Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje o programie

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u co najmniej 80 procent uczniów uczestniczących w programie. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla około 253 grup, liczących po około 30 uczniów, a zatem program obejmie około 7 600 uczniów.

Świadczenia zaplanowane w programie

Główną interwencję programu stanowią szkolenia z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Interwencją w programie jest edukacja. Działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy stanowią uzupełnienie dostępnych świadczeń oraz rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej i będą obejmowały zagadnienia takie jak: postępowanie w miejscu zdarzenia; zawartość apteczki pierwszej pomocy; pomoc w przypadku utraty przytomności; resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tamowanie krwotoków; postępowanie w przypadku złamań i zwichnięć, oparzenia i odmrożenia oraz innych stanach nagłych zagrażających życiu i zdrowiu.

Kto może uczestniczyć w programie

Programem objęci będą uczniowie klas VII i VIII z terenu województwa mazowieckiego, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na udział w programie. Ponadto, Szkoły złożą deklarację przystąpienia do niniejszego programu. Wymagana deklaracja będzie podpisana przez dyrektora jednostki.

Niespełnienie któregoś z wyżej wymienionych kryteriów jest warunkiem wyłączenia z programu. Ponadto, udział dziecka w podobnym programie w ciągu 12 miesięcy od chwili rozpoczęcia udziału w programie lub wycofanie zgody na udział dziecka w programie przez rodzica/opiekuna w trakcie jego uczestnictwa stanowi także warunek wyłączenia z programu.  

Budżet programu

Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu Województwa Mazowieckiego. Całkowite koszty realizacji Programu w latach 2021–2022 wynoszą 500.000 zł, w tym: 2021 r. – 250.000 zł, 2022 r. – 250.000 zł.

Pozytywna opinia o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 66/2020 z dnia 23.09.2020 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii. 

Zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku programów polityki zdrowotnej wyboru realizatora tego programu dokonuje się w drodze konkursu ofert. Uchwałą nr 263/210/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego 22 lutego 2021 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego”.

Pierwsza pomoc

Sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego, wszędzie. Możemy się w nich znaleźć zarówno w roli poszkodowanego, jak i osoby, która znajdzie się w miejscu zdarzenia jako udzielający pomocy. Z zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, dotyczącym nauczania pierwszej pomocy, wynika, że pierwsza pomoc udzielona przez przypadkowych świadków nagłego zdarzenia, częstokroć decyduje o możliwości przeżycia osoby zagrożonej lub rozległości ewentualnego przyszłego kalectwa. Nieprofesjonaliści są osobami kluczowi w pierwszym, drugim a nawet trzecim ogniwie łańcucha przeżycia. Bezwzględnie należy więc podnosić świadomość społeczną w tym zakresie, szkoląc jak największą liczbę osób. Zwiększy to prawdopodobieństwo, że podstawowe zabiegi resuscytacyjne zostaną podjęte na czas i we właściwy sposób. W każdym z tych przypadków, zarówno w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia, jak i innych okolicznościach, stanowiących zagrożenie dla życia czy zdrowia, podjęcie na czas właściwego działania pozwolą na zniwelowanie bądź ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych, a w niektórych sytuacjach uratują życie. Każdy powinien być zatem wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem.

Lista podmiotów realizujących program

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock;
  2. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom ;
  3. Poradnia Rehabilitacji SYNERGIA Anna Markowska, ul. 11 listopada 69/17 lok. 7, 26-600 Radom;
  4. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów;
  5. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock;
  6. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa;
  7. Warszawski Szpital dla Dzieci - Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. M. Kopernika 43, 00-328 Warszawa.

Więcej informacji o programie

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.