Uchwały zarządu

Nr 127/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie należnej od Stanisława Klimczaka oraz odmowy wyrażenia zgody na umorzenie odsetek. więcej

Nr 126/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na organizację posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 125/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie aneksu do Umowy Nr KP/ZP/U-335-363/05 z dnia 3 października 2005 r. dotyczącej świadczenia usług tłumaczeń pisemnych. więcej

Nr 124/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na działalność internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Czarni w okresie ferii zimowych, w dniach 16 - 29 stycznia 2006 r. więcej

Nr 123/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na druk materiałów promocyjnych: kalendarzy oraz dostarczenia kubków z nadrukiem. więcej

Nr 122/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2006 roku. więcej

Nr 121/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie. więcej

Nr 120/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli. więcej

Nr 119/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie współdziałania Województwa Mazowieckiego z Miastem Ostrołęka w zakresie przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. więcej

Nr 118/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie współdziałania Województwa Mazowieckiego z Powiatem Przasnyskim w zakresie przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. więcej
Uchwały zarządu