Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty

Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy, lekarzy dentystów

2016.01.20 12:45 , aktualizacja: 2021.04.12 11:31

Autor: Angelika Mosioł (ZD), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z obszaru administracji rządowej.

Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla ww. osób odbywa się poprzez ustalanie (w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską) listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Staż lekarski i lekarsko-dentystyczny rozpoczyna się dwa razy w roku: 1 marca i 1 października, trwa odpowiednio: lekarzy–13 miesięcy, dentystów–12 miesięcy.

By zapewnić środki finansowe na realizację staży podyplomowych marszałek województwa podpisuje umowę z ministrem zdrowia dotyczącą przekazywania środków finansowych na ten cel.

Po skierowaniu stażystów do zakładów, marszałek zawiera odpowiednie umowy z placówkami, które mają zapewnić finansowanie kosztów związanych z odbywaniem stażu. Osoby odbywające staż otrzymują wynagrodzenie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.). Ponadto marszałek organizuje i finansuje obowiązkowe szkolenia dla osób rozpoczynających staż w danym roku, z obszaru: transfuzjologii klinicznej, ratownictwa medycznego, bioetyki i prawa medycznego, profilaktyki zakażeń chorobą HIV i AIDS, orzecznictwa lekarskiego oraz kurs z zakresu medycyny ratunkowej.

Po zawarciu umów z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkoleń, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, po złożeniu wniosków i faktur przez zakłady, zgodnie z zawartymi umowami, przekazuje środki finansowe. Po zakończeniu stażu zakład, w którym stażyści odbywali staż, rozlicza się ze środków otrzymanych i wydatkowanych na ten cel.

Rocznie w województwie mazowieckim staż odbywa około 1400 osób.

 

Klauzula informacyjna:

 

W przypadku, gdy podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty jest osoba fizyczna, to zastosowanie ma poniższe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.:(22) 59 79 100, e-mail: , ePUAP: /umwm/esp;
 2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: ;
 3. Dane osobowe:
  • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu realizacji zadań Marszałka Województwa związanych z organizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.);
  • będą udostępniane użytkownikom strony internetowej https://www.mazovia.pl;
  • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. Na zasadach wskazanych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 42 kB, Liczba pobrań: 1032, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 46 kB, Liczba pobrań: 1044, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 10 kB, Liczba pobrań: 1362
Rozmiar: 12 kB, Liczba pobrań: 119
Rozmiar: 10 kB, Liczba pobrań: 104

Liczba wyświetleń: 10546