Uchwały zarządu

Nr 2869/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.

więcej

Nr 2868/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

więcej

Nr 2867/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Narodowego Centrum Badań Jądrowych „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego.

więcej

Nr 2866/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.2/PN/2011 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 29 czerwca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.

więcej

Nr 2865/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-385/11 pt.: „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2864/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.08.02.02-14-002/11 pt.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Podziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2863/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.4/2011 dla Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 23 marca 2011 r. do dnia 20 kwietnia 2011 r.

więcej

Nr 2862/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów przywróconych do oceny po uznaniu protestu wnioskodawcy za zasadny, pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/4.4/1/2009 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2861/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.04.00-14-154/11 pt.: „Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2860/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-098/10 Radomski Biznes I, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu