Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 119/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie współdziałania Województwa Mazowieckiego z Miastem Ostrołęka w zakresie przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Na podstawie art. 68 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, MP z 2005 r. Nr 69, poz. 962), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Województwa Mazowieckiego z Miastem Ostrołęka w zakresie przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Roszkiewicza, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

Pliki do pobrania

Rozmiar 33 kB , Liczba pobrań: 110, Dokument programu Microsoft Word
powrót