Uchwały zarządu

Nr 117/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie współdziałania Województwa Mazowieckiego z Powiatem Makowskim w zakresie przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. więcej

Nr 116/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w komisjach egzaminacyjnych. więcej

Nr 115/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zlecenia administrowania portalem Mazowiecki Informator Gospodarczy oraz serwisem Mazowieckie Centrum Eksportu. więcej

Nr 114/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego
w trybie przetargu nieograniczonego. więcej

Nr 113/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 112/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 111/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowania innych fakultatywnych zadań. więcej

Nr 110/250/06 z dn. 17-01-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i udzielenia upoważnienia do jego ustanowienia. więcej

Nr 109/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie udzielania dotacji na realizację projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 108/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów dla Działań 2.5 i 2.6 z Priorytetu II oraz Działania 3.4 z Priorytetu III ZPORR. więcej
Uchwały zarządu