Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 123/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na druk materiałów promocyjnych: kalendarzy oraz dostarczenia kubków z nadrukiem.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 18 i 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.2)), w związku z uchwałą Nr 2418/239/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na druk materiałów promocyjnych: kalendarzy oraz dostarczenia kubków z nadrukiem - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty na druk materiałów promocyjnych: kalendarzy oraz dostarczenia kubków z nadrukiem złożonej przez wykonawcę: EUROPRODUCTION Sp. z o.o., ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa; za cenę 30.500 zł (z VAT).

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 30.500,- zł na realizację zadania, o którym mowa w §1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego w uchwale Nr 216/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 r. druk materiałów promocyjnych: kalendarzy oraz dostarczenia kubków z nadrukiem środki zaplanowane w dziale 801, rozdziale 80195, § 4300.

§ 3.

Do zawarcia umowy w sprawie druku materiałów promocyjnych: kalendarz oraz dostarczenia kubków z nadrukiem z firmą: EUROPRODUCTION Sp. z o.o., ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Roszkiewicza, Wicemarszałka.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.

powrót