Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 127/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie należnej od Stanisława Klimczaka oraz odmowy wyrażenia zgody na umorzenie odsetek.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 pkt 4 i § 6 uchwały Nr 7/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 80, poz. 2094 i Nr 300, poz. 7936) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na rozłożenie na raty wierzytelności Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 11.160,51 zł należnej od Stanisława Klimczaka zamieszkałego w Strykowie, z tytułu kar pieniężnych za przejazd bez zezwolenia pojazdem nienormatywnym, nałożonych decyzjami nr 220/IX/2003 oraz 221/IX/2003 z dnia 25 września 2003 r., wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

§ 2.

Wyraża się zgodę na następujące terminy płatności rat:
1) 1.860,51 zł płatną do 15 lutego 2006 roku;
2) 1.860 zł płatną do 15 marca 2006 roku;
3) 1.860 zł płatną do 15 kwietnia 2006 roku;
4) 1.860 zł płatną do 15 maja 2006 roku;
5) 1.860 zł płatną do 15 czerwca 2006 roku;
6) 1.860 zł płatną do 15 lipca 2006 roku.

§ 3.

W przypadku niedotrzymania terminów płatności albo spłaty raty w wysokości niższej niż ustalona w § 2, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty.

§ 4.

Odmawia się wyrażenia zgody na umorzenie odsetek za zwłokę w regulowaniu wierzytelności, o której mowa w § 1.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

powrót