Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 124/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na działalność internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Czarni w okresie ferii zimowych, w dniach 16 - 29 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)) oraz § 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U z 2005 r. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz.1767) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na działalność internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Czarni w okresie ferii zimowych w dniach 16 – 29 stycznia 2006 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.

powrót