Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 122/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2006 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w Województwie Mazowieckim zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2006 roku, w celu wykonania zadań publicznych wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 11 i pkt 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Po wyłonieniu najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnych uchwał.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

Pliki do pobrania

Rozmiar 73 kB , Liczba pobrań: 105, Dokument programu Microsoft Word
powrót