Uchwały zarządu

Nr 2879/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie graficzne, projekt i druk kalendarzy na rok 2012.

więcej

Nr 2878/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji cyklu spotkań informacyjnych poświęconych zasadom wsparcia finansowego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 2877/119/11 z dn. 20-12-2011

uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji zadania polegającego na organizacji dwudniowego szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2876/119/11 z dn. 20-12-2011

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację i emisję audycji radiowych dotyczących Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Lokalnych Grup Działania w sieci rozgłośni lokalnych i regionalnych województwa mazowieckiego.

więcej

Nr 2875/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów organizacji II Mazowieckiego Kongresu Lokalnych Grup Działania.

więcej

Nr 2874/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

więcej

Nr 2873/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla naboru 4 października – 30 listopada 2010 roku.

więcej

Nr 2872/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie „Memorandum” dotyczącego współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych oraz udzielenia upoważnienia do jego podpisania.

więcej

Nr 2871/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie pokrycia poniesionych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. kosztów związanych z realizacją w 2011 roku zapisów Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Internet Dla Mazowsza” zawartej w dniu 29 kwietnia 2011 r.

więcej

Nr 2870/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

więcej
Uchwały zarządu