Uchwały zarządu

Nr 786/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 

więcej

Nr 785/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

więcej

Nr 784/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

więcej

Nr 783/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dotacji dla Gminy Mirów na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrum integracji społecznej

więcej

Nr 782/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

więcej

Nr 781/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025

więcej

Nr 780/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych 
lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

więcej

Nr 779/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”

więcej

Nr 778/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

więcej

Nr 777/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

więcej
Uchwały zarządu