Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 120/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 5 ust. 6 i § 6 ust. 10 Statutu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały Nr 67/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie oraz Ośrodka Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie – w Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

Pliki do pobrania

Rozmiar 251 kB , Liczba pobrań: 319, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 26 kB , Liczba pobrań: 154, Dokument programu Microsoft Excel
powrót