Głównym partnerem we wdrażaniu programu LEADER są Lokalne Grupy Działania (LGD), które powstają jako oddolna inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności.

Aktualnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 35 LGD oraz 2 LGD, które maja siedzibę poza województwem mazowieckim, ale obejmują część mazowieckich gmin (tzw. LGD międzywojewódzkie). Programem objętych jest prawie 2 mln mieszkańców, a do rozdysponowania jest budżet w wysokości ponad 337 mln zł.

 

 

W ramach Osi 4 PROW Leader Samorząd Województwa Mazowieckiego wdraża:

 

 • Działanie 413: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

Ze wszystkich działań Osi 4 Leader, najszerszy jest katalog beneficjentów działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. małych projektów. O pomoc mogą ubiegać się tu jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, pod warunkiem, że mają siedzibę lub wykonują działalność na obszarze LSR.

Podpisano 2070 umów, a zakończono już realizację ponad 1,5 tys. projektów na kwotę 26,9 mln zł.

 

 • Działanie 413: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi

Zawarto 731 umów na kwotę pomocy około 126 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 277 mln zł. Zakończono realizację 394 inwestycji na kwotę pomocy 67 mln zł. Koszty całkowite tych projektów wyniosły 129 mln zł.

 

 • Działanie 421: Wdrażanie projektów współpracy

Lokalne grupy działania realizują 37 projektów na kwotę pomocy około 4,9 mln zł, w tym dofinansowanie unijne stanowi 3,9 mln zł. Zakończono realizację 17 projektów na kwotę około 1,07 mln zł.

 

 • Działanie 431: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji LSR Lokalne Grupy Działania otrzymały pomoc na pokrycie kosztów związanych z ich aktywnością.

 

 

Rozwój obszarów zależnych od rybactwa[1]

 

            Do podstawowych zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego, powierzonych w ramach PO RYBY 2007–2013 należą:

 • rozpowszechnianie informacji o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,
 • prowadzenie postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, a w szczególności przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność oraz zawieranie umów o dofinansowanie.

 

Zawarto 113 umów na kwotę ponad 23 mln zł, które objęły sześć typów projektów:

Produkt tradycyjny i lokalny elementem promocji i szansą rozwoju regionu

 

Zróżnicowanie produkcji, wysoka jakość produktów rolnych oraz stosowanie innowacji
w rolnictwie idą w parze z podnoszeniem konkurencyjności mazowieckich gospodarstw. Dlatego, obok projektów szkoleniowych, realizowane są w regionie zadania związane z rozwojem rynku produktów regionalnych i rolnictwem ekologicznym.

Od 2008 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, która promuje wysokiej klasy żywność regionalną. Dotychczas w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze uczestniczą 53 jednostki z regionu, w obrębie których ponad 250 produktów uzyskało możliwość promocji, używając logo Dziedzictwo kulinarne Mazowsze.

Ponadto na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw
i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi ocenę wniosków o wpis na „Listę produktów tradycyjnych”. Dotychczas  73 produkty zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych z terenu Województwa Mazowieckiego. Niemały udział w poszerzaniu świadomości w zakresie odżywiania ma też „Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności na najlepszy produkt roku”.

 

Działalność Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

W ramach Planu Działania KSOW na lata 2014–2015, przewidziano do realizacji następujące priorytety:

 • wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD) w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju,
 • promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej, na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej,
 • promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych,
 • promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno- spożywczym i na obszarach wiejskich.

 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE DOFINANSOWANE W 2014 ROKU

 

Do głównych projektów należały: konferencje i szkolenia, broszury i publikacje oraz promocja w mediach, imprezy promocyjne, wystawy, targi, wizyty studyjne i konkursy. W ramach KSOW wydatkowano około 3 mln zł. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.mazowieckie.ksow.pl  , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach SR KSOW.

 

 

 

[1] Stan na 25 września 2014 r.

 • Tytuł projektu: Rozbudowa i...
 • Tytuł projektu: Rozbudowa i...
 • Tytuł projektu: Nowe...
 • Tytuł projektu: Nowe...
 • Tytuł projektu: Strefa...
 • Tytuł projektu: Przebudowa...
 • Tytuł projektu:...
 • Tytuł projektu: Zakup i...
 • Tytuł projektu:...
 • Tytuł projektu: Samochód...
 • Tytuł projektu:...

Liczba wyświetleń: 486

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.