Zdrowie

Dla zdrowia Mazowszan

2014.12.16 13:15 , aktualizacja: 2014.12.19 15:23

Autor: na podst. mat. Dep. Polityki Społecznej i Zdrowotnej oprac. Agnieszka Bogucka, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Pomimo trudnej sytuacji finansowej województwa, spowodowanej krzywdzącym algorytmem finansowym przy naliczaniu „janosikowego”, Samorząd Województwa Mazowieckiego traktuje inwestycje w ochronę zdrowia jako jedno ze swych priorytetowych zadań.

 

 

Programy zdrowotne realizowane w 2014 r.

 

 • Program konsultacyjno-edukacyjny „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży”

Program składa się z dwóch głównych faz: edukacyjnej i konsultacyjnej. Główną częścią pierwszej z nich jest dobrowolne wypełnienie przez młodzież kwestionariusza w kierunku depresji CES-D i anonimowe jego udostępnienie realizatorom programu. Druga, konsultacyjna faza polega na wizytach w poradni i przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka biorącego udział w programie. Do konsultacyjnej fazy programu mają zostać zakwalifikowani ci uczniowie, których analiza kwestionariusza CE-D zakwalifikuje, jako narażonych na depresję lub z podejrzeniem depresji.

Założeniem programu, który uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, jest edukacja młodzieży szkolnej, ich rodziców i kadry pedagogicznej na temat zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego.

Program jest realizowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu.

Z budżetu województwa przekazano na ten cel kwotę 41 700 zł.

 

 

 • PSYCHO-KREACJE – Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Zakłada aktywizację i budowanie poczucia wartości młodych ludzi z zaburzeniami psychicznymi poprzez terapię sztuką (arteroterapię). Młodzież uczestniczy w warsztatach literackich oraz teatralnych, a także w wyjazdach plenerowych. Program otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Program jest realizowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu.

Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniosło 38 000 zł.

 

 

 • „Szkoła Promocji Zdrowia”

Program skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Zajęcia w ramach Szkoły Promocji Zdrowia prowadzone są według programu przedmiotu, który ściśle koresponduje z programem ogólnym klasy biologicznej z elementami wiedzy medycznej. Nauczanie przedmiotu jest pomyślane jako rozszerzenie wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć w szkole z biologii, chemii i fizyki. Projekt przybliża młodzieży wiedzę z zakresu promocji zdrowia, upowszechnia informacje na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtuje odpowiedzialność za własne zdrowie.

Szkoły promocji zdrowia działają przy placówkach, dla których przedmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Są to: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. J. Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o w Radomiu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Na realizację programu przeznaczono kwotę 450 900 zł.

 

 

 • Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażaniem dziecięcym

Badania z zastosowaniem platformy dynamograficznej (AMTI) i systemu SYBAR z interpretacją pozwalającą na identyfikację potrzeb w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i obiektywną ocenę jego działania. Program jest realizowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu.

Na realizację programu przeznaczono 80 tys. zł.

 

 

 • Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych

Jego założeniem jest zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym oraz nawrotom incydentów wieńcowych poprzez zmianę czynników ryzyka w populacji województwa mazowieckiego. Główną rolę odgrywa tu edukacja pacjenta. Miernikiem efektywności programu będzie odsetek pacjentów, u których wystąpił drugi zawał. Przeprowadzona zostanie także ankieta dotycząca jakości świadczonych usług oraz ocena zgłaszalności do programu. 

Projekt realizowany jest przez: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. J. Psarskiego w Ostrołęce, Szpital Kolejowy im. Dr. med. Wł. Roeflera Sp. z o.o. w Pruszkowie, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Program otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dotacja z budżetu województwa wyniosła 350 000 zł.

 

 • „E-zdrowie dla Mazowsza”

 

Projekt kluczowy województwa mazowieckiego realizowany w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

Służy bezpiecznemu i zgodnemu z prawem wytwarzaniu, przechowywaniu oraz wymianie dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi. W ramach projektu zakupiony będzie m.in. sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie, które zapewni właściwą wymianę danych medycznych. Powstanie regionalne repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), gromadzące dane wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie. Dodatkowo w każdym z nich powstanie repozytorium lokalne umożliwiające gromadzenie danych w poszczególnych podmiotach. Zakupiony zostanie również program umożliwiający przygotowywanie bieżących analiz i opracowań statystycznych dotyczących ich działalności, pozwalający na bieżące monitorowanie działalności medycznej podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Chodzi o to, by usprawnić pracę podmiotów leczniczych, skrócić czas trwania niektórych procedur administracyjnych, usprawnić proces diagnozowania i leczenia dzięki dostępowi do pełnych danych medycznych pacjentów zgromadzonych w elektronicznej teczce bazie. System będzie też zintegrowany z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1).

 

Wartość projektu to 88 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło blisko 73 mln zł.

 

 

Pozostałe działania realizowane przez mazowiecki samorząd w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej:

 

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środki finansowe na realizację ww. zadań pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc. (zadanie to jest realizowane przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej). W 2014 r. Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej  dysponował kwotą 700 tys. zł z czego:

 • środki w wysokości 480 tys. zł przeznaczono na dotacje celowe dla siedmiu podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu wspierana jest działalność i rozwój placówek realizujących stacjonarne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu,

 • środki w wysokości 220 tys. zł przeznaczono na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, który jest jednostką organizacyjną Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia, obejmującą swym działaniem teren województwa mazowieckiego.

 

 • Mazowiecki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

Jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, obejmującym swym działaniem teren województwa mazowieckiego. Na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. Nr 1184) województwo mazowieckie zawiera umowę z MWOMP na działalność bieżącą, w tym na realizację zadań statutowych stanowiących zadania województwa w zakresie  medycyny pracy. W roku 2014 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 13 mln zł.

 

W ramach organizacji i realizacji tego zadania MWOMP zobowiązany jest do:

 • przeprowadzania badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych
  dla zdrowia a także studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego. W ciągu 9 miesięcy zbadanych zostało 33 005 kandydatów do szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich (1 957 020 zł),

 • prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową. Przez 9 miesięcy zostało przeprowadzonych 27 273 rehabilitacji (607 222 zł),

 • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,

 • prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej. W ciągu 9 miesięcy zostało przeprowadzonych 119 konsultacji (100 852 zł);

 

 

 • wspieranie działalności Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku (KOMR)

W roku 2014 SWM na funkcjonowanie ośrodka przeznaczył blisko 7,5 mln zł. W tym czasie na turnusach rehabilitacyjnych przebywało blisko 950 osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (400 373 zł) i środkom SWM (460 891 zł) w ośrodku oddano do użytkowania nową oczyszczalnię biologiczno-mechaniczną.

 

 • zapewnienie odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, na podstawie ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) oraz ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.).

Na zapewnienie odbywania stażu podyplomowego absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz szkół pielęgniarskich i szkół położnych mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa mazowieckiego w 2014 r. zaangażowano 31 056 217 zł. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Pracy i są przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia. Pozwoliło to sfinansować odbycie stażu 1397 absolwentów, w tym 1058 lekarzy i 339 dentystów.

 

 

Inwestycje

 

W 2014 r. SWM przeznaczył blisko 20,8 mln zł dla podmiotów leczniczych na dofinansowanie  lub współfinansowanie 39 zadań inwestycyjnych oraz 1,7 mln na wykonanie pilnych napraw i remontów:

 • naprawę aparatu RTG z ramieniem C dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Warszawie,

 • remont tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 16 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku,

 • < >

  naprawę pokrycia dachowego i remont części pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie,

 • remont oddziałów I AB i I CD mający wpływ na poprawę warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa w Mazowieckiem Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z o.o.

 

 

Największe inwestycje:

 

 • przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) – utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Dofinansowanie ze środków SWM – blisko 7 mln zł

 • kompleksowa informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.
  Dofinansowanie ze środków SWM – blisko 1,4 mln zł,

 • rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Dofinansowanie ze środków SWM – ponad 1,5 mln zł,

 • modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu.
  Dofinansowanie ze środków SWM – ponad 148 tys. zł,

 • projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89 w Warszawie

Dofinansowanie ze środków SWM – ponad 207 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 1010

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.