Geodezja i kartografia

Coraz szerszy dostęp do danych

2013.01.07 13:30 , aktualizacja: 2013.01.09 10:13

Autor: JAn Pachniewicz, (GW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Samorząd Województwa Mazowieckiego przykłada ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju gmin, powiatów i województwa. Z danych zgromadzonych w wojewódzkich zasobach geodezyjnych i kartograficznych korzystają zarówno osoby fizyczne, firmy energetyczne, paliwowe, korporacje, szkoły i uczelnie wyższe, jak również policja, straż pożarna, służby ratownictwa medycznego, służby zarządzania kryzysowego, planiści oraz jednostki administracji. Udostępnianie danych do realizacji zadań publicznych odbywa się nieodpłatnie na zasadach określonych w  art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005.64.565 z poźn. zm.). Dane te są podstawą do wykonywania opracowań tematycznych dla samorządu województwa i jego jednostek organizacyjnych, a także Głównego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Baza Danych Obiektów Topograficznych

Departament Geodezji i Kartografii współpracuje z Głównym Geodetą Kraju w zakresie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) oraz stworzeniem mechanizmów informatycznych, zapewniających wymianę danych pomiędzy bazami danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych o stopniu szczegółowości 1:10 000. Dzięki temu można zapewnić użytkownikom dostęp do  jak najbardziej aktualnej informacji przestrzennej.

W 2012 r. wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny wzbogacił się o zaktualizowaną Bazę Danych Obiektów Topograficznych dla gmin powiatu wołomińskiego: Jadów, Strachówka Tłuszcz oraz o zaktualizowane granice administracyjne gmin z obszaru 24 powiatów województwa mazowieckiego.  

Rok 2012 to również okres intensywnej współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, związany z budową i wdrożeniem Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych wraz z asystą powdrożeniową i wsparciem gwarancyjnym w ramach projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”.

 

Baza danych hydrograficznych 

Jednym z zadań departamentu w 2012 r. było stworzenie bazy danych hydrograficznych obejmującej swym zasięgiem część województwa mazowieckiego wzdłuż rzeki Wisły od miasta Płocka do Nowego Dworu Mazowieckiego.

W drugiej połowie roku trwały prace związane z opracowaniem 6 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 obszaru województwa mazowieckiego. Efekty tych prac w postaci analogowej oraz numerycznej mapy hydrograficznej, a także spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania zasilą wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. Służyć będzie m.in. urzędom i instytucjom zajmującym się problematyką wodnogospodarczą, planowaniem przestrzennym, a także kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego.

 

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP)

Na bieżąco są aktualizowane oraz zwiększa się zakres tematyczny i obszarowy kategorii map grupowanych w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Serwis podzielony jest na wersję prostą dla użytkowników mniej zaawansowanych i na wersję profesjonalną dla osób mających większe doświadczenie w obsłudze serwisów o podobnym charakterze. Obydwie mają funkcjonalność charakterystyczną dla podstawowych oprogramowań typu desktop GIS — włączanie i wyłączanie dostępnych warstw, wykonywanie pomiarów liniowych i powierzchniowych, uzyskiwanie informacji z bazy danych o obiekcie interesującym użytkownika oraz powiększanie i pomniejszanie zasięgu widoku mapy. Dodatkowo — wersja zaawansowana serwisu — umożliwia: wyświetlanie warstw usług WMS pochodzących z zewnętrznych serwerów, wykonywanie prostych i zaawansowanych zapytań pozwalających na wyszukanie dowolnego obiektu lub obiektów z wybranej warstwy oraz wykonywanie analiz pomiędzy obiektami z wykorzystaniem operatorów przestrzennych (wykonywanie buforowania, wyszukiwanie części wspólnej, wyszukiwanie obiektów w zadanej odległości, przecinających się, sąsiadujących ze sobą, tożsamych, zawierających się w sobie itp.).

Oddzielną częścią serwisu www.wrotamazowsza.pl jest Monitorowanie Rozwoju Mazowsza — przedsięwzięcie realizowane przez DGiK UMWM w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego oraz Urzędem Statystycznym w Warszawie. Koncepcja stworzenia narzędzia wynikała z systemowego podejścia do procesu planowania strategicznego i realizacji badań, a w szczególności z potrzeby umożliwienia mieszkańcom Mazowsza oceny prowadzonej polityki publicznej, poprzez dostęp do informacji o różnego typu wskaźnikach świadczących o kierunku i tempie rozwoju województwa mazowieckiego. Narzędzie jest dostępne dla wszystkich użytkowników internetu pod adresem http://mrm.wrotamazowsza.pl, zawiera 10 grup tematycznych w których opublikowano 60 wskaźników społeczno-gospodarczych obejmujących maksymalnie lata 1999–2010. Zastosowana na mapach taka sama skala barwna dla każdego roku w ramach jednego wskaźnika, daje możliwość porównywania dynamiki zmian wskaźnika pomiędzy poszczególnymi latami w obrębie całego województwa lub pojedynczych jednostek podziału terytorialnego.

 

Integracja i harmonizacja danych przestrzennych 

Rok 2012 to czas intensywnej pracy nad zakończeniem projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną” realizowanego wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Głównego Geodetę Kraju oraz samorządy powiatu piaseczyńskiego i miasta Płocka. Współfinansowany jest on ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach priorytetu 2.4. „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. programowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych”.

W ramach projektu powstały dwa systemy informatyczne:

·      Zintegrowany System Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej (ZSDGiMZ), przeznaczony do prowadzenia: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej, rejestru cen i wartości nieruchomości, bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz do gospodarowania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

·      System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych, przeznaczony do prowadzenia bazy danych obiektów topograficznych, w tym m.in. do aktualizacji TBD przy wykorzystaniu danych pochodzących z ZSDGiMZ oraz kontroli danych.

Samorząd Województwa Mazowieckiego jako jeden z pierwszych w Polsce na tak szeroką skalę wdraża mechanizmy budowy i utrzymania infrastruktury informacji przestrzennej.

 

Architektura logiczna systemu e-Urząd

Trwa realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu e-Urząd (tzw. rdzenia systemu). Umowa została zawarta 27 czerwca 2012 r., z terminem realizacji określonym na 12 miesięcy.

Od 19 listopada 2012 r. rozpoczęło się wdrażanie Prototypu w 12 lokalizacjach pilotażowych. Zbieramy wnioski oraz propozycje usprawnień systemu, by potem skonsultować je z wykonawcą. Instalacja systemu odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym, który został zakupiony w ramach Projektu (realizacja zamówienia zakończyła się w pierwszym kwartale 2012 r. - serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe i peryferyjne dla samorządów mazowieckich – Partnerów Projektów BW i EA. Koszt: ok. 23 mln zł).

 

Projekt BW (Bazy Wiedzy)

W ramach Projektu BW w 2012 r. były prowadzone prace dotyczące konwersji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Trwały prace dla I tury 9 powiatów województwa mazowieckiego. Udzielone zostały nowe zamówienia na konwersję danych PZGiK oraz monitoring i kontrolę jej wykonania dla kolejnej - II tury 22 powiatów województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia to kwota ok. 50 mln zł. Została też opracowana i uzgodniona z Partnerami Projektu dokumentacja dla III tury konwersji oraz kontroli i monitoringu konwersji danych PZGiK obejmująca teren kolejnych 7 powiatów.

Zadaniem projektowym, którego realizacja rozpoczęła się w 2012 r. jest również dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do bieżącego prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym, cyfryzacja studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Realizacja zadania pozwoli na cyfryzację dokumentów oraz usprawnienie zarządzania nimi (rejestracja, udostępnianie). Wartość prac objętych zleceniem to ponad 1,4 mln zł, a przewidywany termin ich zakończenia - IV kwartał 2013 r.

Opracowanie standardu uproszczonego planu inwentaryzacji stanu lasów niepaństwowych oraz wymagań funkcjonalnych aplikacji komputerowej jest kolejnym zadaniem. Prace rozpoczęte pod koniec 2012 r. zakończą się w I kwartale 2013 r. Efekty opracowania koncepcji standaryzacji studiów zagospodarowania terenu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa mogą zostać wykorzystane do opracowania aktów wykonawczych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o lasach.

Podjęto również działania dotyczące zamówienia publicznego na aktualizację i uzupełnienie bazy danych „Ewidencji miejscowości, ulic i adresów zasilającej aplikację opracowaną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w gminach województwa mazowieckiego” (będących Partnerami Projektu Bazy Wiedzy).

 

Stowarzyszenie NEREUS

Udział Samorządu Województwa Mazowieckiego w Stowarzyszeniu NEREUS wpisuje się w działanie związane z przynależnością Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Poprzez uczestnictwo w Stowarzyszeniu NEREUS samorząd województwa inspiruje tworzenie w naszym regionie miejsc absorpcji wielomilionowych środków finansowych, które mogą przyczynić się do organizacji nowych miejsc pracy w dziedzinie wysokich technologii.

Efektem działań podjętych przez  Stowarzyszenie jest rozpoczęcie prac w ramach projektu The Health Environment Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies (THE ISSUE). Celem głównym tego projektu jest  wypracowanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i dostosowanie ich do specyfiki regionów. W 2012 r. trwały intensywne prace nad projektem, związane m.in. z zaprezentowaniem możliwości, jakie ze sobą niesie szerokiej grupie odbiorców, m.in. z branż: transportu, ochrony środowiska i zdrowia.

  • GIS Mazowsza
  • Monitorowanie Rozwoju...
  • Architektura węzła -...

Liczba wyświetleń: 1567

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.