Uchwały zarządu

Nr 2859/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w wyniku procedury odwoławczej na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 1 do 29 lipca 2009 r., na podstawie Protokołu z IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 2858/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/PN/2011 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 11 lipca 2011 r. do dnia 5 września 2011 r.

więcej

Nr 2857/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wydatkowania środków na pokrycie kosztów organizacji i obsługi spotkania  przedstawicieli Instytucji Zarządzających 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

więcej

Nr 2856/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. i upoważnienia do poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w tych dokumentach oraz zatwierdzenia „Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w dokumentach związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego”.

więcej

Nr 2855/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i upoważnienia do dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek i błędów pisarskich w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek i błędów pisarskich w dokumentach przekazywanych do Instytucji Certyfikującej.

więcej

Nr 2854/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego w związku z uczestnictwem Województwa Mazowieckiego w roli Partnera projektów realizowanych w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Nr 2853/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z gminami w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatkowania środków finansowych na ich realizację.

więcej

Nr 2852/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

więcej

Nr 2851/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  w Warszawie, realizujących zadania z zakresu obronności.

więcej

Nr 2850/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2010 rok kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej
Uchwały zarządu