Uchwały zarządu

Nr 796/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego niezależnego biegłego rewidenta

więcej

Nr 795/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna

więcej

Nr 794/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 793/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20, dla Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 792/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie umowy dotyczącej dofinansowania części zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

więcej

Nr 791/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 790/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia XIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza

więcej

Nr 789/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 788/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach

więcej

Nr 787/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” 

więcej
Uchwały zarządu