Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 126/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na organizację posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych do kwoty 10.000 zł na organizację posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego, w ramach realizacji projektu pn. „Obsługa RKS ds. Rozwoju Regionalnego”.

§ 2.

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 rok – przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - w dziale 750, rozdziale 75095, § 4308 – 7.499 zł, § 4309 – 2.501 zł i pochodzą z dochodów własnych częściowo podlegającym refundacji z Funduszy Strukturalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

powrót