Uchwały zarządu

Nr 776/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie 

więcej

Nr 775/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie organizacji w 2021 roku konkursu pn.: „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu

więcej

Nr 774/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

więcej

Nr 773/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok

więcej

Nr 772/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.

więcej

Nr 771/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części dachu w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie

więcej

Nr 770/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie udzielenia Państwowemu Muzeum Etnograficznemu w Warszawie bonifikaty od opłaty rocznej za 2021 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Kredytowej 1 

więcej

Nr 769/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego bonifikaty od opłat rocznych za 2021 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Warszawie przy ulicy Koszykowej 26/28 oraz przy ulicy Sułkowskiego 26 

więcej

Nr 768/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 767/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sobiekursku w Gminie Karczew

więcej
Uchwały zarządu