Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 121/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 36a ust. 5 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)) oraz na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisje konkursowe do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie w składach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104.

Pliki do pobrania

Rozmiar 39 kB , Liczba pobrań: 224, Dokument programu Microsoft Word
powrót