Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 125/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie aneksu do Umowy Nr KP/ZP/U-335-363/05 z dnia 3 października 2005 r. dotyczącej świadczenia usług tłumaczeń pisemnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 5 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) w związku z uchwałą Nr 1410/206/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonywanie tłumaczeń pisemnych związanych z współpracą międzyregionalną Województwa Mazowieckiego oraz uchwałą Nr 1802/218/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie tłumaczeń pisemnych związanych z współpracą międzyregionalna Województwa Mazowieckiego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na podpisanie aneksu do Umowy Nr KP/ZP/U-335-363/05 z dnia 3 października 2005 r. dotyczącej świadczenia usług tłumaczeń pisemnych zaakceptowanej uchwałą Nr 1802/218/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie tłumaczeń pisemnych związanych z współpracą międzyregionalną Województwa Mazowieckiego, brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych do kwoty 4.900 zł zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006 – przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - w dziale 750, rozdziale 75095, § 4300 i pochodzących z dochodów własnych.

§ 3.

Do podpisania aneksu do umowy, o którym mowa w § 1, upoważnia się Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały w zakresie wszystkich działań zamawiającego powierza się Dyrektorowi Kancelarii Marszałk

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

Pliki do pobrania

Rozmiar 33 kB , Liczba pobrań: 96, Dokument programu Microsoft Word
powrót